Zajmuje się zagadnieniami związanymi z nawierzchniami drogowymi. W zakres działalności Zakładu wchodzą obszary związane z szeroko pojętą technologią nawierzchni drogowych, w szczególności asfaltowych oraz oznakowaniem poziomym i pionowym. Zakład prowadzi badania materiałów i wyrobów budowlanych, które są realizowane w trzech laboratoriach akredytowanych. Bogate wyposażenie umożliwia prowadzenie badań laboratoryjnych oraz terenowych. Eksperci Zakładu opracowują opinie i ekspertyzy techniczne i sądowe, zajmują się doradztwem technicznym oraz projektowaniem nawierzchni drogowych. Uczestniczą również w procesach związanych z certyfikacją wyrobów budowlanych, opracowywaniem rekomendacji oraz krajowych i europejskich ocen technicznych. Zakład uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach naukowo-badawczych, współpracuje z administracją drogową, zarządcami dróg, producentami, firmami wykonawczymi, biurami projektowymi oraz innymi jednostkami naukowymi. Pracownicy naukowi uczestniczą w szkoleniach, seminariach oraz konferencjach naukowych.