Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw - Ważniejsze Prace Drukuj

Wykaz ważniejszych prac
  • „Ogólnopolski Katalog Kruszyw - OKK" do stosowania w budownictwie ogólnym,  drogowym, mostowym, kolejowym i lotniskowym. Wydanie I i Wydanie II
  • „Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych"
  • „Zalecenia dotyczące stosowania domieszek i dodatków do betonów i zapraw w budownictwie komunikacyjnym".
  • „Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu "in situ" w nowo budowanych konstrukcjach obiektów mostowych"
  • „Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu "in situ" w istniejących konstrukcjach  obiektów mostowych"
  • Komplet podręczników Biblioteki Systemu Gospodarki Mostowej SGM – m.in. nr 2.1 pt: „Przewodnik po programach EGM, KPOM i KPP wraz z instrukcją użytkownika" nr 4.1 pt. „Zbiór przykładowych opisów ewidencyjnych obiektów mostowych w  bazie EGMWin" nr 6.0 pt: „Obsługa programu KPSWin (Raport z przeglądu szczegółowego)"
  • „Katalog oraz teksty aprobat technicznych wydanych przez IBDiM dla nowych materiałów i technologii w zakresie budownictwa mostowego (mosty drogowe i kolejowe)" tomy 1- 8
  • „Światła mostów i przepustów” - komentarz do Zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospod. Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie.