Výzkumný institut silnic a mostů [Instytut Badawczy Dróg i Mostów – IBDiM] se již více než 60 let zabývá problematikou dopravní infrastruktury. Prováděný vědecký výzkum a vývoj se týká výstavby a údržby komunikačních objektů, zejména silnic a silničních mostních objektů, železničních inženýrských objektů a tunelů. Výzkumná činnost Institutu obsahuje materiálovou, technologickou, ekonomickou a také ekologickou problematiku.

Hlavní oblasti působení jsou:

 • projekty, výstavba a údržba silniční infrastruktury,
 • zkoušky materiálů a výrobků používaných při výstavbě komunikací,
 • hodnocení technického stavu silnic a silničních inženýrských objektů a železničních inženýrských objektů,
 • geotechnika,
 • inženýrství a bezpečnost provozu,
 • systémy správy komunikací,
 • dopravní telematika, databáze silnic a silničních inženýrských objektů.

IBDiM zpracovává novátorská řešení pro výstavbu, opravy a údržbu silnic a inženýrských objektů. Tvoří a zkouší trvalé, bezpečné a moderní materiály, technologie, metody a systémy. Prostřednictvím svých vědeckých studií, implementací, expertiz a konzultací má Institut velký vliv na investice, modernizace a opravy silnic a mostů a také pomáhá implementovat racionální systémy řízení silniční sítě. V rámci své působnosti Institut nabízí profesionální a poctivé konzultace, technické poradenství a dozor, ale také posudky a expertizy. Přednostmi IBDiM jsou vysoká kvalifikace a bohaté zkušenosti vědeckého, inženýrského a technického personálu v kombinaci s moderním, a často jedinečným laboratorním vybavením. Výzkumný institut silnic a mostů má k dispozici jedinečný laserový deflektometr TSD (Traffic Speed Deflectometer), který je technologicky pokročilým zařízením pro shromažďování informací o stavu nosnosti povrchu vozovky. Bylo navrženo s myšlenkou na provádění měření průhybů na úsecích silniční sítě. Zvláštní výhodou tohoto zařízení je jeho provozní účinnost, která umožňuje přesně a rychle identifikovat místa se sníženou odolností konstrukce vozovky – při správě silniční sítě je to základní a nezbytná záležitost. Kvalita získaných dat a nová technická řešení způsobují, že deflektor TSD, který Institut používá, je jedinečným zařízením nejen v měřítku samotného Polska, ale také v rámci Evropy a celého světa.

V IBDiM realizuje výzkumné a implementační studie 9 ústavů:

 • Ústav betonu,
 • Ústav diagnostiky povrchu vozovek,
 • Ústav ekonomiky,
 • Ústav geotechniky a zakládání staveb,
 • Ústav mostů,
 • Ústav řídicích systémů a telematiky,
 • Ústav technologie povrchu vozovek,
 • Výzkumné středisko mostů, betonů a kameniv, pobočka „Vratislav“
 • Výzkumné středisko mostů, pobočka „Kielce“

Ve struktuře vědeckých ústavů Institutu pracuje 14 zkušebních laboratoří, přičemž 13 z nich je akreditováno Polským centrem pro akreditaci [Polskie Centrum Akredytacji].

 • Zkušební laboratoř mostních konstrukcí,
 • Zkušební laboratoř mostních konstrukcí a materiálů,
 • Laboratoř diagnostiky povrchu vozovek,
 • Geotechnická laboratoř,


Laboratoř nárazových zkoušek – Zkušební laboratoř, jež je označena akreditačním číslem AB 1025 provádí nárazové zkoušky na polygonu v Inovroclavi.

 • Terénní laboratoř pro zkoušení pilotů,
 • Pracovna betonů a kameniv,
 • Pracovna diagnostiky a oprav mostů,
 • Pracovna asfaltových materiálů,
 • Pracovna mostů a odvodňovacích zařízení,
 • Pracovna asfaltových povrchů,
 • Pracovna silničního značení,
 • Pracovna antikorozní ochrany


a také Laboratoř pro výzkum betonu.

Výzkumný institut silnic a mostů je oprávněn vydávat:

 • národní a evropská technická schválení,
 • certifikáty opravňující k označení výrobků stavební značkou B nebo označením CE,
 • technická doporučení


pro stavební výrobky používané při výstavbě komunikací. Institut navíc vydává osvědčení o způsobilosti pro výrobu/zkoušení ocelových mostních konstrukcí nebo pro provádění oprav a montáže ocelových mostních konstrukcí.

Certifikační činnost Institut provozuje od roku 1998, kdy Oddělení certifikace výrobků IBDiM získalo akreditační certifikát Polského zkušebního a akreditačního centra podle ustanovení normy PN-EN 45011 „Všeobecné požadavky na orgány provozující systémy certifikace výrobků“.
Aktuální akreditační certifikát Č. AC 052 z 19. 07. 2021 potvrzuje, že certifikující jednotka splnila požadavky normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 „Posuzování shody. Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby.“
IBDiM certifikuje výrobky používané v komerční výstavbě na shodu s požadavky norem a národních technických schválení. Certifikace je prováděna v povinné oblasti – v systémech posuzování a ověřování stálosti vlastností 1, 1+ a 2+.

IBDiM je notifikovanou jednotkou č. NB 2219 v Evropské komisi. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 obsahuje rozsah notifikace: zařízení pro zajištění bezpečnosti silničního provozu (systémy ohraničující silnici a stabilní svislé dopravní značení) a výrobky pro výstavbu silnic (asfalty a asfaltová pojiva).

Rozhodnutím Ministra dopravy, stavebnictví a námořního hospodářství č. 2/JOT/WB/13 ze dne 20. listopadu 2013 a rozhodnutím Ministra infrastruktury a stavebnictví č. 3/KJOT/WB/17 ze dne 29. března 2017 byl IBDiM určen, jako Jednotka pro technické schvalování.

V rámci své vědecko-výzkumné činnosti IBDiM spolupracuje s mnoha institucemi
a organizacemi jak v Polsku, tak v zahraničí. Spolupráce se odvíjí na mnoha úrovních a obsahuje vědeckou, výukovou, implementační a publikační problematiku.
Národními partnery v Polsku jsou vysoké technické školy, vědecké instituty, výzkumně-vývojové jednotky, silniční administrativa na různých úrovních, samospráva, výrobní a výkonné společnosti a jejich zastoupení – komory a sdružení a také centra transferu vědy a ostatní instituce a osoby, které působí v silniční oblasti a dopravě.
Mezinárodní spolupráce souvisí hlavně se společnou realizací vědecko-výzkumných projektů. IBDiM je členem Sdružení evropských silničních výzkumných ústavů FEHRL, Fóra evropských výzkumných institutů dopravní bezpečnosti FERSI a také Evropské technologické platformy ERTRAC. Odborníci IBDiM se účastní práce mezinárodních sdružení a plní důležité funkce v představenstvech prestižních silničních organizací. Zasedají také v poradních orgánech, komisích, pracovních skupinách a vyměňují si znalosti v takových organizacích, jako jsou mj. International Transport Forum při OECD, sdružení Connected Cooperative and Automated Mobility – CCAM při Evropské komisi, Transport Research Board (TRB) aj.

Institut se aktivně účastní a koordinuje mnoho projektů, a to jak mezinárodních, tak národních. Mezi opatřeními, jež byla realizována ze zahraničních prostředků, lze vyjmenovat projekty
v oblasti Rámcových programů EU, iniciativy CORNET, programu EUREKA, akce COST a také ostatní výzkumné úkoly, např. vlastní projekty FEHRL, CEDR nebo euroregionální projekt CONNECT. Zatímco spolufinancování z národních prostředků pochází hlavně z iniciativ Národního výzkumného a vývojového centra, Ministerstva školství a vědy, Ministerstva infrastruktury a Národního vědeckého centra.

V rámci realizace mise popularizace vědeckého a technického poznání organizuje Institut již mnoho let konference, semináře a školení, jejichž účelem je předávání nejnovějších vědecko-technických poznatků a profesionální vzdělávání účastníků. Navíc provozuje široce pojatou nakladatelskou činnost tím, že vydává práce a studie v podobě vědeckých monografií (Řada „S“ – Studium a materiály). V rámci vydávaných nakladatelství jsou prezentovány vědecké a technické práce zaměstnanců Institutu. Polsko-anglický čtvrtletník „Roads and Bridges – Silnice a mosty“, který IBDiM vydává, je indexován v bibliografických databázích: Web of Science (ESCI), Scopus (Elsevier), TRID (Transportation Research Board), Google Scholar, EBSCO, BazTech, Pol-index. V seznamu hodnocených/bodovaných časopisů MEiN (Ministerstvem školství a vědy) mu bylo uděleno 70 bodů.

Na pozemku Institutu ve Varšavě vzniklo první světové Pontiseum, tedy stálá expozice „Mostů z Visly“. Od roku 2014 lze obdivovat fragmenty konstrukcí prvních pevných varšavských mostů, které byly vyzvednuty z řeky Visly, na jejímž dně ležely v říčních nánosech přes 70 let. Dnes jsou vystaveny a nádherně prezentovány, jsou kulturní technickou památkou a také podstatným prvkem národního dědictví.

Institut nabízí spolupráci při tvorbě a realizaci nových projektů v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury a také velmi kvalitních expertiz, zkoušek a technických analýz pro potřeby tohoto sektoru.

Zveme vás ke spolupráci!