Het Instituut Wegen en Bruggen Onderzoek houdt zich al meer dan 60 jaar bezig met de problematiek van verkeersinfrastructuur. Er worden wetenschappelijke onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten uitgevoerd met betrekking tot de aanleg en het onderhoud van verkeersfaciliteiten, met name wegen, verkeersbruggen, spoorwegfaciliteiten en tunnels. De onderzoeksactiviteit van het Instituut omvat materiële, technologische, economische en ecologische kwesties.

                                          

Voornaamste werkzaamheden:

-            ontwerpen, uitvoeren en onderhouden van wegeninfrastructuur,

-            onderzoeken van materialen en producten die worden gebruikt in verkeersconstructies,

-            evalueren van de technische staat van wegen en technische constructies en spoorwegfaciliteiten,

-            geotechniek,

-            techniek en verkeersveiligheid,

-            wegenbeheersysteem,

-            verkeerstelematica, databases over wegen en technische constructies.

IBDiM ontwikkelt innovatieve oplossingen voor aanleg, renovatie en onderhoud van wegen en technische constructies. Het creëert en onderzoekt duurzame, veilige en moderne materialen, technologieën, methoden en systemen. Door haar wetenschappelijk werk, implementaties, expertises en adviezen heeft het Instituut een aanzienlijke invloed op investeringen, modernisering en renovatie van wegen en bruggen, en helpt het bij de invoering van rationale beheersystemen voor het wegennetwerk. In het kader van haar activiteiten biedt het Instituut professionele
en betrouwbare consultaties, technisch advies en toezicht, evenals opinies en expertise. Hoge kwalificaties en ervaring van het wetenschappelijk en ingenieur-technisch personeel evenals een moderne, vaak unieke laboratoriumbasis zijn de troeven van het IBDiM. Het Instituut Wegen en Bruggen Onderzoek beschikt over een unieke TSD (Traffic Speed Deflectometer) laserdeflectometer, een technologisch geavanceerd apparaat voor het verzamelen van informatie over de staat van het wegdekdraagvermogen. Het is gemaakt om doorbuiging te meten van wegennetwerken. Een bijzonder voordeel van dit apparaat is de werkingseffectiviteit, waardoor plekken met verminderde duurzaamheid van de wegconstructie nauwkeurig en snel kunnen worden geïdentificeerd - een noodzakelijke en fundamentele zaak bij het beheer van het wegennetwerk. De kwaliteit van de verkregen gegevens en moderne technische oplossingen maken de door het Instituut gebruikte TSD-deflectometer tot een uniek apparaat, niet alleen nationaal, maar ook in Europa en in de wereld.

Bij IBDiM worden onderzoeks- en implementatieactiviteiten uitgevoerd door 9 afdelingen:

-           de Afdeling Beton,

-           de Afdeling Oppervlaktediagnostiek,

-           de Afdeling Economie,

-           de Afdeling Geotechniek en Funderingen,

-           de Afdeling Bruggen,

-           de Afdeling Beheer- en Telematicasystemen,

-           de Afdeling Oppervlaktetechnologie,

-           het Centrum voor het Onderzoek van Bruggen, Beton en Toeslagmaterialen, de vestiging "Wrocław",

-           het Centrum Bruggen Onderzoek, de vestiging "Kielce".

In de structuur van de wetenschappelijke afdelingen van het Instituut zijn 14 onderzoekslaboratoria werkzaam, waaronder 13 geaccrediteerd door het Pools Centrum voor Accreditatie:

-           het Laboratorium Bruggenconstructies,

-           het Laboratorium Onderzoek van Materialen en Bruggenconstructies,

-           het Laboratorium Oppervlaktediagnostiek,

-           het Laboratorium Geotechniek,

het Laboratorium Crashtests- het Onderzoekslaboratorium gemarkeerd met accreditatienummer AB 1025 voert crashtests uit op het testterrein in Inowrocław.

-           het Veldlaboratorium Paalonderzoek,

-           het Laboratorium Beton en Toeslagmaterialen,

-           het Laboratorium Bruggendiagnostiek en -reparatie,

-           het Laboratorium Asfaltmaterialen,

-           het Laboratorium Bruggen en Drainagevoorzieningen,

-           het Laboratorium Asfaltoppervlakken,

-           het Laboratorium Wegmarkeringen,

-           het Laboratorium Anticorrosie bescherming

en het Laboratorium Beton.

Het Instituut Wegen en Bruggen Onderzoek is gemachtigd om het volgende uit te reiken:

-           nationale en Europese technische evaluaties,

-           certificaten die het markeren van producten met het constructiekenmerk B of CE toestaan,

-           technische aanbevelingen

voor bouwproducten die worden gebruikt bij verkeerswegen aanleg. Bovendien reikt het Instituut kwalificatiecertificaten uit voor het vervaardigen / testen van stalen brugconstructies of voor het repareren en monteren van stalen brugconstructies.

Het Instituut voert certificeringsactiviteiten uit sinds 1998, toen de Afdeling Certificering van Producten van IBDiM het accreditatiecertificaat van het Pools Centrum voor Onderzoek en Certificering volgens de norm PN-EN 45011 "Algemene eisen met betrekking tot entiteiten die productcertificeringssytemen toepassen" behaalde.

Het huidige accreditatiecertificaat nr AC 052 van 19.07.2021 bevestigt dat de certificatie-entiteit voldoet aan de eisen van de norm PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 "Conformiteitsbeoordeling. Eisen voor entiteiten die producten, processen en services certificeren".

IBDiM voert certificering uit van producten die worden gebruikt in de wegverkeer constructie in overeenstemming
met de eisen van de normen en nationale technische beoordelingen. Certificering wordt uitgevoerd in het verplichte gebied - in systemen voor beoordeling en verificatie van prestatiebestendigheid 1, 1+ en 2+ 

IBDiM is een aangemelde instantie nr NB 2219 bij de Europese Commissie. In overeenstemming met Verordening (EU) nr 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011, omvat de reikwijdte: verkeersveiligheidsvoorzieningen (verkeersbeperkingssystemen en permanente verticale verkeersborden) en producten voor de wegenbouw (asfalt en asfaltbindmiddelen).

Bij het besluit van de Minister van Verkeer, Bouw en Maritieme Economie nr 2/JOT/WB/13 van 20 november 2013 en het besluit van de Minister van Infrastructuur en Bouw Nr 3/KJOT/WB/17 van 29 maart 2017, werd IBDiM aangemeld als Technische Beoordelingsentiteit.

In het kader van haar wetenschappelijke en onderzoeksactiviteiten werkt IBDiM samen met vele instellingen
en organisaties, zowel in Polen als in het buitenland. Er wordt samengewerkt op vele niveaus en de samenwerking omvat wetenschappelijke, opleidings-, implementatie- en publicatiekwesties.

Nationale partners van het Instituut zijn technische universiteiten, wetenschappelijke instituten, onderzoeks- en ontwikkelingsentiteiten, wegenautoriteiten op verschillende niveaus, lokale overheden, productie- en uitvoerende bedrijven en hun vertegenwoordigers - kamers en verenigingen, evenals centra voor kennisoverdracht en andere instellingen en mensen actief op het gebied van wegenbouw en verkeer.

Internationale samenwerking heeft vooral te maken met het gezamenlijk uitvoeren van
wetenschappelijke en onderzoeksondernemingen en -projecten. IBDiM is lid van het Forum van het Europese Instituut voor Wegenonderzoek FEHRL, het Forum voor het Europese Instituut voor Wegverkeersveiligheid FERSI en het Europese Technologische Platform ERTRAC. IBDiM-experts nemen deel aan de werkzaamheden van internationale verenigingen en vervullen belangrijke functies in de raden van bestuur van prestigieuze wegenorganisaties. Ze zetelen ook in adviesorganen, commissies, werkgroepen en wisselen kennis uit in organisaties zoals International Transport Forum bij de OESO, Vereniging Connected Cooperative and Automated Mobility - CCAM bij de Europese Commissie, Transport Research Board (TRB) en andere.

Het Instituut neemt actief deel aan en coördineert vele internationale en nationale projecten. Met buitenlands geld worden onder andere projecten uitgevoerd in het kader van EU-raamprogramma's, het CORNET-initiatief, het EUREKA-programma, de COST-actie, evenals andere onderzoeksprojecten, zoals de eigen projecten van FEHRL, CEDR en het CONNECT euroregionale project. Medefinanciering uit de nationale fondsen komt met name voort uit de initiatieven van het Nationaal Centrum voor Onderzoek en Ontwikkeling, het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, het Ministerie van Infrastructuur en het Nationaal Wetenschapscentrum.

Bij de uitvoering van de missie om wetenschappelijke en technische kennis te populariseren, organiseert het Instituut al jaren conferenties, seminars en opleidingen met als doel de nieuwste kennis en professionele ontwikkeling van deelnemers over te dragen. Daarnaast voert het uitgebreide publicatieactiviteiten uit en publiceert het werken in de vorm van wetenschappelijke monografieën (Serie „S" - Studies en materialen). In het kader van gepubliceerde publicaties worden wetenschappelijke en technische werken van medewerkers van het Instituut gepresenteerd. Het Pools-Engelse kwartaalblad "Roads and Bridges - Wegen en Bruggen", uitgegeven door IBDiM, is geïndexeerd in de bibliografische databases: Web of Science (ESCI), Scopus (Elsevier), TRID (Transportation Research Board), Google Scholar, EBSCO, BazTech, Pol-index. Het werd bekroond met 70 punten door het MEiN in de lijst met tijdschriften.

Op het terrein van het Instituut in Warschau werd 's werelds eerste Pontiseum opgetrokken, met name de permanente tentoonstelling „Bruggen van de Vistula". Sinds 2014 kan men fragmenten bewonderen van de structuur van de eerste permanente bruggen van Warschau, opgegraven uit de rivierbedding van de Vistula, die meer dan 70 jaar in rivier sedimenten hebben gelegen. Tegenwoordig zijn ze, prachtig belicht, een monument van technische cultuur en een belangrijk onderdeel van het nationale erfgoed.

Het Instituut biedt samenwerking aan bij het opzetten en uitvoeren van nieuwe projecten voor de ontwikkeling van verkeersinfrastructuur, evenals hoogwaardige expertise, onderzoek en technische analyses op vraag van de sector.

We nodigen u uit tot samenwerking!