Instytut Badawczy Dróg i Mostów jest wiodącą w kraju placówką naukowo-badawczą zajmującą się problematyką infrastruktury komunikacyjnej. Działalność Instytutu jest ukierunkowana na rozwój nauki
i praktyczne zastosowania wyników badań. Prowadzone badania naukowe i prace rozwojowe dotyczą budowy i utrzymania obiektów komunikacyjnych, a zwłaszcza dróg i drogowych obiektów mostowych, kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz budowli podziemnych. Działalność badawcza Instytutu obejmuje zagadnienia materiałowe, technologiczne, ekonomiczne i ekologiczne.

Główne kierunki działalności:

  • projektowanie, wykonywanie i utrzymanie infrastruktury drogowej,
  • badania materiałów i wyrobów stosowanych w budownictwie komunikacyjnym,
  • ocena stanu technicznego dróg oraz obiektów inżynierskich,
  • geotechnika,
  • inżynieria i bezpieczeństwo ruchu,
  • systemy zarządzania drogami,
  • telematyka komunikacyjna, bazy danych o drogach i obiektach inżynierskich.

IBDiM proponuje nowatorskie rozwiązania do budowy, remontu i utrzymania dróg i obiektów inżynierskich. Tworzy, rozwija i bada trwałe, bezpieczne i nowoczesne materiały, technologie, metody i systemy. Swymi pracami naukowymi, wdrożeniowymi oraz ekspertyzami i konsultacjami, Instytut wspiera inwestycje, modernizacje oraz remonty dróg i mostów oraz pomaga wprowadzać racjonalne systemy zarządzania siecią drogową. Wysokie kwalifikacje i doświadczenie kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna niewątpliwie stanowią atut Instytutu.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów współpracuje z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami badawczymi. Celem tych działań jest dostosowanie polskiej infrastruktury drogowej do europejskich wymagań technologicznych, środowiskowych i społecznych.

IBDiM jest stowarzyszony w Forum Europejskich Instytutów Badawczych Drogownictwa FEHRL, zrzeszającym czołowe instytuty europejskie zajmujące się zagadnieniami dróg i mostów oraz FERSI - Forum Europejskich Instytutów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Eksperci IBDiM biorą udział w pracach stowarzyszeń międzynarodowych oraz pełnią ważne funkcje w zarządach prestiżowych organizacji drogowych.

Instytut wykazuje dużą aktywność w międzynarodowych projektach badawczych, czego rezultatem są realizowane projekty w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej, inicjatywy CORNET, programu EUREKA, akcji COST i innych przedsięwzięciach badawczych, np. projekty własne FEHRL, CEDR, projekt euroregionalny CONNECT.

IBDiM czynnie uczestniczy w inicjatywach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Infrastruktury i Narodowego Centrum Nauki.

Realizując misję popularyzowania wiedzy naukowej oraz technicznej Instytut od lat organizuje konferencje, seminaria i szkolenia, których celem jest przekazywanie najnowszej wiedzy oraz doskonalenie zawodowe uczestników.

Na terenie Instytutu powstało pierwsze na świecie Pontiseum, czyli stała ekspozycja "Mostów z Wisły". Od 2014 r. można podziwiać wydobyte z dna Wisły fragmenty konstrukcji pierwszych stałych mostów Warszawy, które przeleżały w osadach rzecznych ponad 70 lat. Dzisiaj, pięknie wyeksponowane, są zabytkiem kultury technicznej i stanowią istotny element dziedzictwa narodowego.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora.

Zapraszamy do współpracy!