IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw - Wydawnictwa PDF Drukuj

Oferta Wydawnicza - Zamówienie.
NOWOŚĆ

„Metoda szacowania wpływu korozji na nośność konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych”

Opracowanie zawiera metodę szacowania wpływu korozji na nośność konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych oraz sposób oceny stanu powłok malarskich i opis wraz z oceną intensywności występowania korozji w elementach konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych.

Celem tej pracy jest uzupełnienie i rozszerzenie traktowania zagadnienia korozji i jej wpływu na stan, bezpieczeństwo i trwałość stalowych obiektów mostowych. Założeniem jest, że praca będzie pomocna przy wykonywaniu przeglądów stalowych drogowych obiektów mostowych, ponieważ pozwoli na usystematyzowanie i precyzyjne określenie zjawisk korozyjnych oraz oszacowanie ich wpływu (zwłaszcza w przypadku znacznych ubytków korozyjnych) na stan (nośność i trwałość) drogowych stalowych obiektów mostowych, tym samym umożliwi też wczesne ostrzeganie o istniejących zagrożeniach korozyjnych, co umożliwi usunięcie przyczyn występującej korozji, a także obniży koszty powstałych strat korozyjnych.

Pierwsza część tej pracy dotyczy sposobu oceny stanu powłok malarskich i rodzaju korozji podczas poszczególnych rodzajów przeglądów. Natomiast część druga zawiera metodę szacowania wpływu korozji na nośność stalowych drogowych obiektów mostowych, na podstawie terenowych pomiarów ubytków korozyjnych. Metoda ta uwzględnia wpływ korozji na nośność doraźną i zmęczeniową i przeznaczona jest do wykorzystania w przeglądach: szczegółowym lub specjalnym.

„Metoda szacowania wpływu korozji na nośność konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych” została opracowana przez zespół autorów z IBDiM-Filii Wrocław, składający się z: mgr inż. Adama Czerpaka,
mgr inż. Anety Pryga, doc. dr hab. inż. Adama Wysokowskiego oraz Politechniki Warszawskiej w osobie prof. dr hab. inż. Henryka Czudka. Praca była recenzowana przez specjalistów w przedmiotowej dziedzinie, prof. dr hab. inż. Zbigniewa Cywińskiego z Politechniki Gdańskiej oraz prof. dr hab. inż. Wojciecha Radomskiego z Politechniki Warszawskiej.


NOWOŚĆ


„Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych konstrukcji inżynierskich z blach falistych”Zalecenia te zostały wprowadzone do stosowania Zarządzeniem Nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 marca 2004 roku.

Zalecenia dotyczą konstrukcji podatnych, wykonanych z odpowiednio wyprofilowanych, metalowych, a w szczególności stalowych i aluminiowych elementów konstrukcyjnych, połączonych śrubami oraz rur z blachy falistej spiralnie nawijanej i łączonej szwem, których odcinki łączone są za pomocą odpowiednich, metalowych łączników.

Przedmiotem Zaleceń są wymagania i wytyczne dotyczące projektowania, budowy, remontów oraz nadzoru nad realizacjami obiektów inżynierskich z zastosowaniem konstrukcji podatnych, wykonanych z metalowych blach falistych.

„Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych konstrukcji inżynierskich z blach falistych” zawierają niezbędne informacje dotyczące:
  • charakterystyki konstrukcji podatnych z blach falistych,
  • zasad i metod ich projektowania,
  • technologii budowy obiektów inżynierskich z blach falistych oraz metody kontroli,
  • technologii wzmacniania, przebudowy i wydłużania istniejących obiektów inżynierskich przy pomocy konstrukcji podatnych z blach falistych,
  • sposobu zabezpieczania antykorozyjnego i szacowania trwałości metalowych konstrukcji podatnych,
  • zagadnienia estetyki obiektów inżynierskich z metalowych blach falistych.
Wymagania i wytyczne zawarte w „Zaleceniach …” powodują, że opracowanie to jest nowatorskie, porządkujące różne aspekty związane z zastosowaniem metalowych konstrukcji podatnych w Polsce, zwłaszcza od strony projektowej, technologicznej i utrzymaniowej.

Celem Zaleceń jest określenie i ujednolicenie zasad projektowania i realizacji obiektów inżynierskich z zastosowaniem konstrukcji podatnych.

Są przeznaczone do stosowania w planowaniu, projektowaniu, budowie, nadzorze i utrzymaniu obiektów inżynierskich z metalowych blach falistych przez administrację drogową, jednostki projektowe oraz jednostki wykonawcze.

Zalecenia zostały opracowane przez zespół autorów z IBDiM-Filii Wrocław składający się z: mgr inż. Anety Pryga, mgr inż. Wiesławy Rowińskiej, doc. dr hab. inż. Adama Wysokowskiego oraz mgr inż. Adama Czerpaka. Praca była konsultowana przez specjalistów: mgr inż. Leszka Janusza i mgr inż. Andrzeja Lewandowskiego oraz recenzowana przez prof. dr hab. inż. Wojciecha Radomskiego z Politechniki Warszawskiej i prof. dr hab. inż. Witolda Wołowickiego z Politechniki Poznańskiej.


„Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich.


Część I – Wymagania”

Część I Katalogu zawiera niezbędne informacje dotyczące doboru materiałów, zakresu ich stosowania, technologii wykonania, dokumentowania jakości robót przez wykonawcę oraz wymagań odbiorczych w zakresie zabezpieczeń powierzchniowych nowych i remontowanych drogowych obiektów inżynierskich.

Katalog dotyczy:
  • ochrony powierzchniowej powierzchni betonowych,
  • izolacji przeciwwodnych powierzchni betonowych i stalowych,
  • izolacjonawierzchni powierzchni betonowych i stalowych
W Katalogu sklasyfikowano zagrożenia korozyjne oraz omówiono poszczególne sposoby ochrony przed korozją drogowych obiektów inżynierskich. Omówione zostało również zagadnienie prac związanych z przygotowaniem dokumentacyjnym zabezpieczenia powierzchniowego. Podano zasady wykonywania,
konserwacji, napraw i renowacji zabezpieczeń powierzchniowych, jak również kontroli jakości robót i oceny stanu zabezpieczeń powierzchniowych.
W załączniku do Katalogu umieszczono przykłady protokołów (kart) umożliwiających (wspomagających)
dokumentowanie wykonanych prac i oceny stanu kontroli jakości zabezpieczeń powierzchniowych.


„Trwałość mostów stalowych w funkcji zjawisk zmęczeniowych i korozyjnych”


Zasadniczym celem pracy jest kompleksowe ujęcie zagadnienia trwałości mostów stalowych w funkcji zjawisk zmęczeniowych i korozyjnych w świetle aktualnego stanu wiedzy oraz własnych badań i doświadczeń autora w tym zakresie.

W pierwszej kolejności autor scharakteryzował obciążenia eksploatacyjne zarówno drogowe jak i kolejowe mające wpływ na zmęczenie mostów stalowych.

Następnie pokazano symulacyjną metodę oceny wpływu zmęczenia na trwałość, która po przetestowaniu została zastosowana do analiz elementów konstrukcji mostów stalowych.

Opracowana została również, przydatna w praktyce, metoda sprawdzania zagrożenia zmęczeniem elementów konstrukcji mostów stalowych.


„Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych”

Celem opracowania tej pracy jest sformułowanie wymagań technicznych w stosunku do materiałów i technologii stosowania do napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych, ujednolicenie wymagań dotyczących wykonywania oraz odbioru robót naprawczych i ochronnych na obiektach mostowych, uporządkowanie metod napraw i zabezpieczeń antykorozyjnych betonu w konstrukcjach mostowych, ułatwienie wyboru rodzaju materiału do napraw i ochrony powierzchniowej betonu.


„Zalecenia dotyczące stosowania domieszek i dodatków do betonów i zapraw w budownictwie komunikacyjnym”


Celem zaleceń są wymagania oraz sposób postępowania przy sprawdzeniu przydatności domieszek i dodatków do betonów oraz zapraw w budownictwie komunikacyjnym, doborze i kontroli domieszek oraz dodatków w projektowaniu betonów mostowych i drogowych.


„Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in situ” w istniejących konstrukcjach obiektów mostowych”


Przedmiotem Zaleceń są metody nieniszczące badań betonu „in-situ” w istniejących (użytkowanych) konstrukcjach obiektów mostowych.

Zalecenie należy stosować również w badaniach betonu w pozostałych drogowych konstrukcjach inżynierskich.

Sformułowanie: badania „in-situ” należy rozumieć jako badania realizowane bezpośrednio na obiekcie.

W niniejszych Zaleceniach zawarto również informację o wybranych nieniszczących technikach badawczych, sprawdzonych w praktyce w wielu krajach.

Należy podkreślić, iż obecnie obserwuje się dalszy, intensywny rozwój wiedzy w tym zakresie. W miarę postępu w tej dziedzinie niniejsze Zalecenia będą uzupełniane o nowe zagadnienia, użyteczne dla polskiego mostownictwa.„Ogólnopolski Katalog Kruszyw – OKK I do stosowania w budownictwie ogólnym, drogowym, mostowym, kolejowym i lotniskowym. Wydanie I”

Ogólnopolski Katalog Kruszyw – OKK I zawiera informacje na temat kruszyw, zakresu ich zastosowań pomiędzy przedsiębiorstwami produkującymi i sprzedającymi kruszywa, a inwestorami i wykonawcami robót. Jego celem jest przedstawienie jak największej ilości informacji o producentach kruszyw oraz ich orientacyjnej przydatności do określonych robót w budownictwie ogólnym i komunikacyjnym.

„Ogólnopolski Katalog Kruszyw – OKK II do stosowania w budownictwie ogólnym, drogowym, mostowym, kolejowym i lotniskowym. Wydanie II”„Ogólnopolski Katalog Kruszyw – OKK II” jest kontynuacją bazy danych kopalń i zakładów występujących na terenie Polski produkujących i sprzedających kruszywa dla potrzeb budownictwa ogólnego i komunikacyjnego, powstałą podczas tworzenia I wydania OKK w 1997 r. Zawiera zaktualizowaną bazę danych kopalń na bardziej przejrzystej karcie katalogowej zakładu oraz informacje o wszystkich frakcjach
kruszyw produkowanych w zakładzie.