Zakres działalności:

Inteligentne Systemy Transportowe

• standaryzacja w systemach ITS,
• architektura systemów ITS,
• systemy łączności,
• systemy nawigacji w transporcie,
• systemy informacji przestrzennej i bazy danych,
• edukacja dotycząca systemów ITS,
• integracja systemów ITS,
• teledetekcja drogowa,
• pomiary telemetryczne na drodze (pomiar natężenia ruchu, ważenie, pojazdów w ruchu, określanie stanu nawierzchni, monitoring kamerowy, itp.).


Polityka transportowa:

• polityka transportowa krajowa i regionalna,
• koordynacja miejskich polityk: transportu zrównoważonego i zagospodarowania przestrzennego,
• zarządzanie mobilnością w miastach,
• systemy transportowe w inteligentnym mieście (smart city),
• redukcja emisji zanieczyszczeń lokalnych i gazów cieplarnianych w sektorze transportu,
• autonomiczne systemy wsparcia transportu drogowego.

Opracowania związane z problematyką zimowego i letniego utrzymania dróg.

Badania i ocena materiałów stosowanych w zimowym utrzymaniu dróg.

Merytoryczne opracowywanie krajowych ocen technicznych oraz opinii technicznych dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.