Pracownia Zabezpieczeń Antykorozyjnych    

Pracownia Zabezpieczeń Antykorozyjnych posiada wysoko wyspecjalizowane laboratorium korozyjne, w którym wykonywane są badania zapraw, klejów, farb, lakierów i wytworzonych powłok, przeznaczonych do ochrony metali i żelbetu przed korozją. Laboratorium posiada akredytację PCA nr AB 1424.

Na zlecenie naszych klientów wykonujemy badania korozyjne, w tym przyspieszone badania korozyjne, badania odporności korozyjnej wyrobów, badania odporności powłok na warunki środowiskowe, a także badania niezbędne do wydania Krajowej Oceny Technicznej, Rekomendacji Technicznej PSE czy zgodne z wymaganiami NORSOK (Coating procedurę test CPT), PKP itp.

Oprócz badań laboratoryjnych, wykonujemy również badania terenowe oraz świadczymy usługi nadzorów inspektorskich powłok, usługi doradcze w zakresie projektowania zabezpieczeń antykorozyjnych, specyfikacji technicznych, czy programów zapewnienia jakości PZJ.

Rozwiązujemy najbardziej skomplikowane problemy korozyjne w ramach ekspertyz i opinii technicznych zarówno obiektów inżynierskich, jak i budynków, zbiorników, urządzeń, słupów, kominów itp.

Od ponad 20 lat prowadzimy szkolenia z zakresu prawidłowego projektowania, nadzorowania i wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych i żelbetowych.

Zakres Działalności:

• doradztwio techniczne przy wszystkich problemach korozyjnych i zabezpieczeniach przeciwkorozyjnych.
• opracowanie projektów i specyfikacji zabezpieczeń antykorozyjnych oraz programów zapewniania jakości, warunków technicznych gwarancji, zaleceń i instrukcji branżowych
• przeprowadzanie ekspertyz (w tym sądowych) i przeglądów zabezpieczeń antykorozyjnych
• świadczenie usług w zakresie szkoleń dot. antykorozji stali i betonu
• badaniae właściwości materiałów do zabezpieczeń antykorozyjnych (identyfikacja farb metodą spektroskopii w podczerwieni, gęstość, lepkość, zawartość części stałych, zawartość składników aktywnych, rozdział faz, występowanie substancji obcych, konsystencja, osadzanie)
• badaniae laboratoryjnych powłok antykorozyjnych (odporność chemiczna i na wodę, przepuszczalność pary wodnej i CO2, przenikanie wody, mostkowanie rysy przez powłoki na betonie) oraz przy użyciu: mikroskopu skaningowego z przystawką EDS, mikroskopu polowego, mikroskopu metalograficznego, spektrofotometru, komory zmiennych temperatur, komory UV oraz komory solnej.
• przyspieszone badaniae starzeniowe powłok antykorozyjnych w komorze solnej, komorze UV, wilgotnościowej i zmiennych temperatur (również cykle zmienne)
• ocena powierzchni stali i betonu przed nałożeniem powłok (określenie stopnia przygotowania stali, stopnia oczyszczenia, poziomu zanieczyszczeń jonowych, stopnia zapylenia, stopnia zatłuszczenia, profilu chropowatości, zawartości chlorków w betonie, stopnia karbonatyzacji betonu, stopnia wilgotności betonu).
• ocena powłok antykorozyjnych po nałożeniu na elementy konstrukcji (klasa staranności, grubość, przyczepność, szczelność, połysk, kolor, twardość)
• badaniaa powłok na elementach konstrukcji (połysk powłok lakierowanych, kolor, stopień zardzewienia, grubość, przyczepność, stopień spęcherzenia, stopień spękania, stopień złuszczenia, obecność zanieczyszczeń jonowych, skład chemiczny oraz morfologia próbek za pomocą mikroskopu skaningowego z przystawką EDS).