Drukuj

Opinie, ekspertyzy, projekty i inne

Zakład Technologii Nawierzchni prowadzi szeroko pojętą działalność ekspercką w zakresie spraw związanych z nawierzchniami drogowymi, która obejmuje:

 • ekspertyzy, opinie naukowe, techniczne i sądowe,
 • nadzory autorskie, technologiczne, naukowe i laboratoryjne,
 • opracowywanie wymagań technicznych wobec typowych i nietypowych materiałów i technologii,
 • wykorzystywanie materiałów odpadowych w budownictwie drogowym,
 • projektowanie konstrukcji nawierzchni (nowych i wzmacnianych) podatnych i półsztywnych (metoda mechanistyczna i katalogowa, metoda ugięć),
 • weryfikacja, optymalizacja i opiniowanie projektów konstrukcji nawierzchni z uwzględnieniem oceny efektów ekonomicznych,
 • opracowywanie wymagań technicznych, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i zaleceń technicznych,
 • technologia remontu i napraw nawierzchni,
 • technologia i projektowanie nawierzchni specjalnych np. tramwajowo-autobusowe, nawierzchnie przejazdów kolejowych i tramwajowych,
 • analizy numeryczne MES dotyczące zagadnień związanych z drogownictwem i materiałami drogowymi (zagadnienia sprężystości, lepko-sprężystości, termo-sprężystości oraz sprężysto-plastyczności),
 • prace naukowo - badawcze, prace normalizacyjne, opracowywanie KOT i Rekomendacji Technicznych, wykonywanie krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, doradztwo techniczne,
 • wykonywanie zamówionych badań naukowych oraz prac rozwojowych,
 • opracowywanie wytycznych, zaleceń, instrukcji, procedur i wymagań,
 • opracowywanie koncepcji i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych,
 • pozyskiwanie i ocena przydatności materiałów dla potrzeb budownictwa komunikacyjnego,
 • wykonywanie ekspertyz i doradztwa na miejscu budowy, nadzory nad projektowaniem i wykonaniem cienkich warstw na zimno, stabilizacji emulsją, powierzchniowego utrwalania nawierzchni, wykonawstwem oznakowania poziomego,
 • seminaria i szkolenia dotyczące nawierzchni drogowych,