IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski - Działalność PDF Drukuj

Spis treści
prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski
Działalność
Ważniejsze prace i publikacje
Wszystkie strony

Prowadzi aktywną działalność zawodową. Został powołany lub wybrany do następujących krajowych organizacji naukowych, zawodowych i rad naukowych:
• Rada Główna Instytutów Badawczych,
• Akademia Inżynierska w Polsce,
• Polski Kongres Drogowy,
• Stowarzyszenie na rzecz Infrastruktury,
• Polski Komitet Geotechniki,
• Rada Naukowa Instytutu Badawczego Dróg i Mostów,
• Rada Naukowa Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia,
• Komitet Monitorujący Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
• Grupa Robocza ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji pn. Gospodarka o obiegu zamkniętym – woda, surowce kopalne, odpady.

Jest Przewodniczącym Rady Głównej Instytutów Badawczych, ustawowego organu reprezentującego instytuty badawcze, opracowującego opinie i postulaty w sprawach polityki naukowej i naukowo-technicznej oraz w sprawach warunków i zasad działania tych jednostek.

W latach 2008-2019 był Prezesem Akademii Inżynierskiej w Polsce, stowarzyszenia pożytku publicznego, którego celem jest służenie polskiemu społeczeństwu, a także społeczeństwom innych krajów we wszystkich dziedzinach inżynierii, techniki, technologii i ochrony środowiska. Obecnie przewodniczy Komisji Rewizyjnej tej organizacji.
Przewodniczy Radzie Programowej kwartalnika Roads and Bridges Drogi i Mosty, czasopisma wydawanego przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w wersji polsko-angielskiej. Jest członkiem Rady Naukowej czasopisma Materiały Budowlane oraz Rady czasopisma Builder.

Jest współinicjatorem i aktywnie współpracuje w ramach Polskiej Sieci Instytutów Badawczych Transportu (Polish Transport Research Institutes Network – POLTRIN) utworzonej w 2018 roku pod patronatem Ministra Infrastruktury. Do sieci wchodzą: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Instytut Transportu Samochodowego oraz Instytut Kolejnictwa. Celem Sieci jest wzmacnianie potencjału instytutów badawczych, umożliwiające realizację dużych projektów badawczych na rzecz rozwoju transportu, gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Uczestniczy w pracach następujących organizacji międzynarodowych:
• Forum Europejskich Krajowych Laboratoriów Badawczych Drogownictwa (Forum of European National Highway Research Laboratories - FEHRL),
• Międzynarodowego Forum Transportu - Komitetu Badawczego Transportu (International Transport Forum – Transport Research Committee – ITF-TRC),
• Międzynarodowego Stowarzyszenia Mechaniki Gruntów i Fundamentowania (lSSMFE) – Komitet TC 202 Geotechnics of Pavements.

Zna języki angielski i rosyjski.