OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W klauzuli IBDiM, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia PE i RE 679/ 2016 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), przedstawia informację dla osób, które przekazały dane osobowe do IBDiM w celu wykonania umowy/zlecenia/wniosku, udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, szkoleniu, otrzymania informacji/opinii, lub innym celu określonym w przysłanej korespondencji.

Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Badawczy Dróg i Mostów z siedzibą w Warszawie przy ulicy Instytutowej 1.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Instytut Badawczy Dróg i Mostów; 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1; telefon (22) 390 03 08 ; adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania umowy/zlecenia/wniosku, udziału w postępowaniu rekrutacyjnym lub szkoleniu, otrzymania informacji / opinii lub w innym celu określonym w przysłanej korespondencji. Przetwarzanie wynika z obowiązków RODO art. 6 ust. 1 lit. a (rekrutacja, szkolenie), lit. b, f (umowa/zlecenie/wniosek), lit. c (otrzymanie informacji / opinii/ lub w innym celu).

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami którym mogą być udostępnione Państwa dane osobowe mogą być strony uczestniczące w danym zleceniu/ procesie/postępowaniu i/lub organy właściwe do załatwienia danej sprawy na mocy przepisów prawa, którym Administrator przekaże Państwa dane.

Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553, 730 z późn. zm.) – przez czas określony na podstawie tych przepisów w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt IBDiM. Czas ten nie jest dłuższy niż to niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionych interesów IBDiM. Dla zawartej umowy (zlecenia) czas ten zapewnia możliwość wykorzystania danych w całym cyklu życia wyrobu / obiektu budowlanego będącego przedmiotem tej umowy (zlecenia).

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
Prawo do sprostowania i uzupełnienia swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w prawnie uzasadnionym celu;
Prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Polityka prywatności
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisie internetowym Instytutu Badawczego Dróg i Mostów zostały określone w naszej Polityce Prywatności.