IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Co to jest europejska ocena techniczna (EOT)? PDF Drukuj

Europejska ocena techniczna jest to udokumentowana ocena właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnośnym europejskim dokumentem oceny (EDO).

EOT może być wydana w przypadku, gdy wyrób budowlany:

  • nie jest objęty lub nie jest w pełni objęty żadną zharmonizowaną specyfikacją techniczną (normą zharmonizowaną lub EDO) albo
  • jest objęty EDO.


EOT jest wydawana przez jednostkę oceny technicznej (JOT) na wniosek producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela mającego siedzibę na terenie Unii Europejskiej.

EOT zawiera następujące informacje:

  • ogólne informacje na temat producenta i typu wyrobu,
  • opis wyrobu i jego zamierzonego zastosowania,
  • właściwości użytkowe wyrobu i odniesienia do metod stosowanych do ich oceny,
  • przyjęty system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych,
  • szczegóły techniczne niezbędne do wdrożenia systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych.


Koordynowaniem procedur związanych z wydawaniem EOT zajmuje się Europejska Organizacja ds. Ocen Technicznych (EOTA).

Baza wydanych europejskich ocen technicznych (EOT):
http://eota.eu/pages/etassessments/default.aspx