Centrum Monitoringu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Wykaz Prac Drukuj

Centrum Monitoringu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Wykaz prac

„Analiza wpływu wprowadzenia wydzielonego pasa ruchu dla pojazdów skręcających w lewo na skrzyżowaniach dróg, zlokalizowanych poza obszarem zabudowanym”

Prowadzący temat: mgr inż. Leszek Kornalewski

Praca realizowana na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Celem pracy badawczej jest analiza celowości i wpływu wydzielenia dodatkowego pasa ruchu dla pojazdów skręcających w lewo na skrzyżowaniach zlokalizowanych na drogach krajowych, poza obszarem zabudowanym. W zależności od natężenia ruchu, relacji na
wprost w obu kierunkach, jak również parametrów technicznych samego skrzyżowania, widoczności w obrębie wlotów, ukształtowania terenu, wprowadzenie dodatkowego pasa może przyczynić się do zwiększenia lub zmniejszenia liczby wypadków w najbardziej newralgicznym punkcie całej sieci drogowej, jakim jest skrzyżowanie.

W pracy badane są przyczyny zdarzeń drogowych na podstawie danych uzyskanych od odpowiednich służb na wytypowanych skrzyżowaniach pozamiejskich. Dane te pozwolą na szczegółową analizę ekonomiczną dotyczącą kosztów wypadków na tle poniesionych nakładów związanych z wprowadzeniem dodatkowego pasa, a co za tym idzie umożliwią zobrazowanie celowości, bądź niezasadności wprowadzenia dodatkowego pasa. Ważnym elementem pracy jest analiza doświadczeń krajów Unii Europejskiej w zakresie stosowania dodatkowego pasa ruchu.

Uzyskane wnioski wskażą parametry i sytuacje, w jakich należy stosować wydzielone pasy dla pojazdów skręcających w lewo na skrzyżowaniach dróg zamiejskich.

„Analiza i ocena skuteczności wybranych typów rozwiązań z zakresu poprawy brd na drogach (ronda, sygnalizacje świetlne, wyspy rozdzielające, skanalizowane skrzyżowania)”


Prowadzący temat: inż. Beata Krzysztofowicz

Praca zlecona przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Celem opracowania jest analiza i ocena skuteczności wyboru typów rozwiązań zmierzających do poprawy brd na polskich drogach. Wzrost liczby wypadków drogowych, spowodowany gwałtownym przyrostem ilości pojazdów poruszających się po drogach na początku lat 90-tych, doprowadził do tego, że środki finansowe przeznaczone na działania zmierzające do poprawy brd w Polsce zaczęły być niewystarczające. Od 1997 roku mając na względzie dobro społeczne, a jednocześnie zbyt niski budżet, przeznaczony na poprawę brd, podejmowano szereg cennych inicjatyw w zakresie działań inżynierskich, takich jak
budowa rond czy modernizacja skrzyżowań, zmierzających do obniżenia liczby wypadków i minimalizacji kosztów z tym związanych.

Praca ma na celu określenie możliwości wyboru typu  rozwiązania poprawiającego brd, w odniesieniu do potrzeb i możliwości finansowych, a także analizę kosztów związanych z realizacją inwestycji w stosunku do uzyskanych efektów. Otrzymany materiał pozwoli na dokonanie porównanie stanu brd przed podjęciem działań i po ich realizacji.

Praca określi skuteczność podjętych działań inwestycyjnych w zakresie poniesionych nakładów w podziale na rodzaj inwestycji. Dodatkowym aspektem opracowania będzie
analiza ekonomiczna dotychczas stosowanych kryteriów wyboru rodzaju inwestycji.

 

"Opracowanie katalogu typowych rozwiązań, przejść dróg o dużych natężeniach ruchu przez małe miejscowości i wsie”


Prowadzący temat: inż. Beata Krzysztofowicz

Celem pracy jest opracowanie katalogu typowych rozwiązań, przejść dróg o dużych natężeniach ruchu przez małe miejscowości i wsie. Zwiększone natężenie ruchu tranzytowego notowane w Polsce od kilku lat na sieci dróg krajowych, ograniczone środki w budżecie państwa, a czasami uwarunkowania terenowe uniemożliwiające budowę
obwodnic małych miejscowości, powodują coraz większą koncentrację wypadków drogowych w obszarze przejść dróg krajowych przez małe miejscowości. Analiza metod stosowanych w Polsce pozwalająca na zmniejszenie zagrożeń, wynikających z przebiegu dróg krajowych przez obszary o małym zaludnieniu, pozwoli na określenie skuteczności
stosowania tych metod, oszacowanie kosztów wyboru poszczególnych rozwiązań, a przede wszystkim uporządkowanie i określenie kryteriów wyboru poszczególnych metod. Ułatwi to administracji drogowej dokonanie optymalnego pod względem potrzeb i zasobów finansowych wyboru wariantu poprawy brd dla danego rejonu.

Dodatkowym aspektem niniejszej pracy badawczej są analizy doświadczeń krajów Unii Europejskiej w zakresie tej problematyki i oczekiwania Wspólnoty, odnoszące się do rozwiązań poprawy brd od przyszłego kraju stowarzyszonego.

„Analiza możliwości rozwoju problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego w pracach badawczych Instytutu”


Prowadzący temat: dr inż. Jacek Malasek

W pierwszym etapie pracy przedstawiono charakterystykę dotychczasowych osiągnięć Instytutu w zakresie problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego. Efektem końcowym pracy będzie stworzenie wykazu tematów prac, których realizacja wydaje się być niezbędna dla wdrażania krajowej polityki transportowej w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa drogowego i pełniejszego udziału Instytutu w europejskich programach badawczych.