LINKI

Przepisy prawne

a. rozporządzenie (UE) nr 305/2011 (CPR)

» rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (CPR):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0005:0043:PL:PDF

» sprostowanie do CPR:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2013:103:FULL&from=PL

b. rozporządzenia wykonawcze do CPR

» 1062/2013 z dnia 30 października 2013 r., w sprawie formatu europejskiej oceny technicznej dla wyrobów budowlanych:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:289:0042:0043:PL:PDF

c. rozporządzenia delegowane do CPR

» 2016/364 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie klasyfikacji reakcji na ogień wyrobów budowlanych na podstawie CPR:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0364&from=PL

» 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do CPR w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0574&rid=1

» 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniające załącznik V do CPR dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0568&rid=1

» 157/2014 w sprawie warunków udostępniania deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych na stronie internetowej:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:052:0001:0002:PL:PDF

d. decyzje delegowane do CPR

» 2015/1936 z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie mających zastosowanie systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych przewodów i rur wentylacyjnych do wentylacji powietrza zgodnie z CPR:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1936&from=PL

» 2015/1958 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie mających zastosowanie systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych geosyntetyków i wyrobów pokrewnych zgodnie z CPR:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1958&from=PL

» 2015/1959 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie mających zastosowanie systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów konstrukcyjnych dla kanalizacji ściekowej zgodnie z CPR:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1959&from=PL

Normy zharmonizowane – aktualny wykaz:

» Komunikat Komisji Europejskiej 2018/C 092/06 z dnia 9 marca 2018 r. w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0309(09)&from=PL

» Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/451 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zharmonizowanych norm dotyczących wyrobów budowlanych, opracowanych na potrzeby CPR:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0451&from=EN

Europejskie Dokumenty Oceny – aktualny wykaz*:

» Komunikat Komisji Europejskiej 2018/C 417/07 z dnia 16 listopada 2018 r. w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC1116(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC1116(01)&from=EN

» Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/450 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie publikacji europejskich dokumentów oceny dotyczących wyrobów budowlanych, sporządzonych na potrzeby CPR:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0450&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0450&from=PL

» Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/896 z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/450:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0896&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0896&from=PL

  • ) Od 2019 r. Komisja Europejska stosuje nowy sposób publikacji odniesień do EDO w Dzienniku Urzędowym UE - w formie Decyzji Wykonawczych Komisji, które zawierają odniesienia wyłącznie do nowo publikowanych tytułów EAD. Pełen wykaz odniesień do tytułów EAD stanowi łącznie: lista odniesień do tytułów EAD zawarta w Komunikacie KE 2018/C 417/07 oraz Decyzja Wykonawcza (UE) nr 2019/450 wraz z kolejnymi decyzjami zmieniającymi tę Decyzję.

Inne

» Komisja Europejska – strona poświęcona wyrobom budowlanym i rozporządzeniu CPR
http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction_en
http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation_en

» NANDO - baza danych KE, zawierająca m.in. informacje o normach zharmonizowanych, EDO, ETAG, jednostkach oceny technicznej, jednostkach notyfikowanych
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=33

» FAQ - najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące CPR
http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/faq_en

» EOTA - Europejska Organizacja ds. Oceny Technicznej
http://www.eota.eu/en-GB/content/home/2/

» EDO (EAD) - europejskie dokumenty oceny
https://www.eota.eu/en-GB/content/eads/56/

» ETAG - wytyczne do europejskich aprobat technicznych
http://www.eota.eu/en-GB/content/etags-used-as-ead/26/

» EOT (ETA) - baza europejskich ocen technicznych
http://eota.eu/pages/etassessments/default.aspx

» Informator KE „Oznakowanie CE wyrobów budowlanych krok po kroku” – dostępny we wszystkich językach UE
https://ec.europa.eu/docsroom/documents?tags=ce-guide