WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

W celu ułatwienia współpracy pomiędzy Autorami a Redakcją Wydawnictw prosimy o uwzględnienie następujących wskazówek:

Do Wydawnictw przyjmujemy wyłącznie prace zakwalifikowane do druku przez Dyrektora Naczelnego.

Do Wydawnictw należy przekazać ostateczną wersję pracy w formie elektronicznej (w programie MSWord, z uwzględnionymi uwagami recenzentów) oraz wydruk.

Do publikacji należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim o objętości około 1800 znaków ze spacjami.

TEKST

Minimalna objętość pracy kwalifikowanej do wydania jako Monografia wynosi 6 arkuszy wydawniczych (około 96 stron). Publikacja powinna być poprzedzona wstępem i zakończona wnioskami (lub podsumowaniem), podzielona na logiczne, kolejno ponumerowane rozdziały (zaopatrzone w tytuły).

RYSUNKI I ZDJĘCIA

Rysunki dołączane do pracy powinny być wykonane w programach tworzących grafikę wektorową, np. CorelDRAW, Illustrator.

Rysunki i tablice można umieszczać w tekście podstawowym, blisko miejsca powołania na nie – dodatkowo umieszczając wszystkie rysunki w osobnym pliku lub jako osobne pliki z nazwą, z zaznaczeniem w tekście miejsca ich występowania.

Zdjęcia powinny być dostarczone w postaci umożliwiającej wykonanie skanu lub w postaci plików TIFF lub JPG. Zdjęcia powinny mieć co najmniej 15 cm w podstawie i rozdzielczość nie mniejszą niż 300 dpi.

Przy każdym zdjęciu powinno być nazwisko autora.

Rysunki i zdjęcia pochodzące z Internetu są chronione prawem autorskim, na ich wykorzystanie niezbędna jest zgoda autora.

Opisy do zdjęć z odpowiednimi ich numerami powinny znajdować się pod tekstem.

 

UWAGA!

Rysunki tworzone w MSWord nie nadają się do publikacji.

Materiały graficzne muszą mieć rozdzielczość minimum 300 dpi.

Prosimy o niewklejanie zdjęć do MSWord!

 

PRZYGOTOWANIE PUBLIKACJI DO DRUKU

Praca złożona w Redakcji Wydawnictw podlega opracowaniu redakcyjnemu. Po składzie komputerowym pracy autor (redaktor naukowy) otrzymuje jej wydruk do ostatecznej korekty. Po naniesieniu uwag autora (redaktora naukowego) praca jest kierowana do drukarni.