Kwartalnik "ROADS AND BRIDGES - DROGI I MOSTY" - Rocznik 2013 Drukuj

Spis treści Rocznika 2013

Nr 1/2013

Wersją pierwotną jest wersja papierowa.

Tomasz Baran, Wojciech Drożdż – Ocena właściwości krajowych popiołów lotnych wapiennych i metod ich uzdatniania / Evaluation of properties of domestic calcareous fly ash and its processing methods

Tomasz Baran, Albin Garbacik, Katarzyna Synowiec, Aleksandra Żak – Zastosowanie popiołu lotnego wapiennego jako aktywnego składnika spoiw drogowych / Use of calcareous fly ash as an active constituent of hydraulic road binders

Edmund Czopowski, Beata Łaźniewska-Piekarczyk, Barbara Rubińska-Jończy, Janusz Szwabowski – Właściwości betonów na cementach zawierających popiół lotny wapienny / Properties of concretes based on cements containing calcareous fly ash

Mariusz Dąbrowski, Michał A. Glinicki – Charakterystyka porów powietrznych i mrozoodporność betonów napowietrzonych z popiołem lotnym wapiennym / Air void system parameters and frost resistance of air-entrained concrete containing calcareous fly ash

Damian Dziuk, Zbigniew Giergiczny, Albin Garbacik – Popiół lotny wapienny jako składnik główny cementów powszechnego użytku / Calcareous fly ash as a main constituent of common cements

Zbigniew Giergiczny, Albin Garbacik, Mikołaj Ostrowski – Aktywność pucolanowa i hydrauliczna wapiennych popiołów lotnych / Pozzolanic and hydraulic activity of calcareous fly ash

Zbigniew Giergiczny, Katarzyna Synowiec, Aleksandra Żak – Ocena przydaności popiołu lotnego wapiennego jako aktywnego dodatku mineralnego do betonu / Suitability evaluation of calcareous fly ash as an active mineral additive to concrete

Jacek Gołaszewski, Aleksandra Kostrzanowska, Tomasz Ponikiewski, Galina Antonowicz – Wpływ popiołu lotnego wapiennego na właściwości reologiczne zaczynów i zapraw cementowych / Influence of calcareous fly ash on rheological properties of cement pastes and mortars

Grzegorz Knor, Michał A. Glinicki, Jan Holnicki-Szulc, Andrzej Ossowski, Zbigniew Ranachowski – Wpływ popiołów lotnych wapiennych na temperaturę betonu w czasie pierwszych 72 godzin twardnienia w elementach masywnych / Influence of calcareous fly ash on the temperature of concrete in massive elements during the first 72 hours of hardening

 

Nr 2/2013

Wersją pierwotną jest wersja papierowa.

Monika Dąbrowska, Zbigniew Giergiczny – Odporność na agresję chemiczną zapraw z cementów z udziałem popiołu lotnego wapiennego / Chemical resistance of mortars made of cements with calcareous fly ash

Wojciech Drożdż, Zbigniew Giergiczny – Odporność zapraw i betonu z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego na korozję alkaliczną / The resistance of mortars and concrete with calcareous fly ash on alkaline corrosion

Karolina Gibas, Michał A. Glinicki, Grzegorz Nowowiejski – Ocena szczelności betonu z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego wobec mediów środowiskowych / Evaluation of impermeability of concrete containing calcareous fly ash in respect to environmental media

Michał A. Glinicki, Róża Krzywobłocka-Laurów, Zbigniew Ranachowski, Mariusz Dąbrowski, Jolanta Wołowicz – Analiza mikrostruktury betonów modyfikowanych dodatkiem popiołów lotnych wapiennych / Microstructure analysis of concrete modified with addition of calcareous fly ash

Jacek Gołaszewski, Aleksandra Kostrzanowska, Patrycja Miera, Michał Drewniok, Grzegorz Cygan, Joanna Deszcz – Efektywność działania domieszek w zaprawach w obecności popiołu lotnego wapiennego / Admixtures effectiveness in mortars in the presence of calcareous fly ash

Jacek Gołaszewski, Tomasz Ponikiewski – Wpływ popiołu lotnego wapiennego na wybrane właściwości betonów nowej generacji / The effect of calcareous fly ash on selected properties of new generation of concrete

Daria Jóźwiak-Niedźwiedzka, Maciej Sobczak, Karolina Gibas – Karbonatyzacja betonów z dodatkiem popiołów lotnych wapiennych / Carbonation of concretes containing calcareous fly ashes

Andrzej Śliwka, Katarzyna Domagała, Adam Zybura – Ocena właściwości ochronnych względem stali zbrojeniowej betonów na cementach zawierających popioły wapienne / Evaluation of protective properties of concretes made of cements with calcareous fly ash with respect to reinforcing steel

 

Nr 3/2013

Wersją pierwotną jest wersja papierowa.

Damian Bęben – Ocena korozyjności zasypek gruntowych wokół stalowych przepustów drogowych / Evaluation of backfill corrosivity around steel road culverts

Bartłomiej Krawczyk, Antoni Szydło – Identyfikacja jednorodnych odcinków konstrukcji nawierzchni / Identification of homogeneous pavement sections

Bartłomiej Kunecki, Leszek Korusiewicz – Badania polowe stalowego przepustu łukowego o dużej rozpiętości podczas układania zasypki / Field tests of large-span metal arch culvert during backfilling

Tomasz Lipecki, Jarosław Bęc, Andrzej Flaga, Grzegorz Bosak – Analiza aerodynamiczna mostu pieszo-rowerowego o kształcie sinusoidalnym / Aerodynamic analysis of a sinusoidal footbridge for pedestrian and bicycle traffic

Jarosław Zwolski, Jan Bień, Mieszko Kużawa, Paweł Rawa – Dynamiczne obciążenia próbne estakady dojazdowej do Mostu Rędzińskiego we Wrocławiu / Dynamic load tests of access ramp to Rędziński Bridge in Wrocław

 

Nr 4/2013

Wersją pierwotną jest wersja papierowa.

Jarosław Bęc, Tomasz Lipecki, Andrzej Flaga, Grzegorz Bosak – Badania modelowe i numeryczna analiza aerodynamiczna mostu łukowego dla pieszych / Model investigations and numerical analysis of an arch shaped footbridge

Marek Iwański, Grzegorz Mazurek – Wpływ wapna hydratyzowanego na odporność nawierzchni SMA na koleinowanie / Hydrated lime effect on rutting resistance of SMA pavements

Sławomir Karaś, Andrzej Krasnowski – Dostosowanie obiektów mostowych na CMK do dużych prędkości pociągów w świetle badań teoretycznych i doświadczalnych / Adjustment of the existing structures located on the trunk railway line CMK to accommodate high-speed rail (HSR) based on theoretical and experimental analyses

Wojciech Sas, Andrzej Głuchowski – Przewidywanie głębokości kolein gruntów stabilizowanych na podstawie badań obciążeń cyklicznych w aparacie CBR / Rutting prediction for stabilized soils based on the cyclic CBR test

Alicja Sołowczuk, Przemysław Gardas – Proponowana metoda oceny stanu nawierzchni w zatokach i na przystankach autobusowych / The proposed assessment method of pavement conditon at bus bays and bus stops

Alfabetyczny spis Autorów artykułów wydrukowanych w Roczniku 12 w 2013 roku / Alphabetical list of Authors of articles published in Volume 12 in 2013
Wykaz Recenzentów w 2013 roku / List of Reviewers in 2013

_______________________________________________________________
Kwartalnik "DROGI i MOSTY" jest na liście czasopism punktowanych
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (4 punkty)