NAWIERZCHNIE DRÓG I MOSTÓW

 • nawierzchnie drogowe, mostowe, lotniskowe,

 • technologia nawierzchni asfaltowych, brukowanych, żywicznych i innych,

 • projektowanie konstrukcji nawierzchni (nowych i wzmacnianych) podatnych i półsztywnych (metoda mechanistyczna i katalogowa, metoda ugięć)

 • technologia remontu i napraw nawierzchni

 • badania kontrolne i odbiorcze w zakresie nawierzchni asfaltowych

 • pobieranie próbek nawierzchni

 • nadzory autorskie, technologiczne, naukowe i laboratoryjne

 • ekspertyzy, opinie techniczne i sądowe

 • opracowywanie wymagań technicznych, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i zaleceń technicznych

 • weryfikacja, optymalizacja i opiniowanie projektów nawierzchni z uwzględnieniem oceny efektów ekonomicznych

 • nawierzchnie specjalne np. tramwajowo-autobusowe, nawierzchnie przejazdów kolejowych i tramwajowych

 • wdrażanie specjalnych rozwiązań technologicznych:

  • remonty weekendowe,

  • metody napraw cząstkowych (nagrzewnice mikrofalowe, nagrzewnice w podczerwieni),

  • nawierzchnie długowieczne,

  • nawierzchnie o ograniczonej hałaśliwości,

  • nawierzchnie o zwiększonej odporności na deformacje trwałe,

  • warstwy przeciwspękaniowe,

  • nawierzchnie zatok autobusowych,

  • nawierzchnie z kostki kamiennej,

  • nawierzchnie ścieżek rowerowych,

  • kolorowe nawierzchnie,

 • opracowywanie technologii zbrojenia konstrukcji nawierzchni z zastosowaniem geosyntetyków

 • opracowanie technologii powierzchniowego utrwalenia mieszankami na zimno, mieszankami GE, mieszankami stabilizowanymi spoiwem hydraulicznym, żywicznym,

 • nadzory nad projektowaniem i wykonaniem cienkich warstw na zimno, stabilizacji emulsją, powierzchniowego utrwalania nawierzchni,

 • analizy z zastosowaniem metody elementów skończonych (MES),

 • badania hałaśliwości nawierzchni drogowych,

 • seminaria i szkolenia dotyczące nawierzchni drogowych.

 

METODY BADAŃ

 1.    Grubość nawierzchni

 PN-EN 12697-36

 2.    Pobieranie próbek (niezagęszczonej MMA i odwiertów z nawierzchni)

 PN-EN 12697-27

 3.    Wskaźnik zagęszczenia

 PN-EN 13108-20

 4.    Ścinanie połączenia międzywarstwowego wg Leutnera

 ALP A−StB Teil 4, Zeszyt 66/2004 IBDiM

 5.    Pomiar hałasu

 OBSI