IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Pracownia Lepiszczy Bitumicznych - Cienka Warstwa PDF Print

There are no translations available.

Zakład Technologii Nawierzchni. Pracownia Lepiszczy Bitumicznych TN-1

Cienka warstwa ścieralna na gorąco

INFORMACJA O WYRÓŻNIENIU W KONKURSIE POLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI.
ZAKRES ZASTOSOWANIA.
TECHNOLOGIA. ZASTOSOWANIA W POLSCE

wrocław 1998

Informacja o wyróżnieniu w konkursie Polski Produkt Przyszłości w 1999 r.

Konkurs pn. Polski Produkt Przyszłości, organizowany przez Agencję Techniki i Technologii pod patronatem kancelarii Premiera Polski Jerzego Buzka, ma na celu promocję i upowszechnienie nowatorskich osiągnięć technicznych, a także pomoc we wdrożeniu do przemysłowego stosowania najciekawszych rozwiązań, będących wynikiem prac naukowo-badawczych i rozwojowych, prowadzonych w placówkach naukowo-badawczych, innowacyjnych i zakładach produkcyjnych.

Nagrody i wyróżnienia przyznawane są w dwóch kategoriach: za „WYRÓB PRZYSZŁOŚCI” i za “TECHNOLOGIĘ PRZYSZŁOŚCI”.

W konkursie, zorganizowanym w 1999 r., Instytut Badawczy Dróg i Mostów uzyskał wyróżnienie w kategorii "TECHNOLOGIA PRZYSZŁOŚCI” za rozwiązanie pt. „Cienka warstwa ścieralna nawierzchni drogowej z elastomeroasfaltem, wykonana na gorąco”.

Nowy rodzaj nawierzchni drogowej z dodatkiem elastomeru, w postaci cienkiej warstwy ścieralnej wykonywanej w technologii na gorąco, dużo trwalszej od tradycyjnej, opracowali specjaliści z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów przy współpracy z zagranicznym partnerem British Petroleum - jego polskim reprezentantem BP Poland.

Przedmiotem wyróżnionej technologii jest sposób wykonania powierzchniowej, tzw. ścieralnej, warstwy o grubości ok. 2cm nawierzchni drogowej z mieszanki mineralno-bitumicznej, w której stosuje się kruszywo mineralne o specjalnie dobranym uziarnieniu i asfalt modyfikowany elastomerem termoplastycznym, tzw. elastomeroasfalt. Zastosowanie jako lepiszcza elastomeroasfaltu, który został specjalnie opracowany dla potrzeb tej technologii z uwzględnieniem warunków klimatycznych Polski, zapewnia zwiększenie odporności na powstawanie kolein w wysokiej temperaturze, występującej w okresach letnich, a równocześnie zwiększenie odporności na pękanie w niskiej temperaturze, poniżej 0ºC.

Cienka warstwa ścieralna, wykonywana w typowej technologii „na gorąco”, jest przeznaczona do stosowania zarówno w budowie nowych, jak i w remontach starych nawierzchni drogowych i jest idealnie przystosowana do warunków Klimatycznych Polski.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów – właściciel wyniku pracy badawczej – udzieli niezbędnych informacji oraz oferuje pomoc przy wdrożeniu.

Osoby udzielające informacji o współpracy i wdrożeniu:

prof. dr hab. inż. Dariusz Sybliski (tel. (22) 811 03 83, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )
mgr inż. Renata Horodecka (tel. (22) 675 61 57, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Adres: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 01-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1

Zakres zastosowania


Cienka warstwa na gorąco jest przeznaczona do wykonania nowych warstw ścieralnych oraz zabiegów utrzymaniowych (w odnowie i modernizacji istniejących nawierzchni) na drogach o nawierzchniach bitumicznych i betonowych o zadowalającej nośności. W szczególności, w „utrzymaniu" może być stosowana samodzielnie lub w
połączeniu z innymi technikami do:

 • naprawy pęknięć siatkowych (zmęczeniowych),
 • naprawy pęknięć poprzecznych (odbitych i termicznych),
 • poprawy szczelności nawierzchni,
 • poprawy szorstkości nawierzchni,
 • naprawy zdeformowanych nawierzchni (jeżeli zniszczenia wynikają z
 • uszkodzenia niżej położonych warstw; naprawę należy traktować jako zabieg doraźny.

Zalecany zakres zastosowania

W robotach utrzymaniowych jest szczególnie zalecana do nawierzchni dróg o ciężkim uchu oraz dróg miejskich. W warunkach miejskich poleca się ją ze względu na brak uźnego kruszywa i zagrożenia dla pieszych oraz blokowania odwodnienia. Zaletą jest też szybkość oddania nawierzchni do ruchu. Cienka warstwa na gorąco jest jednym rozwiązaniem pozwalającym ułożyć cienką warstwę na nawierzchni z bruku lub kostki kamiennej. Jako zabieg utrzymaniowy cienka warstwa zalecana jest w warunkach ograniczenia grubości nowej warstwy np. ulice miast, nawierzchnie mostowe oraz odcinki pod wiaduktami).

Ograniczenia stosowania:

Cienka warstwa na gorąco nie stanowi:

 • wzmocnienia konstrukcji nawierzchni,
 • naprawy zdeformowanych nawierzchni, jeżeli zniszczeniu uległy niżej położone warstwy.

Nie ma ograniczeń wykonywania cienkiej warstwy na gorąco ze względu na obciążenie uchem.

Technologia

Opis techniki
Cienka warstwa na gorąco jest warstwą nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości nie większej niż 3,5cm.

Podział według - Informacje, Instrukcje, IBDiM Zeszyt 50, 1995:

 • cienka warstwa - od 2,5 do 3,5 cm
 • bardzo cienka warstwa - od 1,5 do 2,5 cm
 • ultra cienka warstwa - mniej niż 1,5 cm

W technologii tej stosowane są mieszanki typu:

 • mastyks grysowy SMA,
 • mieszanki o nieciągłym uziarnieniu MNU,
 • beton asfaltowy drobnoziarnisty.

Zaleca się stosowanie mieszanek:

 • SMA wg PN-S-96025:2000 lub wg zeszytu nr 49, Informacje, Instrukcje - Zasady wykonania nawierzchni z mieszanki SMA (ZW-SMA95), IBDiM 1995,
 • MNU wg zeszytu nr 50, Informacje, Instrukcje - Zasady wykonania nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o nieciągłym uziarnieniu (ZW-MMB-NU-95), IBDiM 1995.

Do wykonania cienkiej warstwy ścieralnej na gorąco wymagane jest stosowanie alastomeroasfaltu.

Szczegóły zalecanych technologii zostały opisane w zeszytach:

 • nr 50, Informacje, Instrukcje, Zalecenia wykonania cienkich warstw ścieralnych"na gorąco" bitumicznych nawierzchni drogowych (ZW-CWG-95), IBDiM 1995,
 • nr 49, Zasady wykonania nawierzchni z mieszanki SMA (ZW-SMA95), IBDiM 1995

W pracach przy produkowaniu oraz wbudowaniu używa się standardowego sprzętu do rodukcji i wbudowania mieszanek mineralno-asfaltowych, powszechnie dostępnego przedsiębiorstwach drogowych.

Oddanie do ruchu po wykonaniu warstwy może nastąpić po około 20-30 minutach, po chłodzeniu warstwy. Po oddaniu do ruchu nie ma potrzeby wprowadzania ograniczeń ruchu.

Zastosowania w Polsce

W tablicy zostały przedstawione niektóre odcinki z zastosowaniem technologii cienkiej warstwy ścieralnej na gorąco.
Lp. Wykonawca Droga Długość Grubość Rok wykonania
1 ABM Legnica Droga nr 3 2 km 2 cm 1992
2 WPRD, Warszawa Warszawa ul. Wólczyńska 100 m 1,2 do 2 cm 1992
3 PRDiM Nowy Sącz Wysokie, /droga nr 98/ 2 km 2 cm 1994
4 PRDiM Nowy Sącz wyjazd do Nowego Sącza z kierunku Grybowa 500 m 2 cm 1993
5 CzPRD Częstochowa  DK-1, odcinek Katowice-Warszawa, cała szerokość jezdni km 445+538 do 447+700
ok. 2,2 km 2 cm 1996
6 CzPRD Częstochowa DK-1, odcinek Warszawa - Katowice, cała szerokość jezdni km 445+538 do 453+000
ok. 7,5 km 2 cm 1996
7 "Ziajka" Wrocław Wrocław, ul. Sobieskiego, kierunek Warszawa
2 x 200 m 2 cm 1998
8 "Ziajka" Wrocław ul. Kasprowicza na kostce 200 m 2 cm 1998
9 WrPRD Wrocław  Wrocław, ul. Czekoladowa 2 km 2 cm 1999
10 PRINŻ "MASBIT"  Mysłowice, ul. Katowicka ok. 2 km 2 cm 1999
11 PPRD, Poznań DK -2 500 m 2 cm 1999

 Osoby udzielające informacji o współpracy i wdrożeniu:

prof. dr hab. inż. Dariusz Sybliski, (tel. (22) 811 03 83, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )
mgr inż. Renata Horodecka, (tel. (22) 675 61 57, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Adres: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 01-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1