IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Przełom w Eurokodach PDF Print

There are no translations available.

25 maja 2010
W siedzibie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów odbyło się seminarium dotyczące stosowania Eurokodów do projektowania obiektów mostowych. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele urzędów: Departamentu Dróg i Autostrad Ministerstwa Infrastruktury, Departamentu Zarządzania Drogami i Mostami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,Zespołu Budownictwa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Biura Dróg Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,oraz przedstawiciele biur projektowych.Seminarium przewodniczył Janusz Rymsza, p.o. z-ca dyrektora IBDiM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fot. 1 Uczestnicy seminarium

Podczas posiedzenia przedyskutowano następujące zagadnienia:
- w odniesieniu do systemu normalizacyjnego:
Polski Komitet Normalizacyjny poinformował, że w Polsce do projektowania obiektów mostowych mogą być stosowane wszystkie normy, które są umieszczone w Katalogu Polskich Norm. W Katalogu mogą być przywołane zarówno normy aktualne jak i normy mające status tzw. norm wycofanych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 2 Danuta Kubiak, Członek Zespołu Budownictwa PKN, Janusz Opiłka, Dyrektor Zespołu Budownictwa PKN

- w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie:

Przedstawiciele biur projektowych wskazali na pilną konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Nowelizacja powinna polegać na dodaniu do obowiązującego rozporządzenia załączników zawierających wykaz norm, które będą obligatoryjnie stosowane przy projektowaniu obiektów mostowych w ciągach dróg publicznych w Polsce. Taki stan techniczny powinien zostać usankcjonowany do czasu opracowania załączników krajowych do Eurokodów do projektowania obiektów mostowych.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 3 Agnieszka Krupa, Z-ca Dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad MI, Beata Leszczyńska, Z-ca Dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad MI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot 4. Andrzej Lewandowski, Mosty Katowice, Adam Kaszyński, GDDKiA, Krzysztof Topolewicz, Mott Macdonald, Stefan Filipiuk, Transprojekt Gdański

- w odniesieniu do wprowadzenia Eurokodów do projektowania obiektów mostowych w Polsce:

Eurokody nie mogą być w Polsce stosowane do projektowania obiektów mostowych, gdyż nie zostały do nich wykonane załączniki krajowe. Obowiązujące w Polsce wymagania zawarte w Eurokodach mogą być podane albo w załącznikach krajowych albo - i to jest nawet poprawniejsze rozwiązanie - w znowelizowanym rozporządzeniu ministra, dotyczącym drogowych obiektów inżynierskich. Na wykonanie niniejszej pracy niezbędne są środki finansowe. Przewiduje się, że dokument umożliwiający stosowanie Eurokodów do projektowania obiektów mostowych w Polsce powstanie najpóźniej do końca 2012 r.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 5 Kazimierz Szatkowski, Naczelnik Biura Dróg Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 6 Tadeusz Suwara, Prezes Transprojektu Warszawa, Witold Doboszyński, Transprojekt Warszawa