Pracownia Betonów i Kruszyw

Pracownia Betonów i Kruszyw wykonuje szeroki zakres badań związanych z ulepszeniem lub wzmacnianiem słabonośnych i wysadzinowych lub wątpliwych podłoży naturalnych, ulepszeniem podbudów stabilizowanych mechanicznie lub podbudów stabilizowanych spoiwami (np. uzyskiwanymi z odpadów przemysłowych i poprodukcyjnych jak: przepalone łupki powęglowe, klinkiery odpadowe, popioły lotne oraz popioły z odsiarczania spalin. W Pracowni opracowuje się również opinie techniczne dotyczące głównie możliwości stosowania określonych materiałów w budownictwie komunikacyjnym oraz interpretacji uzyskanych wyników badań. 
Niewątpliwym sukcesem Pracowni jest intensywny rozwój działalności badawczej oraz wprowadzenie, dzięki Krajowym Ocenom Technicznym, do stosowania kruszyw z żużli i odpadów poprodukcyjnych do budownictwa drogowego. Są to m.in. żużle wielkopiecowe, stalownicze, pocynkowe, paleniskowe oraz kruszywa z recyklingu gruzu betonowego i murowego, kruszywa ze stłuczki szklanej. 

Pracownia Betonów i Kruszyw posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Zakres działalności:

  • Badania kompleksowe kruszyw pochodzenia naturalnego wg norm PN i PN-EN w zakresie budownictwa drogowego (do mieszanek mineralno-asfaltowych, do podbudów, do robót ziemnych), mostowego (betony) i kolejowego (podsypki kolejowej).
  • Badania kruszyw sztucznych i z recyclingu oraz spoiw w celu oceny możliwości ich wykorzystywania w budownictwie komunikacyjnym.
  • Badania kratek z tworzyw sztucznych w celu oceny możliwości ich wykorzystywania w budownictwie komunikacyjnym.
  • Opracowywanie Krajowych Ocen Technicznych dla kruszyw sztucznych i z recyclingu, spoiw, kratek z tworzyw sztucznych.
  • Badania trwałościowo-wytrzymałościowe wyrobów z kamienia naturalnego (krawężniki, płyty i kostki).
  • Organizacja szkoleń dla personelu (różnego szczebla) z zakładów produkujących kruszywa.
  • Badania specjalistyczne dotyczące m.in. reaktywności alkalicznej kruszyw wg norm PN, ASTM, Procedur Badawczych GDDKiA, odporności na polerowanie (PSV), odporności na ścieranie (AAV), opisu petrograficznego.