Drukuj

Nawierzchnie dróg i mostów

 • nawierzchnie drogowe, mostowe, lotniskowe,
 • technologia nawierzchni asfaltowych, brukowanych, żywicznych i innych,
 • projektowanie konstrukcji nawierzchni (nowych i wzmacnianych) podatnych i półsztywnych (metoda mechanistyczna i katalogowa, metoda ugięć)
 • technologia remontu i napraw nawierzchni
 • badania kontrolne i odbiorcze w zakresie nawierzchni asfaltowych
 • pobieranie próbek nawierzchni
 • nadzory autorskie, technologiczne, naukowe i laboratoryjne
 • ekspertyzy, opinie techniczne i sądowe
 • opracowywanie wymagań technicznych, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i zaleceń technicznych
 • weryfikacja, optymalizacja i opiniowanie projektów nawierzchni z uwzględnieniem oceny efektów ekonomicznych
 • nawierzchnie specjalne np. tramwajowo-autobusowe, nawierzchnie przejazdów kolejowych i tramwajowych
 • wdrażanie specjalnych rozwiązań technologicznych
  - remonty weekendowe,
  - metody napraw cząstkowych (nagrzewnice mikrofalowe, nagrzewnice w podczerwieni),
  - nawierzchnie długowieczne,
  - nawierzchnie o ograniczonej hałaśliwości,
  - nawierzchnie o zwiększonej odporności na deformacje trwałe,
  - warstwy przeciwspękaniowe,
  - nawierzchnie zatok autobusowych,
  - nawierzchnie z kostki kamiennej,
  - nawierzchnie ścieżek rowerowych,
  - kolorowe nawierzchnie,
 • opracowywanie technologii zbrojenia konstrukcji nawierzchni z zastosowaniem geosyntetyków
 • opracowanie technologii powierzchniowego utrwalenia mieszankami na zimno, mieszankami GE, mieszankami stabilizowanymi spoiwem hydraulicznym, żywicznym,
 • nadzory nad projektowaniem i wykonaniem cienkich warstw na zimno, stabilizacji emulsją, powierzchniowego utrwalania nawierzchni,
 • analizy z zastosowaniem metody elementów skończonych (MES),
 • badania hałaśliwości nawierzchni drogowych,
 • seminaria i szkolenia dotyczące nawierzchni drogowych.

Metody Badań

 1. Grubość nawierzchni wg PN-EN 12697-36,
 2. Pobieranie próbek (niezagęszczonej MMA i odwiertów z nawierzchni) wg PN-EN 12697-27,
 3. Wskaźnik zagęszczenia wg PN-EN 13108-20,
 4. Ścinanie połączenia międzywarstwowego wg Leutnera (ALP A−StB Teil 4, Zeszyt 66/2004 IBDiM),
 5. Pomiar hałasu metodą OBSI