Forskningsinstitut för vägar och broar (IBDiM) sysslar med frågor gällande trafikinfrastruktur sedan över 60 år. Vetenskapliga forsknings- och utvecklingsarbeten utförs rörande konstruktion och underhåll av kommunikationsanläggningar, särskilt vägar och vägbroar, järnvägstekniska konstruktioner och tunnel. Institutets forskningsverksamhet omfattar material-, teknik-, ekonomi- och miljöfrågor.

Huvudsakliga verksamhetsriktningar är:

-            projektering, konstruktion och underhåll av väginfrastruktur,

-            provning av material och produkter som används i trafikbyggverksamhet

-            bedömning av tekniskt tillstånd av väggar och järnvägstekniska konstruktioner och ingenjörsobjekt,

-            geoteknik,

-            teknik och trafiksäkerhet,

-            vägledningssystem,

-            trafiktelematik, databaser om vägar och tekniska anläggningar.

IBDiM utarbetar moderna lösningar för byggandet, renovering och underhållning av vägar och ingenjörsobjekt. Det skapar och provar hållbara, säkra och moderna material, tekniker, metoder
och system. Institutet har genom sitt vetenskapliga arbete, implementeringar, expertutlåtanden och konsultationer en betydande inverkan på investeringar, modernisering och reparationer av vägar och broar, och hjälper till att införa rationella vägnätsledningssystem. Inom sin verksamhet erbjuder Institutet professionella och tillförlitliga konsultationer, teknisk rådgivning och övervakning, samt åsikter och expertutlåtanden. Höga kvalifikationer och erfarenhet av den vetenskapliga och ingenjörstekniska personalen samt en modern, ofta unik laboratoriebas är IBDiM:s tillgång. Forskningsinstitut för vägar och broar har en unik mätare av deflektion i trafikhastighet TSD (Traffic Speed Deflectometer) en tekniskt avancerad enhet för att samla in information om beläggningens lastkapacitet. Det skapades med tanke på att utföra nedböjningens mätningar på vägnät. En särskild fördel av detta verktyg är effektiviteten i driften, vilket möjliggör exakt och snabb identifiering av platser med minskad hållbarhet hos vägstrukturen - I förvaltningen av vägnätet är detta en nödvändig sak. Kvaliteten på de erhållna uppgifterna och moderna tekniska lösningar gör avböjningsmätare TSD som används av institutet till en unik enhet inte bara i landet utan också i Europa och i världen.

I IBDiM realiserar 9 avdelningar forsknings- och genomförandearbeten:

-           Betongavdelning,

-           Avdelning för beläggningsdiagnostik,

-           Ekonomiavdelning,

-           Avdelningen för geoteknik och grundläggning,

-           Broavdelning,

-           Avdelning för förvaltningssystem och telematik,

-           Avdelning för Beläggningsteknik

-           Forskningscentrum för broar, betong och aggregat, filialen "Wrocław",

-           Forskningscentrum för broar, filialen "Kielce",

Inom Institutets avdelningar fungerar 14 forskningslaboratorier, inklusive 13 laboratorier som är ackrediterade av ackrediterad av Polskt ackrediteringsorgan.

-           Laboratorium för provning av brokonstruktioner,

-           Laboratorium för provning av material och brokonstruktioner,

-           Laboratorium för beläggningsdiagnostik,

-           Laboratorium för geoteknik,

Krocktestlaboratorium - Forskningslaboratoriet märkt med ackrediteringsnumret AB 1025 genomför krocktester på testplatsen i Inowrocław.

-           Fältlaboratorium för pålprovning,

-           Betong- och aggregatenhet,

-           Enheten för diagnostik och reparationer av broar,

-           Enheten för asfaltmaterial,

-           Bro- och dräneringsutrustningsavdelning,

-           Enheten för asfaltbeläggningar,

-           Vägmarkeringsavdelning,

-           Korrosionsskyddsavdelning

-           och Betonglaboratorium.

Forskningsinstitutet för vägar och broar har tillstånd att utfärda:

-           nationella och europeiska tekniska bedömningar,

-           intyg som tillåter märkning av produkter med byggmärket B eller CE,

-           tekniska rekommendationer

för byggprodukter som används i trafikbyggverksamhet. Dessutom utfärdar institutet kvalifikationsbevis för tillverkning och provning av stålbrokonstruktioner eller för reparation och montering av stålbrokonstruktioner.

Institutet har bedrivit certifieringsverksamhet sedan 1998, då produktcertifieringsavdelningen vid IBDiM erhöll ackrediteringscertifikatet från det polska Centrumet för testning och certifiering i enlighet med bestämmelserna i PN-EN 45011-standarden "Allmänna krav för organ som använder produktcertifieringssystem ".

Det nuvarande ackrediteringsintyget nr AC 052 av den 19 juli 2021 bekräftar att certifieringsorganet uppfyller kraven i PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 standarden "Konformitetsbedömning. Krav på organ som certifierar produkter, processer och tjänster”.

IBDiM genomför certifiering av produkter som används i transportkonstruktioner för överensstämmelse med kraven i standarder och nationella tekniska bedömningar. Certifiering utförs inom det obligatoriska området - i system för bedömning och verifiering av prestandabeständighet 1, 1+ och 2+ 

IBDiM är ett anmält organ nr NB 2219 i Europeiska kommissionen. I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 omfattar anmälningens omfattning: vägbyggnadsutrustning vägbegränsningssystem och fasta vertikala vägmärken) och vägbyggnadsprodukter (asfalt och asfaltbindare).

Genom beslut av transport-, byggnads- och sjöfartsministern nr 2/JOT/WB/13 av den 20 november 2013 och beslut av infrastruktur- och byggnadsministern nr 3/KJOT/WB/17 av den 29 mars 2017 utsågs IBDiM till bedömningsenheten teknisk.

Som en del av sin vetenskapliga och forskningsverksamhet samarbetar IBDiM med många institutioner
och organisationer både i Polen och i utlandet. Samarbetet bedrivs på många nivåer och omfattar vetenskaps-, utbildnings-, implementerings- och publiceringsfrågor.

Institutets nationella partner är tekniska högskolor, vetenskapliga institut, forsknings- och utvecklingsenheter, vägförvaltning på olika nivåer, lokala myndigheter, tillverknings-
och verkställande företag och deras representationskontor - kamrar och föreningar, såväl som kunskapsöverföringscentra och andra institutioner och personer som är verksamma inom vägteknik och transporter.

Internationellt samarbete hänger främst samman med gemensamt genomförande av projekt
samt vetenskapliga och tekniska projekt. IBDiM är medlem i Forum för europeiska nationella vägforskningslaboratorier FEHRL, Forum för europeiska trafiksäkerhetsorganisationen (FERSI) och
i den Europeiska teknikplattformen ERTRAC. Experter från IBDiM deltar i internationella föreningars arbete och utför viktiga funktioner i styrelsen för prestigefyllda vägorganisationer. De sitter också
i rådgivande organ, kommittéer, arbetsgrupper och utbyter kunskap i organisationer som t ex Internationellt Transportforum vid OECD, förening Uppkopplad, samverkande och automatiserad mobilitet – CCAM vid Europeiska Kommissionen, Transportforskningsnämnden (TRB) m.m.

Institutet deltar aktivt och koordinerar flera både internationella och nationella projekt. Bland aktiviteter som genomförs med utländska medel kan man nämna projekt inom EU:s Ramprojekt, CORNET-initiativ, EUREKA-program, COST-aktion och andra forskningsprojekt, t ex egna projekt FEHRL, CEDR, projekt CONNECT på den euroregionala nivån. Medfinansiering från nationella medel kommer främst från initiativ från Nationellt centrum för forskning och utveckling, Ministerium för utbildning och vetenskap, Infrastrukturministerium och Nationellt vetenskapscentrum.

För att genomföra uppdraget att popularisera vetenskaplig och teknisk kunskap, har institutet organiserat konferenser, seminarier och utbildningar i åratal, vars syfte är att överföra den senaste kunskapen och professionella utvecklingen av deltagarna. Därutöver bedriver han omfattande förlagsverksamhet, ger ut verk i form av vetenskapliga monografier ("S"-serie - Studier och material).
I våra utgivna publikationer presenteras vetenskapliga och tekniska arbeten av institutets anställda. Det polsk-engelska kvartalsbladet "Roads and Bridges - Droga i Mosty" publicerat av IBDiM är indexerat i bibliografiska databaser: Web of Science (ESCI), Scopus (Elsevier), TRID (Transportation Research Board), Google Scholar, EBSCO, BazTech, Pol-index. Den belönades med 70 poäng i listan över tidskrifter av Ministeriet för vetenskap och utbildning.

Världens första Pontiseum, det vill säga den permanenta utställningen "Broar från Vistula", skapades
i institutets lokaler i Warszawa. Sedan 2014 kan man beundra fragment av konstruktionerna av Warszawas första permanenta broar som grävdes ut från flodbädden som har legat i flodsediment
i över 70 år. Idag, vackert exponerade, är de ett monument över teknisk kultur och en viktig del av det nationella arvet.

Institutet erbjuder samarbete vid skapande och genomförande av nya projekt för utveckling
av trafikinfrastruktur, samt högkvalitativ expertis, forskning och teknisk analys för branschens behov.

Vi bjuder in dig till samarbete!