IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Studia Podyplomowe "Eksploatacja Mostów" PDF Print

There are no translations available.

 

 

Warszawa,  października 2013

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że rekrutacja na STUDIA PODYPLOMOWE  „EKSPLOATACJA MOSTÓW”organizowane wspólnie przez Wyższą Szkołę Cła i Logistyki (Wydział Inżynieryjny) oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów trwa do dnia 20 listopada 2013 a pierwsze zajęcia odbędą się w dniu 22 listopada 2013 (piątek).

Studia powołano w odpowiedzi na potrzebę ustawicznego dokształcania kadry zatrudnionej przy budowie, eksploatacji i utrzymaniu obiektów mostowych wynikającej z konieczności wprowadzenia nowych materiałów i rozwiązań technologicznych w warunkach dynamicznej rozbudowy sieci komunikacyjnej w Polsce.

Wprowadzone w ostatnim czasie nowe akty prawne i dokumenty techniczne, a przede wszystkim normy PN-EN, wymagają upowszechnienia. Dotyczy to zarówno kryteriów oceny właściwości materiałów, stosowanych technologii budowy oraz metod badań. Ważnym aspektem istotnym przy realizacji inwestycji komunikacyjnych jest również  znajomość ich oddziaływania na środowisko zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych absolwenci otrzymają również:
1. Certyfikat IBDiM uprawniający do projektowania wzmocnień konstrukcji mostowych, kierowania robotami wzmacniającymi oraz nadzoru nad nimi zgodnie z zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5.10.2006.  
2. Świadectwo ukończenia szkoleń pierwszego i drugiego stopnia w zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych wymagane od projektantów i weryfikatorów projektów w tym zakresie zgodnie z Zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8.03.2006.

Nad programem studiów czuwa Rada Programowa,  w skład której wchodzą:
1.  Prof. dr  Ryszard Grosset, gen. poż. kierownik katedry bezpieczeństwa wew. w WSZiP im. Heleny Chodkowskiej;
2.  Waldemar Królikowski, dyrektor WZD w Olsztynie;
3.  Grażyna Lendzion dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie;
4.  Beata Leszczyńska v-ce dyrektor Departamentu Dróg i Autostrad w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju;
5.  Prof. dr hab. inż. Marek Łagoda, IBDiM, kierownik studium;
6.  Anna Piotrowska, dyrektor Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie;
7.  Prof. dr hab. inż. Krzysztof Półtorak, WSCiL,  prorektor ds. studiów technicznych, dziekan Wydziału Inżynieryjnego;
8.  Dr inż. Tadeusz Suwara prezes Biura Projektowo-Badawczego Dróg i Mostów TRANSPROJEKT-WARSZAWA Sp. z o.o,;
9.  Dr inż. Andrzej Urbanik, IBDiM, pełnomocnik dyrektora IBDiM ds. kontaktów z WSCiL;
10. Prof. dr hab. inż.  Adam Zofka, IBDiM, kierownik katedry budownictwa w WSCiL.

Studia trwają 2 semestry od 22 listopada 2013 do końca czerwca 2014. Zajęcia poprowadzi kadra naukowa  Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Kierownikiem studiów jest prof. dr hab. inż. Marek Łagoda.

Zajęcia audytoryjne odbywać się będą w budynku Wydziału Inżynieryjnego WSCiL w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 82. Zajęcia laboratoryjne odbywać się będą w IBDiM w Warszawie przy ul. Instytutowej  1.

Cena studiów wynosi  7200 zł, płatne w 2 ratach po 3600 zł za każdy semestr.

Rekrutację prowadzi oraz informacji udziela Dział Rekrutacji WSCiL, tel. 22 262 8888, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Z poważaniem
w imieniu Dyrektora IBDiM  prof. dr. hab. inż. Leszka Rafalskiego  oraz Rektora WSCiL dr Danuty Dudkiewicz-Zimny


Prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Półtorak
Prorektor WSCiL ds. studiów technicznych
Dziekan Wydziału Inżynieryjnego

 

Program studiów

1. Normalizacja i akty prawne w mostownictwie

2. Mosty betonowe

 • Materiały konstrukcyjne
 • Podstawy projektowania
 • Rodzaje mostów i rozwiązania konstrukcyjne


3. Mosty metalowe i zespolone

 • Materiały konstrukcyjne
 • Podstawy projektowania
 • Rodzaje mostów i rozwiązania konstrukcyjne

4. Wyposażenie mostów

5. Diagnostyka obiektów mostowych

 • Podstawy, metody i techniki diagnostyczne
 • Przeglądy mostów
 • Badania z wykorzystaniem próbnych obciążeń
 • Monitoring stanu technicznego konstrukcji SHM (ang.: Structural Health Monitoring),

6. Remonty i utrzymanie mostów

 • Bieżące utrzymanie mostów
 • Naprawy okresowe
 • Antykorozja mostów (stali i betonu)
 • Remonty

7. Wzmacnianie mostów

 • Metody konwencjonalne wzmacniania mostów
 • Metody i zasady wzmacniania konstrukcji betonowych, stalowych i drewnianych z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów

8. Zarządzanie inwestycjami mostowymi