Jedną z wielu aktywności Instytutu Badawczego Dróg i Mostów są prace prowadzone w Zakładzie Fundamentowania, które obejmują problematykę drogową, kolejową i ogólnie przemysłową. Zespół specjalistów wykonuje prace dotyczące:


• oceny jakości materiałów (gruntów, kruszyw, geosyntetyków) i kontroli wykonania robót ziemnych oraz podbudów drogowych i podtorza kolejowego,
• rozpoznania i ustalania przydatności nowych materiałów i odpadów przemysłowych oraz metod ich ulepszania,
• stosowania specjalnych metod wzmacniania podłoża,
• doradztwa technicznego, ekspertyz, specjalistycznego nadzoru, wzorcowych projektów i innych usług dotyczących robót drogowych i fundamentowych w trudnych warunkach geotechnicznych i terenowych.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, a co za tym idzie również Zakład Fundamentowania został wyznaczony jako Jednostka Oceny Technicznej, w związku z czym na wniosek producentów wydaje, zmienia, przedłuża i uchyla krajowe oceny techniczne dla wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie komunikacyjnym.

Zakres działalności w dziedzinie fundamentowania:

• badanie fundamentów obiektów mostowych,

• badania, ekspertyzy, nadzory w dziedzinie fundamentów obiektów mostowych budownictwa ogólnego i przemysłowego,

• merytoryczne opracowywanie aprobat i opinii technicznych dla nowych materiałów i rozwiązań,

• doradztwo techniczne w dziedzinie fundamentowania i zabezpieczania głębokich wykopów,

• projektowanie fundamentów obiektów mostowych, budownictwa ogólnego i przemysłowego w szczególności fundamentów pośrednich,

• projektowanie wzmacniania istniejących fundamentów,

• wdrażanie osiągnięć naukowo-technicznych w dziedzinie fundamentowania,

• prowadzenie nadzorów przy budowie obiektów inżynierskich.

 

W Zakładzie Fundamentowania zostało wydzielone polowe laboratorium badań pali, które zajmuje się badaniem ich nośności oraz badaniem ciągłości trzonów pali metodą przebiegu fali niskich naprężeń.