Jedną z wielu aktywności Instytutu Badawczego Dróg i Mostów są prace prowadzone w Zakładzie Geotechniki i Fundamentowania, które obejmują problematykę drogową, kolejową i ogólnie przemysłową.
Zespół specjalistów wykonuje prace dotyczące:

  • oceny jakości materiałów (gruntów, kruszyw, geosyntetyków) i kontroli wykonania robót ziemnych oraz podbudów drogowych i podtorza kolejowego,
  • rozpoznania i ustalania przydatności nowych materiałów i odpadów przemysłowych oraz metod ich ulepszania,
  • stosowania specjalnych metod wzmacniania podłoża,
  • doradztwa technicznego i naukowego, ekspertyz, specjalistycznego nadzoru, wzorcowych projektów i innych usług dotyczących robót drogowych i fundamentowych w trudnych warunkach geotechnicznych i terenowych,
  • prace normalizacyjne i certyfikacja nowych materiałów i wyrobów.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, a co za tym idzie również Zakład Geotechniki i Fundamentowania został wyznaczony jako Jednostka Oceny Technicznej, w związku z czym na wniosek producentów wydaje, zmienia, przedłuża i uchyla krajowe oceny techniczne dla wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie komunikacyjnym.