Drukuj

Asfalty i emulsje

 • badania asfaltów drogowych, modyfikowanych i innych,
 • badania emulsji asfaltowych,
 • ocena właściwości asfaltów i emulsji asfaltowych w odniesieniu do wymagań norm PN-EN
 • rozszerzona ocena właściwości asfaltów (właściwości reologiczne, funkcjonalne wg PG, skład grupowy, badania reologiczne w reometrze DMA, ocena mikroskopowa),
 • modyfikacja lepiszczy asfaltowych,
 • badania dodatków do asfaltów,
 • prace naukowo-badawcze,
 • badania kontrolne, ekspertyzy, opinie naukowe i techniczne,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych.
Metody badań

 1. Penetracja asfaltu wg PN-EN 1426,
 2. Temperatura mięknienia asfaltów metodą PiK wg PN-EN 1427,
 3. Temperatura łamliwości asfaltów Fraassa wg PN-EN 12593,
 4. Ciągliwość z pomiarem siły wg PN-EN 13589, PN-EN 13703,
 5. Nawrót sprężysty wg PN-EN 13398,
 6. Lepkość wg ASTM D 4402,
 7. Lepkość kinematyczna wg PN-EN 12595,
 8. Lepkość dynamiczna wg PN-EN 12596,
 9. Temperatura zapłonu metodą otwartego tygla Clevelanda wg PN-EN ISO 2592,
 10. Zawartość części nierozpuszczalnych w n-heptanie wg ASTM D 4124,
 11. Zawartość części nierozpuszczalnych w toluenie wg PN-C-97057,
 12. Oznaczanie rozpuszczalności wg PN-EN 12592,
 13. Oznaczanie gęstości i gęstości względnej wg PN-EN ISO 3838,
 14. Zawartość parafiny wg PN-EN 12606,
 15. Przyczepność do kruszyw wg PN-B-06714/22,
 16. Odporność na magazynowanie modyfikowanych asfaltów PN-EN 13399,
 17. Symulacji starzenia technologicznego metodą RTFOT wg PN-EN 12607-1,
 18. Symulacji starzenia eksploatacyjnego metodą PAV wg PN-EN 14769,
 19. Modułu zespolonego G*, kąta przesunięcia fazowego δ pod obciążeniem w zakresie temperatury eksploatacyjnej w reometrze dynamicznego ścinania DSR wg PN-EN 14470,
 20. Pełzanie i relaksacja przy powtarzalnym impulsie naprężeniowym MSCR wg ASTM D7405,
 21. Badania pełzania w niskiej temperaturze w reometrze zginanej belki BBR wg PN-EN 14771,
 22. Badania twardnienia fizycznego wg AASHTO T313,
 23. Przyczepność do kruszyw wg PN-EN 12697-11 (A),
 24. Badania kohezji asfaltów modyfikowanych – metoda uderzeniowa Vialit wg PN-EN 13588,
 25. Badania w dynamicznym analizatorze mechanistycznym DMA pozwalającym na pomiar w trybie zginania, rozciągania, ściskania, ścinania w szerokim zakresie częstotliwości i temperatur,
 26. Ocena zdyspergowania polimeru w asfaltach modyfikowanych w mikroskopie fluorescencyjny wg PN-EN 13632,
 27. Badania składu grupowego asfaltów za pomocą (TLC) chromatografii cienkowarstwowej z płomieniowo jonizacyjnym detektorem wodorowym (FID),
 28. Spływność lepiszcza wg PN-EN 12697-18,
 29. Badania w spektroskopie w podczerwieni FTiR.
 30. Badania emulsji zgodnie z PN-EN 13808, badania zgodnie z EmA-99.