IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski - Ważniejsze prace i publikacje PDF Drukuj

Spis treści
prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski
Działalność
Ważniejsze prace i publikacje
Wszystkie strony

Ważniejsze publikacje z ostatnich lat:

„Warstwy mrozoochronne ze słabych kruszyw grubookruchowych w nawierzchniach drogowych". Seria „Studia i materiały”, Wydawnictwo IBDiM Warszawa, 2006 r. Współautorstwo pracy.

„Uwarunkowania prawne budowy dróg". Referat na konferencję pt.: „Dzień Inżyniera Budownictwa”. Poznań, 2007 r. Autorstwo pracy. budowa dróg szybkiego ruchu - uwarunkowania prawne" Referat na konferencję pt. „Przyspieszenie budowy dróg ekspresowych w programie rządowym Infrastruktura i środowisko”. Kielce, 2007 r. Współautorstwo pracy.

„Podbudowy drogowe". Seria „Studia i materiały”, Wydawnictwo IBDiM Warszawa, 2007 r. Autorstwo monografii, która otrzymała nagrodę Ministra Infrastruktury.

„Transport infrastructure investment. Options for efficiency”. Contributor to the report published by OECD/ ITF, Paris 2008. Autorstwo polskich danych do raportu.

„Główne kierunki zmian w warunkach technicznych dotyczących dróg publicznych”
. Referat na LI Dni Drogowe, Międzyzdroje 2008 r. Autorstwo referatu.

„Perspektywa poprawy stanu infrastruktury drogowej na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego”. Transport Miejski i Regionalny, grudzień 2008 r. – przedruk referatu z konferencji Euro-Trans. Autorstwo artykułu.

„Podłoże nawierzchni drogowej”. Inżynieria Morska i Geotechnika Nr 3/2009 r. Autorstwo pracy.

Zawiesiny twardniejące". Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2009 r. Współautorstwo monografii, która otrzymała nagrodę Rektora Politechniki Warszawskiej.

„Kruszywa drogowe w wymaganiach technicznych rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury”. Drogi nr 2/2010 r. Autorstwo artykułu.

„Kryteria wykonania i badania pokryw oraz zwieńczeń studni kanalizacji kablowej z betonu zbrojonego”. Seria I, wyd. IBDiM Warszawa, 2010 r. Współautorstwo monografii.

„Eksploatacja dróg”. Seria „Studia i materiały”
, Wydawnictwo IBDiM, Warszawa 2011 r. Redakcja i współautorstwo monografii.

„ANPR-MMR and WiM for detection of overloaded vehicles”. Proceedings of the International Conference on Weigh-In-Motion, June 4-7, 2012, Dallas, Texas, USA. Współautorstwo referatu.

„Investigations of resilient modulus of selected bound mixtures under cyclic load”. Roads and Bridges nr 4/2012. Współautorstwo artykułu.

„Polish experience with testing of selected shales as material for road base courses”. Springer Series in Geomechnics and Geoengineering, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012. Współautorstwo rozdziału monografii.

„Innowacyjność w rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce”. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 283, Budownictwo i Inżynieria Środowiska zeszyt 59, Rzeszów 2012 r. Autorstwo artykułu.

„Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów ciężkich”. Materiały na Konferencję „Bezpieczeństwo w transporcie drogowym i kolejowym”, Warszawa 23.10.2012 r. Autorstwo referatu.

„Investigations of resilient moduli of selected bound mixtures under cyclic load”. Roads and Bridges nr 4/2012. Współautorstwo artykułu.

„Innowacyjność w rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce". Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, styczeń-luty 2013 r. (przedruk). Autorstwo artykułu.

The influence of selected chemical compounds used in winter road maintenance on the active capillarity of soils”. Journal of Soils and Sediments, January 2013. Współautorstwo artykułu.

Intelligent Comprehensive Vehicle Identification System based on the Neural Picture Analysis”. OPTIMUM 2013 – International Symposium on Recent Advances in Transport Modelling. Kingscliffe, Australia, 21-23 April 2013. Współautorstwo referatu.

The problem of overloaded vehicles in Poland”. Baltic Road Conference, Vilnius, 26-28 August 2013. Współautorstwo referatu.

Zarządzanie projektem budowlanym. Planowanie, realizacja, kontrola”
. Wyd. Verlag Dashofer sp. z o.o., Warszawa 2013. Współautorstwo monografii.

Ochrona przeciwmrozowa nawierzchni drogowych na przykładzie wybranych krajów”. Drogownictwo nr 2/2014. Współautorstwo artykułu.

„New analytical solution of flow and heat refraction problem in multilayer pavements”
. Roads and Bridges – Drogi i Mosty 1/2014. Współautorstwo artykułu.

Investigations of unburnt coal shale modified by activated fly ash as material for road embankments”. XV Danube – European Conference on Geotechnical Engineering (DECGE 2014) 9-11 September 2-14 Vienna, Austria. Współautorstwo referatu.

„Ekspertyzy w obszarze infrastruktury drogowej”. Materiały XIII Konferencji Naukowo-Technicznej Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego. Kielce – Cedzyna, 21 – 23 maja. Współautorstwo referatu.

The use of logit model for designing mixtures of soils stabilized with hydraulic binders”. The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, Volume 9(3), pp. 147-154. Współautorstwo artykułu.

„High accuracy Weigh-in-Motion Enforcement system implementation and testing”. 21st World Congress on Intelligent Transport Systems, 2014, Detroit USA. Współautorstwo referatu.

„Inteligentny system ważenia pojazdów w ruchu o wysokiej dokładności”. Autostrady nr 3/2015. Współautorstwo artykułu.

„Polski transport: ocena ćwierćwiecza 1990-2015 i priorytety na przyszłość”. Zeszyt Zespołów Senackich Nr 30, Senat RP, Warszawa 2015. Współautorstwo monografii.

„Laboratory investigation of frost susceptibility of aggregates applied to road base courses”. Proceedings of 6th Transport Research Arena, Warsaw 18-21 April 2016, Transportation Research |Procedia 14 (2016). Pages 3476-3484. Współautorstwo artykułu.

„Laboratory examination of frost-having properties of road unbound mixtures based on fines content and plasticity index”. Advances in Transportation Geotechnics, The 3rd International Conference on Transportation Geotechnics, 4-7 September 2016, Guimaraes, Portugal, Procedia Engineering, Volume 143, 2016, Pages 836-843. Współautorstwo artykułu.

„Recapitulation of research on frost susceptibility of unbound mixtures for pavement structures”. Roads and Bridges – Drogi i Mosty 15/2016, p. 285-300 (współautorstwo artykułu)

„Significance of cement-stabilised soil grain size distribution in determining the relationship between strength and resilient modulus”. Road Materials and Pavement Design. Published on line 16 May 2017. Współautorstwo artykułu.

„Geotechnical Properties of Phosphogypsum and Its Use in Road Engineering”. Proceedings of China-Europe Conference on Geotechnical Engineering, Springer Nature Switzerland AG, 2018. Współautorstwo artykułu.

„Badania związane z podłożem nawierzchni drogowej”. Inżynieria Morska i Geotechnika, Nr 3/2018. Współautorstwo artykułu.

The Possibility to Use Modified Flight Ash as a Neutralizes in the Acid Solis Reclamation Process”. Civil and Environmental Engineering Reports, 28 (4), 2018. Współautorstwo artrykułu.

Testing concentration of trace materials in soils near roads with varied traffic intensity”. Roads and Bridges-Drogi i Mosty, Vol. 18 No 2 (2019). Współautorstwo artykułu.