Laboratorium stanowisko Zespołu Zabezpieczeń

Pracownia Zabezpieczeń Antykorozyjnych     j

Pracownia Zabezpieczeń Antykorozyjnych posiada wysoko wyspecjalizowane laboratorium korozyjne, w którym wykonywane są badania zapraw, klejów, farb, lakierów i wytworzonych powłok, przeznaczonych do ochrony metali i żelbetu przed korozją. Laboratorium posiada akredytację PCA nr AB 1424.

Na zlecenie naszych klientów wykonujemy badania korozyjne, w tym przyspieszone badania korozyjne, badania odporności korozyjnej wyrobów, badania odporności powłok na warunki środowiskowe, a także badania niezbędne do wydania Krajowej Oceny Technicznej, Rekomendacji Technicznej PSE czy zgodne z wymaganiami NORSOK (Coating procedurę test CPT), PKP itp.

Oprócz badań laboratoryjnych, wykonujemy również badania terenowe oraz świadczymy usługi nadzorów inspektorskich powłok, usługi doradcze w zakresie projektowania zabezpieczeń antykorozyjnych, specyfikacji technicznych, czy programów zapewnienia jakości PZJ.

Rozwiązujemy najbardziej skomplikowane problemy korozyjne w ramach ekspertyz i opinii technicznych zarówno obiektów inżynierskich, jak i budynków, zbiorników, urządzeń, słupów, kominów itp.

Od ponad 20 lat prowadzimy szkolenia z zakresu prawidłowego projektowania, nadzorowania i wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych i żelbetowych.

Zakres Działalności

• doradztwio techniczne przy wszystkich problemach korozyjnych i zabezpieczeniach przeciwkorozyjnych.
• opracowanie projektów i specyfikacji zabezpieczeń antykorozyjnych oraz programów zapewniania jakości, warunków technicznych gwarancji, zaleceń i instrukcji branżowych
• przeprowadzanie ekspertyz (w tym sądowych) i przeglądów zabezpieczeń antykorozyjnych
• świadczenie usług w zakresie szkoleń dot. antykorozji stali i betonu
• badaniae właściwości materiałów do zabezpieczeń antykorozyjnych (identyfikacja farb metodą spektroskopii w podczerwieni, gęstość, lepkość, zawartość części stałych, zawartość składników aktywnych, rozdział faz, występowanie substancji obcych, konsystencja, osadzanie)
• badaniae laboratoryjnych powłok antykorozyjnych (odporność chemiczna i na wodę, przepuszczalność pary wodnej i CO2, przenikanie wody, mostkowanie rysy przez powłoki na betonie) oraz przy użyciu: mikroskopu skaningowego z przystawką EDS, mikroskopu polowego, mikroskopu metalograficznego, spektrofotometru, komory zmiennych temperatur, komory UV oraz komory solnej.
• przyspieszone badaniae starzeniowe powłok antykorozyjnych w komorze solnej, komorze UV, wilgotnościowej i zmiennych temperatur (również cykle zmienne)
• ocena powierzchni stali i betonu przed nałożeniem powłok (określenie stopnia przygotowania stali, stopnia oczyszczenia, poziomu zanieczyszczeń jonowych, stopnia zapylenia, stopnia zatłuszczenia, profilu chropowatości, zawartości chlorków w betonie, stopnia karbonatyzacji betonu, stopnia wilgotności betonu).
• ocena powłok antykorozyjnych po nałożeniu na elementy konstrukcji (klasa staranności, grubość, przyczepność, szczelność, połysk, kolor, twardość)
• badaniaa powłok na elementach konstrukcji (połysk powłok lakierowanych, kolor, stopień zardzewienia, grubość, przyczepność, stopień spęcherzenia, stopień spękania, stopień złuszczenia, obecność zanieczyszczeń jonowych, skład chemiczny oraz morfologia próbek za pomocą mikroskopu skaningowego z przystawką EDS).

Badania farb ciekłych 

W zakresie badania farb i lakierów w postaci ciekłej wykonujemy m.in.:

 • badanie oznaczania gęstości metodą piknometryczną wg PN-EN ISO 2811-1:2016
 • badanie oznaczania gęstości metodą zanurzenia sondy wg PN-EN ISO 2811-2:2011
 • badanie oznaczania lepkości poprzez zmierzenie czasu wypływu za pomocą kubków wypływowych wg PN-EN ISO 2431:2019
 • badanie oznaczania zawartości substancji nielotnych wg PN-EN ISO 3251:2019
 • badanie wyglądu farby: sprawdzenie kożuszenia, rozdziału faz, występowania substancji obcych, konsystencji, sedymentacji wg PN-EN ISO 1513:2010, PN-EN ISO 12944-7:2018
 • badanie czasu schnięcia powierzchniowego wg PN-EN ISO 9117-1:2009, PN-EN ISO 9117-3:2010
 • wzrokowe porównywanie barwy farb wg PN-EN ISO 3668:2020
 • analizę w podczerwieni FTIR wg PN-EN 1767:2008

Badania korozyjne powłok na podłoża metalowe 

Przyspieszone badania korozyjne powłok zastosowane na podłoża metalowe

W zakresie przyspieszonych badań korozyjnych, wykonujemy:

 • badania powłok w komorze solnej tj. w rozpylonej solance – test NSS wg PN-EN ISO 9227:2017
 • badania powłok w komorze UV – metoda ekspozycji na laboratoryjne źródła światła tj. lampy fluorescencyjne UV wg PN-EN ISO 16474-3:2014
 • badania powłok w komorze wilgotnościowej tj. oznaczanie odporności na wilgoć poprzez kondensację (jednostronna ekspozycja) wg PN-EN ISO 6270-1:2018
 • badania powłok w komorze zmiennych temperatur wg Procedury IBDiM TW-34/98
 • badania odporności na cykliczne warunki korozyjne wg PN-EN ISO 12944-6:2018 Aneks B
 • badanie oznaczania odporności na ciecze – metoda polegająca na zanurzaniu w cieczach innych niż woda wg PN-EN ISO 2812-1:2018
 • badanie oznaczania odporności na ciecze metoda zanurzania w wodzie wg PN-EN ISO 2812-2:2019
 • badanie odporności na delaminację katodową (cathodic disbonding) wg PN-EN ISO 15711:2006, met. A
 • badanie odporności przed korozją konstrukcji stalowych wg PN-EN ISO 12944-6:2018-03 /Ap1:2018-10
 • badanie odporności przed korozją konstrukcji stalowych morskich (offshore) i podobnych PN-EN ISO 12944-9:2018-03/Aneks B

Badania mechaniczne powłok zastosowanych na podłoża metalowe

W zakresie mechanicznych badań powłok wykonujemy m.in.:

 • badanie wytrzymałości na odrywanie powłoki tj. próba odrywania do oceny przyczepności wg PN-EN ISO 4624:2016
 • badanie wytrzymałości na odrywanie powłoki metodą odrywania wg PN-EN ISO 16276-1:2008
 • badanie wytrzymałości na odrywanie powłoki metodą siatki nacięć i metodą nacięcia w kształcie X wg PN-EN ISO 16276-2:2008
 • badanie grubości powłoki wg PN-EN ISO 2808:2020
 • badanie grubości powłok natryskiwanych cieplnie wg PN-EN ISO 2063-1, PN-EN ISO 2063-2
 • badanie twardości powłok metodą ołówkową wg PN-EN ISO 15184:2020
 • próba zginania (sworzeń stożkowy) wg PN-EN ISO 6860:2006
 • badanie odporności na uderzenie w wyniku nagłego odkształcenia - badanie przy użyciu spadającego ciężarka (wgłębnik o dużej powierzchni) wg PN-EN ISO 6272-1:2011
 • badanie odporności na uszkodzenie wg PN-EN ISO 12137:2012
 • badanie odporności na ścieranie – metoda z krążkami pokrytymi papierem ściernym oraz obracającą się próbką do badań wg PN-EN ISO 7784:2016
 • badanie tłoczności wg PN-EN ISO 1520:2007

Pozostałe badania powłok i ocena powłok zastosowanych na podłoża metalowe

Pozostałe badania powłok to:

 • badanie oznaczania wartości połysku pod kątem 20 stopni, 60 stopni i 85 stopni wg PN-EN ISO 2813:2014
 • badanie elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej EIS wymalowanych i niewymalowanych próbek metalowych – wg PN-EN ISO 16773-1:2016
 • ocena zniszczenia powłok poprzez określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie:
  • ocena zniszczenia powłok wg PN-EN ISO 4628-1:2016
  • ocena stopnia spęcherzenia wg PN-EN ISO 4628-2:2016
  • ocena stopnia zardzewienia wg PN-EN ISO 4628-3:2016
  • ocena stopnia spękania wg PN-EN ISO 4628-4:2016
  • ocena stopnia złuszczenia wg PN-EN ISO 4628-5:2016
  • ocena stopnia skredowania metodą taśmy wg PN-EN ISO 4628-6:2012
  • ocena stopnia odwarstwienia i skorodowania wokół rysy lub innego sztucznego uszkodzenia wg PN-EN ISO 4628-8:2013
 • ocena porowatości suchych powłok wg PN-EN ISO 29601:2011
 • pomiar i kryteria przyjęcia grubości suchych powłok na chropowatych powierzchniach wg PN ISO 19840:2009
 • określenie typu powłoki - analiza w podczerwieni FTIR wg PN-EN 1767:2008
 • oznaczanie odporności na odwarstwianie katodowe powłok eksponowanych w wodzie morskiej wg PN-EN ISO 15711:2006
 • morfologia systemu antykorozyjnego w tym oznaczenie wielkości pigmentów antykorozyjnych, analiza za pomocą mikroskopu skaningowego wg PN-EN ISO 2808:2008 met. 6A
 • oznaczenie obecności związków chromu VI i ołowiu przy użyciu mikroskopu skaningowego – metoda nie normowa
 • pomiar barwy wg PN-EN 7724-2:2003, PN-EN 7724-3:2003

Badania powierzchni metali przed nakładaniem powłok

W zakresie badań powierzchni metali przed nakładaniem powłok, wykonujemy m.in.:

 • badanie polegające na wzrokowej ocenie czystości powierzchni – określenie stopnia skorodowania i stopnia przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz
 • podłoży stalowych po:
  • całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok wg PN-EN ISO 8501-1:2008
  • miejscowym usunięciu tych powłok wg PN-EN ISO 8501-2:2008
  • określenie stopnia przygotowania spoin, ostrych krawędzi i innych obszarów z wadami powierzchni wg PN-EN ISO 8501-3:2008
 • oznaczenie grubości ścianki metalowej metodą ultradźwiękową wg PN-EN ISO 2808:2020
 • ocena obecności zanieczyszczeń tłuszczowych wg ASTM F222, PN-70/H-97052
  • badania służące do oceny czystości powierzchni:
  • ekstrakcja rozpuszczalnych w wodzie zanieczyszczeń do analizy - Metoda Bresle'a wg PN-EN ISO 8502-6:2020
  • ocena pozostałości kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania - metoda taśmy samoprzylepnej wg PN-EN ISO 8502-3:2017
  • ocena prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej przed nakładaniem farby wg PN-EN ISO 8502-4 :2017
  • terenowa metoda konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie wg PN-EN ISO 8502-9:2021-03
 • badanie polegające na określeniu charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej:
  • metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej - sposób z użyciem wzorca wg PN-EN ISO 8503-2:2012
  • metoda kalibrowania wzorców ISO profilu powierzchni do określania profilu powierzchni - sposób z użyciem przyrządu stykowego wg PN-EN ISO 8503-4:2012

W razie zainteresowania wykonaniem badań w zakresie wyrobów związanych z metalami i betonem - innymi niż wyżej wymienione – wówczas prosimy o kontakt – postaramy się sprostać Państwa oczekiwaniom.

Badania powłok, impregnatów hydrofobizujących i zapraw stosowanych na podłoża betonowe

Badania powłok i impregnatów hydrofobizujących


W zakresie badań wyrobów do ochrony powierzchni betonowych, wykonujemy m.in.:

 • badanie polegające na ocenie stanu powłoki (lub wyprawy) ochronnej po próbie mrozoodporności [200 cykli zamrażania w powietrzu i odmrażania w wodzie, w temp.: -18±2°C / +18±2°C] wg Procedury IBDiM Nr PB/TM-1/13
 • badanie schnięcia przy impregnacji hydrofobizującej wg PN-EN 13579:2004
 • badanie nasiąkliwości i odporności na alkalia przy impregnacji hydrofobizującej wg PN-EN 13580:2004
 • badanie kompatybilności cieplnej po:
  • cyklicznym efekcie burzy (szok cieplny) wg PN-EN 13687-2:2008
  • cyklach termicznych bez soli odladzającej wg PN-EN 13687-3:2002
 • badanie absorpcji kapilarnej – przepuszczalności wody wg PN-EN 1062-3:2008
 • badanie wytrzymałości na odrywanie metodą pull-off - pomiar przyczepności przez odrywanie wg PN-EN 1542:2000
 • badanie przepuszczalności dwutlenku węgla wg PN-EN 1062-6:2003
 • badanie właściwości przenikania pary wodnej - metoda z zastosowaniem naczynka wg PN-EN ISO 7783:2018-11
 • badanie wskaźnika ograniczenia chłonności wody wg Procedury IBDiM Nr PB-TM-X5
 • badanie ścieralności wg PN-EN 1338:2005
 • badanie szorstkości wg PN-EN 1436:2018-02
 • badanie właściwości pokrywania rys – mostkowanie rys wg PN-EN 1062-7:2005
 • badanie powłok antygraffiti wg D6578M-13(2018)
 • badanie odporności na ścieranie przy użyciu urządzenia ścierającego Taber wg PN-EN ISO 5470-1:2017-02
 • badanie odporności chemicznej na ciecze wg PN-EN ISO 2812-1:2018-01

Badania zapraw i betonu

 • badanie wytrzymałości na zginanie i ściskanie zaprawy wg PN-EN 1015-11:2020-04
 • badanie wytrzymałości na ściskanie zaprawy naprawczej wg PN-EN 12190:2000
 • badanie skurczu i wydłużenia wg PN-EN 12617-4:2004
 • badanie absorpcji kapilarnej wg PN-EN 13057:2004
 • badanie mrozoodporności zapraw budowlanych wg Procedury badawczej IBDiM PB/TM-1/12
 • badanie grubości otuliny betonowej za pomocą profometru wg zaleceń IBDiM
 • badanie wilgotności betonu wg ASTM D4263 - 83(2018)

W razie zainteresowania wykonaniem badań w zakresie wyrobów związanych z metalami i betonem - innymi niż wyżej wymienione – wówczas prosimy o kontakt – postaramy się sprostać Państwa oczekiwaniom.

Wykonywanie badań terenowych

W razie zainteresowania wykonaniem badań terenowych w zakresie wyrobów związanych z metalami i betonem - prosimy o kontakt na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prowadzenie nadzorów inspektorskich

Prowadzimy nadzory inspektorskie [szczegółowe i technologiczne] nad wykonywaniem powłokowych zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych i żelbetowych w zakresie oceny powierzchni stali i betonu:

 • przed nałożeniem powłok:
  • określenie stopni przygotowania stali
  • określenie stopni oczyszczenia
  • określenie profilu chropowatości
  • określenie stopni zapylenia
  • określenie stopni zatłuszczenia
  • określenie karbonatyzacji betonu
  • określenie wilgotności betonu
  • określenie poziomu zanieczyszczeń jonowych
  • określenie zawartości chlorków w betonie itp.

 •  po nałożeniu powłok:
  • określenie klasy staranności
  • określenie grubości powłok
  • określenie przyczepności powłok
  • określenie szczelności powłok
  • określenie połysku powłok
  • określenie barwy powłok
  • określenie twardości powłok itp.

Przykładowe nadzory: Most Łazienkowski, Most Śląsko-Dąbrowski, Most Grota-Roweckiego, Most Siekierkowski, Most w Zakroczymiu, Most w Kiezmarku, kładki i ekrany przeciwdźwiękowe na terenie m.st. Warszawy, kondensator w Elektrowni Bełchatów, kominy Elektrowni Kozienice,

Opracowanie i weryfikacja dokumentów

Opracowujemy i weryfikujemy projekty zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych i betonowych (konstrukcje nowe i remontowane), Programy Zapewnienia Jakości PZJ, Plany Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia BiOZ, techniczne warunki gwarancji przy robotach antykorozyjnych w umowach gwarancyjnych, wytyczne i zalecenia inwestora publicznego [Ministerstwo, GDDKiA, ZDM itp.] lub prywatnego.

W razie zainteresowania, zachęcamy do kontaktu.

Wykonywanie ekspertyz technicznych stanu konstrukcji, zniszczeń korozyjnych i problemów korozyjnych oraz powłokowych

Wykonujemy ekspertyzy stanu konstrukcji pod kątem zagrożeń i zniszczeń korozyjnych, stanu zabezpieczeń antykorozyjnych oraz jakości farb i powłok (w tym ekspertyzy dla Sądu oraz ekspertyzy przed remontami).

Z powodzeniem możemy m.in.:

 • określić właściwości zastosowanych farb i przeprowadzić ich identyfikację
 • ocenić zgodność wykonania zabezpieczenia konstrukcji systemem antykorozyjnym ze specyfikacją
 • określić przyczyny wystąpienia wad powłok lub wystąpienia korozji
 • zweryfikować prawidłowość wykonania badań polowych powłok i wykonania prac antykorozyjnych

Przykładowe ekspertyzy: Most Łazienkowski, Most Śląsko-Dąbrowski, Most Grota-Roweckiego, Most Siekierkowski, Most w Zakroczymiu, Most w Kiezmarku, Most Gdański, kładki i ekrany przeciwdźwiękowe na terenie m.st. Warszawy, kondensator w Elektrowni Bełchatów, kominy Elektrowni Kozienice

Wydawanie opinii technicznych w zakresie korozji, systemów malarskich, powłok antykorozyjnych

Wydajemy Opinie Techniczne m.in. w zakresie:

 • prawidłowości zastosowania powłok ochronnych na konstrukcji
 • możliwości zamiany systemów antykorozyjnych lub zmiany elementów systemu antykorozyjnego przeznaczonego do ochrony powierzchnie konstrukcji stalowych, jak i żelbetowych
 • stosowania wyrobów pracujących w szczególnie trudnych warunkach
 • interpretacji obowiązujących przepisów i norm

Wydawanie Rekomendacji Technicznych oraz Krajowych Ocen Technicznych

Opracowujemy Rekomendacje Techniczne [RT] oraz Krajowe Oceny Techniczne [KOT] obejmujące swoim zakresem wyroby do ochrony powierzchni metalowych [powłokowe systemy ochronne] oraz betonowych [zaprawy szpachlowe, zaprawy szybkowiążące, zaprawy naprawcze, impregnaty, impregnaty hydrofobizujące, powłoki ochronne, powłoki antygraffiti, kleje budowlane, izolacjo-nawierzchnie, izolacje przeciwwodne, izolacje przeciwwilgociowe, wyroby iniekcyjne, kotwy chemiczne itp.]. Dokumenty opracowujemy w oparciu o wykonane badania.

Doradztwo techniczne w zakresie korozji, problemów korozyjnych, powłok antykorozyjnych

Doradzamy i pomagamy naszym klientom w każdym zakresie obejmującym tematykę korozji, powłok antykorozyjnych, wszelkiego rodzaju problemach korozyjnych i dokumentacji w zakresie korozji m.in. w:

 • opracowaniu specyfikacji technicznych w zakresie powłokowych systemów antykorozyjnych
 • opracowaniu projektów zabezpieczeń powłokami antykorozyjnymi
 • doborze technologii przed nakładaniem powłok i w trakcie nakładania powłok
 • doborze systemów antykorozyjnych do zabezpieczania konstrukcji w różnych warunkach środowiskowych [również w trudnych / specyficznych warunkach]
 • opracowaniu i weryfikacji Programów Zapewnienia Jakości
 • opracowaniu Planu BiOZ
 • opracowaniu technicznych warunków gwarancji w umowach gwarancyjnych na roboty antykorozyjne

Prowadzenie projektów B+R

Koordynujemy i wykonujemy badania w ramach projektów badawczo-rozwojowych zarówno polskich, jak i międzynarodowych.

Jesteśmy otwarci na współpracę i nowe pomysły badawcze.

Przykładowe projekty B+R:

 • „Ocena systemów powłokowych w warunkach terenowych na stalowych obiektach mostowych przy pomocy techniki impedancyjnej” – projekt badawczy KBN – 5 T07E 048 25
 • „Analizator wysokoimpedancyjny do diagnostyki powłok przeciwkorozyjnych”projekt EUREKA HIADAC Nr E!3174
  ARCHES Assessment and Rehabilitation of Central European Highway Structures (Ocena stanu i metody napraw drogowych obiektów inżynierskich w Europie Centralnej) - Smart-CP, Monitorowanie korozji
 • Projekt badawczo-rozwojowy „Mosty w 3 miesiące” w ramach Inicjatyw Technologicznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Badanie zabezpieczeń antykorozyjnych zbrojenia w betonach
 • Projekty o akronimach: DuraCoat [„Kryteria i wytyczne oceny i doboru antykorozyjnych systemów malarskich na konstrukcje stalowe”], ZincPower [„Nowa generacja gruntów cynkowych o ulepszonych właściwościach antykorozyjnych, użytkowych i ekologicznych”], EcoWaterZinc [„Wodne, przyjazne dla środowiska grunty wysoko pigmentowane cynkiem”] – realizowane w ramach Inicjatywy CORNET przez Partnerów z Polski i Niemiec – Polskie Stowarzyszenie Korozyjne, Instytut Badawczym Dróg i Mostów, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników - Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach, stowarzyszenie Forschungsgesellschaft für Pigmente und Lacke e.V. (FPL) oraz instytut – Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation IPA). Projekty finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 • Projekt o akronimie DIAKO „Innowacyjna, nieniszcząca metoda diagnostyki korozji konstrukcji żelbetowych” – zrealizowany w ramach projektu INNOTECH przez konsorcjum w składzie: Akademia Górniczo-Hutnicza, TPA Instytut Badań Technicznych Sp. z o.o, Centrum Technologiczne BETOTECH Sp. z o.o., Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Szkolenia z korozji, przygotowania powierzchni przed nakładaniem powłok, nakładania powłok, szkolenia z norm w zakresie antykorozji, szkolenia inspektorskie

Zespół Zabezpieczeń Antykorozyjnych Mostów

Od ponad 20 lat prowadzimy szkolenia w zakresie korozji i ochrony przeciwkorozyjnej.
Co roku organizujemy:

 • 3-stopniowy kurs pt. „Projektowanie i nadzór nad wykonywaniem zabezpieczeń antykorozyjnych na konstrukcjach stalowych” – kurs każdego stopnia trwa 5 dni i kończy się egzaminem, a po uzyskaniu pozytywnej oceny otrzymaniem świadectwa. Po ukończeniu cyklu kursów, wydawany jest Certyfikat zbiorczy z 5-letnim terminem ważności
 • 2-stopniowy kurs pt. „Projektowanie i nadzór nad wykonywaniem zabezpieczeń antykorozyjnych na konstrukcjach betonowych” – kurs każdego stopnia trwa 5 dni i kończy się egzaminem, a po uzyskaniu pozytywnej oceny otrzymaniem świadectwa. Po ukończeniu cyklu kursów, wydawany jest Certyfikat zbiorczy z 5-letnim terminem ważności
 • kurs przedłużający ważność Certyfikatów uzyskanych po ukończeniu ww. szkoleń – kurs przedłuża ważność Certyfikatów o kolejne 5 lat.
  Ponadto, organizujemy również seminaria i warsztaty tematyczne oraz prowadzimy szkolenia indywidualne dopasowane do potrzeb naszych klientów, czyli np. szkolenia z przygotowania powierzchni przed nałożeniem powłok lub szkolenia z prawidłowego doboru technologii i nakładania powłok, szkolenia praktyczne z obsługi przyrządów inspektorskich oraz szkolenia z norm np. z normy PN-EN ISO 12944 lub PN-EN ISO 8501 lub PN-EN ISO 8502.

W razie zainteresowania przeprowadzeniem indywidualnego szkolenia dla Państwa pracowników – prosimy o kontakt z p. Urszulą Paszek [nr tel.: 600 457 498 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.].