Pracownia Betonów i Kruszyw

Zakres działalności

  • Badania kompleksowe kruszyw pochodzenia naturalnego wg norm PN i PN-EN w zakresie budownictwa drogowego (do mieszanek mineralno-asfaltowych, do podbudów, do robót ziemnych), mostowego (betony) i kolejowego (podsypki kolejowej).
  • Badania kruszyw sztucznych i z recyclingu oraz spoiw w celu oceny możliwości ich wykorzystywania w budownictwie komunikacyjnym.
  • Badania kratek z tworzyw sztucznych w celu oceny możliwości ich wykorzystywania w budownictwie komunikacyjnym.
  • Opracowywanie Krajowych Ocen Technicznych dla kruszyw sztucznych i z recyclingu, spoiw, kratek z tworzyw sztucznych.
  • Badania trwałościowo-wytrzymałościowe wyrobów z kamienia naturalnego (krawężniki, płyty i kostki).
  • Organizacja szkoleń dla personelu (różnego szczebla) z zakładów produkujących kruszywa.
  • Badania specjalistyczne dotyczące m.in. reaktywności alkalicznej kruszyw wg norm PN, ASTM, Procedur Badawczych GDDKiA, odporności na polerowanie (PSV), odporności na ścieranie (AAV), opisu petrograficznego.