IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Nowości Wydawnicze
Inwestycje drogowe w świetle działalności przedsiębiorstw transportu drogowego towarów PDF Drukuj

12 marca 2021

Autorzy:dr inż. Marcin Świtała, dr Agnieszka Łukasiewicz,  mgr inż. Monika Kowalska-Sudyka.

Przedmiot rozważań niniejszej monografii stanowią inwestycje drogowe rozpatrywane z perspektywy dynamicznie rozwijającego się rynku usług transportu drogowego towarów, opatrzonego akronimem „TDT”.
Niewątpliwie, aby mógł się rozwijać transport drogowy towarów potrzebna jest infrastruktura, dzięki której realizacja przewozów będzie mogła odbywać się zgodnie z oczekiwaniami współczesnego rynku. Istotne jest przy tym, że kluczowe kierunki i ciągi komunikacyjne wchodzące w skład sieci drogowej obsługują nie tylko ruch regionalny i krajowy, ale także ruch tranzytowy o priorytetowym znaczeniu dla transportu międzynarodowego. Niestety, rozwojowi transportu drogowego, który obserwowany jest nieprzerwanie od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, nie towarzyszy proporcjonalny rozwój infrastruktury drogowej. Mimo że od wielu lat sukcesywnie przybywa dróg ekspresowych i autostrad budujących możliwości transportowe tych korytarzy, w dalszym ciągu istnieje pilna potrzeba intensyfikacji połączeń drogowych w obszarach o dużym natężeniu przepływów towarowych, zarówno w ramach sieci bazowej, jak i sieci kompleksowej.
Monografia zawiera wstęp, trzy rozdziały oraz zakończenie. Dwa pierwsze rozdziały stanowią teoretyczne ujęcie problemu z analizą efektów inwestycji drogowych oraz rolą przedsiębiorstw TDT w zaspokajaniu popytu transportowego. W rozdziale trzecim, empirycznym, zaprezentowano wyniki badań bezpośrednich. Poszukując powiązań inwestycji drogowych z działalnością przedsiębiorstw TDT w badaniach własnych, skupiono się na: ocenie stanu infrastruktury drogowej z uwzględnieniem poszczególnych kategorii dróg oraz zastosowanych rozwiązań projektowych, wpływie infrastruktury na działania podejmowane przez przewoźników w ramach świadczonych usług, a także na identyfikacji i ocenie barier rozwojowych tkwiących w infrastrukturze drogowej. Osobny problem badawczy stanowiły zagadnienia związane z wpływem pandemii koronawirusa na obecną oraz przyszłą sytuację badanego sektora. Monografię zamyka podsumowanie zawierające najważniejsze wnioski.

Pozycja jest do nabycia w Dziale Wydawnictw IBDiM.
Cena wynosi 52,50 zł (50 zł + 5 % VAT). 
Ściany szczelinowe i barety - konstrukcje i zastosowania PDF Drukuj

12 marca 2021

Autorzy: mgr inż. Krzysztof Grzegorzewicz, dr inż. Bolesław Kłosiński, mgr inż. Piotr Rychlewski, inż. Łukasz Górecki


Ściany szczelinowe są obecnie najbardziej rozpowszechnionym rodzajem obudów głębokich wykopów oraz tuneli budowanych metodą odkrywkową. Barety i fundamenty ze ścian o ogromnej nośności i sztywności umożliwiają posadowienia nieosiągalne innymi technikami.

Od książki K. Grzegorzewicza z 1975 r. nie ukazała się w kraju żadna obszerna praca na ten temat.

W monografii przedstawiono historię wdrażania ścian szczelinowych w świecie i w Polsce, informacje o konstrukcjach ze ścian, technologii ich wykonywania, cieczach stabilizujących (bentonitowych, polimerowych i twardniejących), głębieniu i formowaniu, konstruowaniu zbrojenia i elementów ścian. Podano klasyfikację wymagań szczelności ścian i zapewniające ją rozwiązania konstrukcji. Obszernie opisano rozwiązania obudów ze ścian oraz metody głębienia wykopów, z zabezpieczaniem ich kotwami gruntowymi, rozporami i zastrzałami, stropami konstrukcji itp., odwodnienia i uszczelnianie wykopów oraz wpływ na budowle i instalacje w ich otoczeniu. Opisano specyfikę konstrukcji oporowych ze ścian na otwartej przestrzeni, narażonych na wpływy atmosferyczne.

Omówiono barety jako fundamenty i posadowienia słupów pomocniczych podpierających stropy, a także badania statyczne nośności i przemieszczeń baret. Przedstawiono prowadzenie robót związanych z wykonaniem ścian i wykopów oraz ich monitorowanie.
Obszerną część pracy stanowią przykłady zastosowań ścian i baret, m.in. w niecodziennych obiektach jak dworzec Nowa Łódź Fabryczna, rekordowy wieżowiec Varso czy inne wieżowce oraz posadowienia mostów i estakad. Pouczające są przykłady niepowodzeń: awarii i problemów wykonawczych, a także nieracjonalnych rozwiązań. Uzupełniają je wskazówki z doświadczeń i porady praktyczne, ostrzeżenia i komentarze.

Praca zawiera zestawienie norm oraz obszerne piśmiennictwo i skorowidz rzeczowy.

Monografia, w połączeniu ze zaktualizowanymi wytycznymi "Warunki techniczne wykonywania i odbioru ścian szczelinowych i baret", stanowi kompendium praktycznej wiedzy z tej specyficznej dziedziny fundamentowania. Będzie ona przydatna dla inwestorów i projektantów obiektów oraz wykonawców i nadzoru.

Pozycja jest do nabycia w Dziale Wydawnictw IBDiM.
Cena wynosi 84 zł (80 zł + 5 % VAT).


 
Modelowanie wysadzinowości gruntów, mieszanek spoiw popiołowo-cementowych do ich stabilizacji i ulepszania oraz kompozytów gruntowo-spoiwowych PDF Drukuj

12 marca 2021

Autor: dr inż. Michał Ćwiąkała

Monografia składa się z sześciu rozdziałów oraz bibliografii.

W pierwszym rozdziale przedstawiono ogólnie schemat uszkodzeń nawierzchni drogowych, wpływ wysadzin mrozowych na te uszkodzenia, sformułowano cel naukowy oraz podano zakres monografii.

W rozdziale drugim omówiono kapilarność i wysadzinowość w układzie droga-podłoże gruntowe, w tym badania własne przedstawiające oryginalne wyniki analizy wieloparametrowej i modele regresji wielokrotnej do prognozowania wysadzinowości z wynikami obliczeń.

W rozdziale trzecim przedstawiono zasady i rezultaty modelowania statystycznego właściwości fizyczno-mechanicznych mieszanek spoiw popiołowo-cementowych. Podano związki pomiędzy składowymi naprężenia i komponentami struktury tych spoiw. Pokazano rezultaty analizy statystycznej wyników badań doświadczalnych z wykorzystaniem funkcji „spline”.

Rozdział czwarty prezentuje zasady i procedury projektowania kompozytów gruntowo-spoiwowych. Pokazano w nim związki pomiędzy naprężeniem ściskającym a składnikami tych kompozytów. Wyniki badań doświadczalnych opracowano metodami zaawansowanej analizy statystycznej.

W rozdziale piątym pracy przedstawiono podsumowanie wyników badań, a w szóstym kierunki dalszych badań. Pracę zamyka bibliografia zawierająca listę publikacji naukowych, wykaz norm oraz załączniki zapisane na pendrivie.

Pozycja jest do nabycia w Dziale Wydawnictw IBDiM.

Cena wynosi 84 zł (80 zł + 5 % VAT).

Polecamy i zapraszamy do wysyłania zamówień.

 
Polska administracja drogowa i kongresy drogowe w latach 1918 - 1939 PDF Drukuj

19 stycznia 2021

W serii „S” Studia i Materiały (zesz. 87), wydawanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, została opublikowana monografia Marka Mistewicza pt. „Polska administracja drogowa i kongresy drogowe w latach 1918–1939”.

W 271-stronicowej publikacji zostały opisane i bogato zilustrowane dzieje administracji zarządzającej drogami, tworzonej w państwie polskim odrodzonym po 123 latach rozbiorów. Przedstawiono sylwetki wybitnych ministrów właściwych w sprawach drogownictwa, dyrektorów Departamentu Dróg Kołowych, naczelników wydziałów oraz dyrektorów robót publicznych, a także zamieszczono ich fotografie. W aneksach znajdują się życiorysy zawodowe osób, które odegrały rolę szczególną: Leona Borowskiego, Emila Bratro, Stefana Bryły, Aleksandra Gajkowicza, Stanisława Hofmana-Kalinowskiego, Jędrzeja Moraczewskiego, Melchiora Nestorowicza, Stefana Siły-Nowickiego, Zygmunta Słomińskiego, Michała Stróżeckiego i Stanisława Wilmana.

Osobne rozdziały poświęcono czterem polskim kongresom drogowym zorganizowanym w Warszawie i w Poznaniu oraz ich uczestnikom. Udokumentowano również aktywny udział polskich inżynierów w trzech międzynarodowych kongresach drogowych: w Waszyngtonie w 1930 r., w Monachium w 1934 r. i w Hadze w 1938 r. Opisano tematykę referatów zgłoszonych na kongresy, w aspekcie problemów i osiągnięć polskich drogowców w tworzeniu sieci dróg publicznych, dostosowanej zarówno do potrzeb gospodarki, jak i społeczeństwa oraz budowy nowoczesnych mostów. Pokazano, jak dysponując nikłymi środkami materialnymi odbudowano sieć dróg kołowych odrodzonej Rzeczypospolitej.

Pozycja jest do nabycia w Dziale Wydawnictw IBDiM.

Cena wynosi 105 zł (100 zł + 5 % VAT).

Polecamy i zapraszamy do wysyłania zamówień.

 
Bezpieczne i trwałe nawierzchnie dróg rowerowych PDF Drukuj

Autor: praca zbiorowa pod kierunkiem Barbary Rymszy

Celem publikacji jest poprawa bezpieczeństwa korzystających z rowerów przede wszystkim tam, gdzie, jak wynika ze statystyk policyjnych, wypadki z udziałem rowerzystów są tragiczne w skutkach.

 

Monografia została podzielona na dwie części. W pierwszej części zatytułowanej BEZPIECZEŃSTWO ROWERZYSTÓW omówiono zagadnienia prawne i statystyki policyjne dotyczące wypadków drogowych z udziałem rowerzystów. Określenia „ścieżka rowerowa”, „droga dla rowerów”, „szlak rowerowy” w języku potocznym są błędnie utożsamiane. „Droga dla rowerów” jest zdefiniowana w polskich przepisach dotyczących ruchu drogowego i dlatego w niniejszej pracy starano się stosować właśnie to określenie. Istotne jest także to, że właśnie w odniesieniu do drogi dla rowerów w aktach prawnych są zawarte przepisy określające wymagania techniczne, jakie powinny być spełnione, aby droga była trwała oraz bezpieczna dla jej użytkowników. W tej części publikacji omówiono także kryteria kreowania drogi dla rowerów, wskazując na różnorodność funkcji, jakie pełni taka droga oraz zwracając uwagę na oczekiwania użytkowników różnorakich tras rowerowych. Opisano ogólne zasady projektowania dróg dla rowerów (lokalizację, przekrój poprzeczny i podłużny) oraz zagadnienia związane z infrastrukturą towarzyszącą trasom rowerowym.

W drugiej części pt. TRWAŁE I KOMFORTOWE NAWIERZCHNIE skoncentrowano się na prezentacji rozwiązań technicznych dotyczących różnych rodzajów nawierzchni, przede wszystkim nawierzchni asfaltowych i z betonu cementowego. Nie pominięto także nawierzchni gruntowych, z kostki brukowej i mieszanek kruszywowo-żywicznych. Jeden z rozdziałów poświęcono tematowi nawierzchni sytuowanej na obiekcie mostowym. Wskazując wady i zalety poszczególnych rozwiązań, pokuszono się także o szacunkowe określenie kosztów poszczególnych rozwiązań.

Zespół autorów liczy na to, że oddawana czytelnikom monografia przyczyni się do budowania bezpiecznych i trwałych dróg dla rowerów.

 

Praca stanowi kontynuację wydanej w 2014 r. monografii "Projektowanie i budowa dróg i ścieżek rowerowych" (seria "S" Studia i Materiały, zesz. 73), która miała zachęcić do budowania tras rowerowych zarówno w miastach, jak i poza nimi, aby wyprowadzić rowerzystów z jezdni drogi przeznaczonej do ruchu samochodów na jezdnie przeznaczone dla rowerzystów.

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 7