Forskningsinstituttet for Veje og Broer har beskæftiget sig med problematikken omkring kommunikationsinfrastruktur i over 60 år. Den gennemførte videnskabelige forskning og udviklingsarbejder vedrører opførelse og vedligeholdelse af kommunikationsanlæg, især veje og vejbroer, jernbaneanlæg og tunneller. Instituttets forskningsaktiviteter omfatter materialerelaterede, teknologiske, økonomiske og miljørelaterede spørgsmål.

Primære aktivitetsretninger:

-            projektering, udførelse og vedligeholdelse af vejinfrastruktur,

-            prøvning af materialer og varer anvendt i kommunikationsbyggeri,

-            vurdering af den tekniske stand af veje og ingeniørkonstruktioner på veje samt jernbaneanlæg,

-            geoteknik,

-            ingeniørvirksomhed inden for trafik og trafiksikkerhed,

-            vejforvaltningssystemer,

-            kommunikationstelematik, databaser m. oplysninger om veje og ingeniørkonstruktioner på veje.

IBDiM udvikler innovative løsninger til opførelse, renovering og vedligeholdelse af veje og ingeniørkonstruktioner. Det udvikler og prøver holdbare, sikre og moderne materialer, teknologier, metoder
og systemer. Takket være sit videnskabelige arbejde, implementeringer, ekspertundersøgelser og konsultationer har Instituttet en væsentlig indflydelse på investeringer, fornyelse og renovering af broer og veje samt det hjælper med at implementere rationale systemer for forvaltning af vejnettet. Som led i sin virksomhed tilbyder Instituttet professionelle og pålidelige konsultationer, teknisk rådgivning og tilsyn samt udtalelser og ekspertundersøgelser. Høje kvalifikationer af det videnskabelige samt ingeniør- og teknisk personale i kombination med moderne, ofte unik laboratoriebase en er stor fordel ved IBDiM. Forskningsinstituttet for Veje og Broer råder over et unikt TSD (Traffic Speed Deflectometer) - teknologisk avanceret apparat til indsamling af oplysninger om belægningens bæreevne. Det blev udviklet med henblik på måling af nedbøjning på vejnet. En særlig fordel ved udstyret er dets effektivitet, der giver mulighed for en præcis og hurtig identificering af steder med nedsat holdbarhed af vejkonstruktionen - når det gælder forvaltning af vejnettet er det en uundgåelig og helt basal ting. Kvaliteten af de tilvejebragte data og nye tekniske løsninger gør, at TSD anvendt af Instituttet udgør et unikt værktøj, ikke kun på det nationale plan, men også i Europa og i verdenen.

Hos IBDiM udføres forsknings- og implementeringsarbejdet af 9 afsnit:

-           Afsnit for Beton,

-           Afsnit for Diagnosticering af Belægninger,

-           Afsnit for Økonomi,

-           Afsnit for Geoteknik og Fundering,

-           Afsnit for Broer,

-           Afsnit for Forvaltningssystemer og Telematik,

-           Afsnit for Belægningsteknologi,

-           Centrum for Prøvning af Broer, Betoner og Tilslagsmaterialer, Filial "Wrocław",

-           Centrum for Prøvning af Broer, Filial "Kielce".

Instituttets struktur af videnskabelige afsnit omfatter 14 forskningslaboratorier, herunder 13 laboratorier akkrediteret af Det Polske Akkrediteringscenter:

-           Laboratorium for Prøvning af Brokonstruktioner,

-           Laboratorium for Prøvning af Materialer og Brokonstruktioner,

-           Laboratorium for Diagnosticering af Belægninger,

-           Laboratorium for Geoteknik,

Laboratorium for Kollisionsprøvning - Forskningslaboratorium med akkrediteringsnummer AB 1025 udfører kollisionsprøvning på det militære øvelsesterræn i Inowrocław.

-           Feltlaboratorium for Prøvning af Pæle,

-           Afsnit for Betoner og Tilslagsmaterialer,

-           Afsnit for Diagnostik og Reparation af Broer,

-           Afsnit for Asfaltmaterialer,

-           Afsnit for Broer og Afvandingsudstyr,

-           Afsnit for Asfaltbelægninger,

-           Afsnit for Vejafmærkning,

-           Afsnit for Korrosionsbeskyttelse

og Laboratorium for Beton.

Forskningsinstituttet for Veje og Broer er autoriseret til udstedelse af:

-           nationale og europæiske tekniske vurderinger,

-           certifikater, der giver ret til at mærke varerne med B byggemærke eller CE-mærke,

-           tekniske anbefalinger

for byggevarer anvendt i kommunikationsbyggeri. Derudover udsteder Instituttet kvalifikationscertifikater til fremstilling / prøvning af brokonstruktioner af stål eller til udførelse af renovering og montering af sådanne konstruktioner.

Instituttet har udført sin certificeringsvirksomhed siden 1998, hvor Afdelingen for Certificering af Varer ved IBDiM opnåede Akkrediteringscertifikat udstedt af Det Polske Prøvnings- og Certificeringscentrum ifølge standarden PN-EN 45011 „Generelle krav til organer, der udfører produktcertificering”.

Det aktuelle Akkrediteringscertifikat nr. AC 052 af den 19.07.2021 bekræfter for, at certificeringsenheden opfylder kravene i henhold til standarden PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 „Overensstemmelsesvurdering. Krav i forhold til organer, der certificerer varer, processer og ydelser”.

IBDiM står for certificering af varer, der anvendes i kommunikationsbyggeri med hensyn til overensstemmelse med kravene i henhold til standarder og nationale tekniske vurderinger. Certificering foretages inden for det obligatoriske område - ifølge systemer til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans 1, 1+ og 2+ 

IBDiM er et bemyndiget organ nr. NB 2219 i Europa-Kommissionen. I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets (EU) forordning nr. 305/2011 af 9. marts 2011 omfatter notifikationsområdet: færdselssikkerhedsudstyr (vejafskærmningssystemer og fastmonterede færdselstavler) samt varer til etablering af veje (bitumen og bituminøse bindemidler).

Ved beslutningen truffet af ministeren for transport, byggeri og maritime anliggender nr. 2/JOT/WB/13 af den 20. november 2013 og beslutningen truffet af ministeren for infrastruktur og byggeri
nr. 3/KJOT/WB/17 af den 29. marts 2017 blev IBDiM udpeget som teknisk vurderingsorgan.

Som led i sin videnskabelige aktivitet og forskningsaktivitet samarbejder IBDiM med adskillige institutioner
og organisationer, både i Polen og i udlandet. Samarbejdet foregår på flere planer og det omfatter spørgsmål omkring videnskab, undervisning, implementering og publikation.

Blandt Instituttets nationale partnere kan der nævnes tekniske læreanstalter, videnskabelige institutter, forsknings- og udviklingsenheder, vejmyndigheder på forskellige niveauer, lokale myndigheder, produktions- og entreprenørvirksomheder samt deres filialer - kamre og foreninger samt centre for vidensoverførsel og andre institutioner og personer, der agerer i vej- og transportsektoren.

Det internationale samarbejde er primært forbundet med en fælles gennemførelse af entrepriser
og forsknings- og videnskabelige projekter. IBDiM er medlem af FEHRL - Forum for nationale vejtekniske laboratorier i Europa, FERSI - Forum for europæiske institutter for færdselssikkerhed og ERTRAC - Den europæiske, teknologiske platform. Eksperter fra IBDiM deltager i arbejder udført af de internationale foreninger og varetager vigtige funktioner i bestyrelser for prestigefyldte vejorganisationer. Derudover er de medlemmer af rådgivende organer, komitéer, arbejdsudvalg og de udveksler viden i organisationer såsom bl.a. International Transport Forum under OECD, Foreningen Connected Cooperative and Automated Mobility – CCAM under Europa-Kommissionen, Transport Research Board (TRB) m.v.

Instituttet deltager aktivt i og koordinerer adskillige projekter, både på det internationale,
og nationale plan. Blandt aktiviteter finansieret vha. udenlandske midler kan der nævnes projekter udført
som led i EUs rammeprogrammer, CORNET initiativet, EUREKA programmet, COST aktionen samt andre forskningsprojekter, f.eks. egne projekter FEHRL, CEDR og det euroregionale projekt CONNECT. Medfinansiering af de nationale midler stammer derimod primært fra initiativer taget af Det Nationale Forsknings- og Udviklingscenter, Undervisningsministeriet, Infrastrukturministeriet og Det Nationale Videnscenter.

Som led i opfyldelse af missionen om at formidle den videnskabelige of tekniske viden har Instituttet i mange år tilrettelagt konferencer, seminarer og kurser, der har til formål at videregive den nyeste viden og opkvalificere deltagere. Instituttet driver derudover en omfattende udgivervirksomhed ved at udgive publikationer i form af videnskabelige monografier (Serie "S" - Studier og materialer). Som led i de udgivne publikationer præsenteres der videnskabeligt og teknisk arbejde udført af Instituttets ansatte. Det af IBDiM udgivne engelske kvartalsblad „Roads and Bridges - Veje og Broer" er indekseret i bibliografiske databaser: Web of Science (ESCI), Scopus (Elsevier), TRID (Transportation Research Board), Google Scholar, EBSCO, BazTech, Pol-index. Det blev tildelt 70 points på undervisningsministeriets liste over rangerede tidsskrifter.

På Instituttet i Warszawa blev der etableret verdens første Pontiseum, dvs. en fast udstilling af"Broer fra Wisła floden". Siden 2014 kan man beundre dele af de første, fastmonterede broer i Warszawa, gravet op fra bunden, der i over 70 år havde ligget i flodsedimenter. I dag står de der smukt udstillet og de udgør et mindesmærke for den tekniske kultur og en væsentlig del af nationalarven.

Instituttet tilbyder samarbejde omkring etablering og gennemførelse af nye projekter, der har til formål at udvikle kommunikationsinfrastruktur samt kvalitets ekspertundersøgelser, prøvning og tekniske analyser målrettet sektorens behov.

Vi ser frem til at samarbejde med jer!