KRAJOWE OCENY TECHNICZNE  j

Krajowe Oceny Techniczne    

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

to udokumentowana, pozytywna ocena właściwości użytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań, przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany.

 KRAJOWĄ OCENĘ TECHNICZNĄ wydaje się dla wyrobu budowlanego:

  • nieobjętego zakresem przedmiotowym polskiej normy wyrobu, albo
  • jeżeli w odniesieniu, do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego metoda oceny przewidziana w polskiej normie wyrobu nie jest właściwa, albo
  • jeżeli polska norma wyrobu nie przewiduje metody oceny w odniesieniu, do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego

Krajową ocenę techniczną wydaje się na okres 5 lat.

Okres ten może być przedłużany na kolejne okresy nie dłuższe niż 5 lat. Krajowa ocena techniczna obowiązuje od dnia jej wydania.

IBDiM, na wniosek producenta/upoważnionego przedstawiciela wydaje, zmienia, przedłuża i uchyla krajowe oceny techniczne dotyczące wyrobów budowlanych, stosowanych wyłącznie w budownictwie komunikacyjnym (w zakresie dróg, mostów, budowli kolejowych i metra, nawierzchni lotniskowych), należących do następujących grup wyrobów budowlanych:

GRUPY WYROBÓW

Wyroby prefabrykowane z betonu zwykłego/lekkiego/autoklawizowanego napowietrzonego *

Membrany, w tym stosowane w postaci płynnej i zestawy (izolujące przed wodą lub parą wodną) *

Materiały termoizolacyjne złożone zestawy/systemy izolacyjne *

Łożyska konstrukcyjne trzpienie do złączy konstrukcyjnych *

Geowłókniny, geomembrany i wyroby związane *

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: wyposażenie dróg

Konstrukcyjne wyroby/elementy drewniane i wyroby pomocnicze *

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne *

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu (i wyroby pomocnicze) zestawy zakotwień i cięgien *

Wyroby do usuwania i oczyszczania ścieków*

Wyroby podłogowe i posadzkowe*

Konstrukcyjne wyroby metalowe i wyroby pomocnicze *

Wyroby do budowy dróg

Kruszywa *

Kleje budowlane *

Wyroby związane z betonem, zaprawą, zaczynem *

Rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze niestykające się z wodą przeznaczona do spożycia przez ludzi *

Wyroby do uszczelniania złączy *

Mocowania/Łączniki *

Zestawy budowlane, komponenty budowlane, prefabrykaty *

Wyroby do ochrony przed korozją metali i korozją biologiczną*

*) wyłącznie dla wyrobów stosowanych w budownictwie komunikacyjnym

Krajowe oceny techniczne są wydawane na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

Do Producenta należy uzyskanie dokumentów, informacji, wyników badań, obliczeń i klasyfikacji, które zostaną uznane przez Jednostkę Oceny Technicznej IBDiM, o ile pochodzą z:

  • laboratoriów akredytowanych
  • laboratoriów zagranicznych, jeżeli wynika to z umów międzynarodowych, oraz laboratoriów notyfikowanych
  • innych laboratoriów krajowych i zagranicznych, z którymi jednostka oceny zawarła porozumienie w zakresie uznawania wyników badań
    i obliczeń

W IBDiM znajduję się 13 akredytowanych laboratoriów badawczych posiadających wyposażenie niezbędne do oceny właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.

Lista laboratoriów akredytowanych jest dostępna na stronie internetowej Krajowej Jednostki Akredytującej upoważnionej do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r. poz. 542) - Polskiego Centrum Akredytacji www.pca.gov.pl.

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA STANOWI DOKUMENT ODNIESIENIA
DO SPORZĄDZENIA KRAJOWEJ DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH I ZNAKOWANIA WYROBU
ZNAKIEM BUDOWLANYM B.

Zakres działalności IBDiM jako jednostki oceny technicznej

Instytut Badawczy Dróg i Mostów został wyznaczony jako jednostka oceny technicznej na podstawie decyzji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Nr 2/JOT/WB/13
z dnia 20 listopada 2013 r. oraz decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa Nr 3/KJOT/WB/17 z dnia 29 marca 2017 r.

 

Zapytania prosimy kierować na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

Telefony kontaktowe: tel. (22) 39 00 222     tel. (22) 39 00 223 tel. (22) 39 00 225      tel. (22) 39 00 226     tel. (22) 39 00 227 

 

wrunki oceny

Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego są opracowywane na podstawie § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968), w odniesieniu do wyrobów budowlanych, dla których istnieją wystarczające podstawy naukowe i wiedza praktyczna dla ustalenia jednolitego zakresu poziomu wymaganych właściwości użytkowych.
Warunki Oceny opracowuje jednostka oceny technicznej/krajowa jednostka oceny technicznej w zakresie grup wyrobów, w stosunku do których posiada upoważnienie do wydawania krajowych ocen technicznych. W przypadku wyrobów budowlanych objętych zakresem więcej niż jednej jednostki oceny, Warunki Oceny są opracowywane wspólnie przez te jednostki.
Ustalenia zawarte w Warunkach Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego są uwzględniane w postępowaniu w sprawie wydania krajowej oceny technicznej dla wyrobu wchodzącego w zakres Warunków Oceny.