DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Instytut Badawczy Dróg i Mostów zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://www.ibdim.edu.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 28.02.2022 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 31.03.2022 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 28.02.2022 r.
Aktualizacja deklaracji dostępności: 20.09.2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Instytut.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych. Ułatwienia dostępności treści strony internetowej są dostępne również z poziomu strony internetowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Robert Marczuk email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

  1. dane osoby występującej z żądaniem,
  2. wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,
  3. sposób kontaktu oraz
  4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Instytut zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Instytut zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

Polityka przetwarzania danych osobowych w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów została opisana na stronie www.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy Instytut odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Skargę można złożyć osobiście w siedzibie Instytutu, pisemnie za pośrednictwem Poczty Polskiej, e-mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem skrytki podawczej w serwisie ePUAP.

Adres, na który można przesłać skargę:
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
ul. Instytutowa 1
03-302 Warszawa
tel.: (22) 814 50 25
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ePUAP: /IBDiM/SkrytkaESP

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa, Polska

Na terenie Instytutu znajdują się budynki, w których znajdują się Zakłady oraz pomieszczenia laboratoryjne, biurowe i gospodarcze.

W budynku LAMB mieszczą się: Dyrekcja Instytutu, Zakład Betonu, Zakład Geotechniki i Fundamentowania, Dział Promocji, Wydawnictw i Informacji, Biblioteka, pomieszczenia administracyjne oraz laboratoryjne.
W budynku znajdują się 4 wejścia: jedno główne z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, 2 boczne z tyłu budynku, 1 boczne z podjazdem dla niepełnosprawnych. Budynek składa się z jednej kondygnacji, nie posiada windy. Wszystkie schody w budynku są skomunikowane z korytarzami.

W budynku PODKOWA mieszczą się: Magazyn, Ambulatorium, Dział Promocji, Wydawnictw i Informacji, Dział Współpracy Międzynarodowej, Zakład Mostów oraz laboratoria, Zakład Ekonomiki.
W budynku znajduje się 5 wejść, w tym jedno z podjazdem dla niepełnosprawnych. Niski budynek z jedną kondygnacją, bez windy.

W budynku LTK mieszczą się: Zakład Systemów Zarządzania i Telematyki, Jednostka Oceny Technicznej, laboratoria, sale konferencyjne.
W budynku znajdują się 4 wejścia, w tym jedno z podjazdem dla niepełnosprawnych. Budynek z jedną kondygnacją, bez windy.

W budynku LBN mieści się Zakład Diagnostyki Nawierzchni i jego laboratorium.
W budynku znajduje się jedno wejście dostosowane dla niepełnosprawnych. Budynek z jedną kondygnacją, bez windy.

W budynku LAN mieści się Zakład Technologii Nawierzchni oraz Dział Certyfikacji Wyrobów.
W budynku znajduje się jedno wejście niedostosowane dla niepełnosprawnych. Budynek z dwiema kondygnacjami, bez windy.
Obok budynku LAN znajduje się Laboratorium Technologii Nawierzchni. Budynek Laboratorium jest parterowy i posiada trzy wejścia dostosowane dla niepełnosprawnych.

Wejścia do wszystkich budynków znajdujących się na terenie IBDiM jest łatwo dostępne dla wszystkich, w tym również dla osób z niepełnosprawnościami (tylko parter).
Instytut nie dysponuje systemem naprowadzania dźwiękowego osób niewidomych lub słabowidzących - brak pętli indukcyjnych.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych ani oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Instytut nie zapewnia możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.
Na teren wewnętrzny Instytutu, jak również do budynków Instytutu można wejść z psem asystującym lub z psem przewodnikiem.
Instytut zapewnia miejsca parkingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych.

 

Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw, Instytut Badawczy Dróg i Mostów - Filia Wrocław, 55-140 Żmigród-Węglewo, Polska

Na terenie Instytutu znajdują się budynki, w których znajdują się Zakłady oraz pomieszczenia laboratoryjne, biurowe i gospodarcze oraz hala badawcza STEND.

W budynku administracyjno-gospodarczym mieszczą się: sekretariat Filii, pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia Pracowni Mostów i Urządzeń Odwadniających TW-1, pomieszczenie Kierownika Filii, sala konferencyjna, zaplecze socjalne, pokoje gościnne, archiwum oraz pomieszczenie laboratoryjne.
W budynku znajdują się 3 wejścia: jedno główne ze schodami, 1 boczne z boku budynku ze schodami, 1 brama wjazdowa do pomieszczenia laboratoryjnego. Budynek składa się z jednej kondygnacji, nie posiada windy. Schody w budynku są skomunikowane z korytarzami.

W budynku Pracowni Betonów i Kruszyw mieszczą się pomieszczenia biurowe oraz laboratoryjne Pracowni Betonów i Kruszyw TW-2 .
W budynku znajduje się jedno wejście główne ze schodami oraz dwa wejścia boczne do pomieszczeń laboratoryjnych. Budynek parterowy.

W budynku nazwanym jako boksy badawcze mieszczą się pomieszczenia laboratoryjne Pracowni Mostów i Urządzeń Odwadniających TW-1 i Pracowni Betonów i Kruszyw TW-2 oraz pomieszczenie socjalne.
W budynku znajdują się 3 wejścia oraz 4 bramy wjazdowe garażowe. Budynek parterowy.

Hala badawcza STEND - pomieszczenie badawcze z jednym wejściem głównym oraz 3 bramami. W hali znajdują się schody z wejściem na antresolę oraz 2 pomieszczenia biurowe.

Filia nie dysponuje systemem naprowadzania dźwiękowego osób niewidomych lub słabowidzących - brak pętli indukcyjnych.
W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych ani oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Filia nie zapewnia możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.
Na teren wewnętrzny Instytutu jak również do budynków Instytutu istnieje możliwość wejścia z psem asystującym lub z psem przewodnikiem.
Instytut zapewnia miejsca parkingowe.

 

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Filia w Kielcach - Ośrodek Badań Mostów w Kielcach, Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji Mostowych ul. Chorzowska 28, 25-852 Kielce, Polska

Wjazd i dojście do Filii IBDiM w Kielcach odbywa się przez bramę wjazdową Przedsiębiorstwa Sibet. Na terenie Filii IBDiM znajduje się budynek biurowy, w którym są pokoje biurowe i pomieszczenie laboratorium oraz hala badawcza.

W budynku połączonym z halą badawczą znajdują się 2 wejścia: jedno główne w poziomie terenu, oraz jedno przez halę badawczą. Hala badawcza wyposażona jest w bramę wjazdową. Budynek składa się z jednej kondygnacji, nie posiada windy. Schody w budynku są skomunikowane z korytarzami.
Wejście do budynku jest łatwo dostępne dla wszystkich osób, w tym również dla osób z niepełnosprawnościami (tylko parter).

Ośrodek nie dysponuje systemem naprowadzania dźwiękowego osób niewidomych lub słabowidzących - brak pętli indukcyjnych.
W budynku oraz hali badań nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych ani oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Filia nie zapewnia możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.
Na teren wewnętrzny Filii jak również do budynku można wejść z psem asystującym lub z psem przewodnikiem.
Filia zapewnia miejsca parkingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych.