Zakres działalności w dziedzinie geotechniki:

  • prace badawcze i wdrożeniowe, doradztwo naukowe w dziedzinie geotechniki drogowej, kolejowej i mostowej, fundamentowania, inżynierii środowiskowej,
  • prace normalizacyjne i certyfikacja nowych materiałów i wyrobów.

Zakład dysponuje wyposażeniem laboratoryjnym do badań gruntów naturalnych i antropogenicznych oraz sprzętem do badań terenowych gruntów i fundamentów.

Zespół specjalistów jest przygotowany do wykonywania prac dotyczących:

  • oceny jakości materiałów (gruntów, kruszyw, geosyntetyków) i kontroli wykonania robót ziemnych oraz podbudów drogowych i podtorza kolejowego,
  • rozpoznania i ustalania przydatności nowych materiałów i odpadów przemysłowych oraz metod ich ulepszania,
  • stosowania specjalnych metod fundamentowania i wzmacniania podłoża,
  • doradztwa technicznego, ekspertyz, specjalistycznego nadzoru, wzorcowych projektów i innych usług dotyczących robót drogowych i fundamentowych w trudnych warunkach geotechnicznych i terenowych.