Drukuj

Oznakowanie poziome i pionowe

 • ocena parametrów technicznych oznakowania poziomego i pionowego na drogach i ulicach wszystkich klas technicznych – badania terenowe i laboratoryjne
 • ocena właściwości eksploatacyjnych materiałów do poziomego oznakowania dróg na testowych odcinkach doświadczalnych drogowych
 • badania laboratoryjne materiałów i wyrobów:
  - folie odblaskowe
  - znaki pionowe
  - konstrukcje wsporcze – słupki i konstrukcje kratownicowe
  - znaki pionowe aktywne
  - farby, masy termoplastyczne i chemoutwardzalne, taśmy odblaskowe
  - elementy prefabrykowane do poziomego oznakowania dróg
  - punktowe elementy odblaskowe
  - punktowe elementy odblaskowe aktywne
 • wykonywanie ekspertyz i doradztwa na miejscu budowy, nadzory nad wykonawstwem oznakowania poziomego,
 • prace badawcze i wdrożeniowe,
 • opracowywanie certyfikatów, specyfikacji warunków technicznych, instrukcji,
 • organizacja szkoleń technicznych.

Badania materiałów do poziomego oznakowania dróg (farby, masy termoplastyczne i chemoutwardzalne, taśmy, punktowe elementy odblaskowe, kulki szklane)


1.  Gęstość wg PN-EN ISO 2811-1,
2.  Czas wypływu wg PN-C-81701:1997 metoda A,
3.  Lepkość wg ASTM D 562-81,
4.  Zawartość spoiwa wg PN-EN 12802,
5.  Zawartość substancji nielotnych wg PN-EN ISO 3251,
6.  Zawartość lotnych związków organicznych metodą chromatografii gazowej wg Procedury Badawczej IBDiM nr PB/TN-3/6 wydanie 7,
7.  Czas schnięcia wg ASTM D 711-89,
8.  Odporność na UV wg PN-EN 1871 i PN-EN ISO 4892-3,
9.  Odporność na alkalia wg PN-EN 1871,
10. Stabilność termiczna mas termoplastycznych wg PN-EN 1871,
11. Temperatura mięknienia wg Wilhelmiego wg PN-EN 1871,
12. Penetracja stemplem wg PN-EN 1871,
13. Czas urabialności wg Procedury Badawczej IBDiM Nr PB/TN-3/12 wydanie 2,
14. Udarność wg PN-EN 1871,
15. Wskaźnik szorstkości wg PN-EN 1436+A1,
16. Współczynnik luminancji β i współrzędne chromatyczności x, y wg PN-EN 1436+A1,
17. Punktowe elementy odblaskowe (peo): wymiary, widzialność w dzień i w nocy, wytrzymałość na ściskanie, przyczepność do nawierzchni, trwałość,
18. Kulki szklane wg PN-EN 1423: uziarnienie, współczynnik załamania światła, odporność na wodę, obróbka powierzchniowa, zawartość kulek z defektami, odblaskowość kulek,
19. Badania pasów ostrzegawczych z wypustkami.


Badania terenowe poziomego oznakowania dróg


20. Powierzchniowy współczynnik odblasku RL metodą stacjonarną i dynamiczną wg PN-EN 1436+A1,
21. Współczynnik luminancji w świetle rozproszonym QD wg PN-EN 1436+A1,
22. Współczynnik luminancji β i współrzędne chromatyczności x, y, wg PN-EN 1436+A1,
23. Wskaźnik szorstkości wg PN-EN 1436+A1,
24. Współczynnik odbicia współdrożnego R punktowych elementów odblaskowych wg PN-EN 1463,
25. Badania na odcinku doświadczalnym wg PN-EN 1824.


Badania pionowych znaków drogowych


26. Badanie folii odblaskowych: współczynnik luminancji β i współrzędne chromatyczności x, y, powierzchniowy współczynnik odblasku RA wg PN-EN 12899-1, przyczepność do podłoża, odporność na uderzenie kulą, odporność na działanie czynników  atmosferycznych w warunkach naturalnego starzenia, własności eksploatacyjne,
27. Znaki drogowe: ugięcie tymczasowe i trwałe tarczy znaku i konstrukcji wsporczej wg PN-EN 12899-1, płaskość tarczy znaku, pomiary grubości blachy, średnicy słupka, grubości ścianki słupka,
28. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: wymiary, własności kolorymetryczne i fotometryczne,
29. Badania znaków na drodze,
30. Badania aktywnych znaków pionowych