Terminologia

europejska ocena techniczna (EOT) - udokumentowana ocena właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnośnym europejskim dokumentem oceny (EDO)

europejski dokument oceny (EDO) - dokument przyjęty przez Europejską Organizację ds. Ocen Technicznych (EOTA) do celów wydawania europejskich ocen technicznych (EOT)

wytyczne do europejskich aprobat technicznych (ETAG) – wytyczne opublikowane przez EOTA przed 1 lipca 2013 r. zgodnie z art. 11 dyrektywy 89/106/EWG, które mogą być stosowane jako EDO, zgodnie z postanowieniami przejściowymi art. 66 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011

zharmonizowana specyfikacja techniczna – norma zharmonizowana lub europejski dokument oceny (EDO)

Europejska Organizacja ds. Ocen Technicznych (EOTA) – organizacja zrzeszająca wszystkie jednostki oceny technicznej (JOT) wyznaczone przez kraje członkowskie UE i EOG. Do jej zadań należy m.in. opracowanie i przygotowanie EDO oraz koordynacja współpracy między JOT

wyrób budowlany - każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych (budynków i budowli)

zestaw - wyrób budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej dwóch odrębnych składników, które muszą zostać połączone, aby mogły zostać włączone w obiektach budowlanych (budynkach i budowlach)

zasadnicze charakterystyki - te cechy wyrobu budowlanego, które odnoszą się do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych; określa się je w zharmonizowanych specyfikacjach technicznych

właściwości użytkowe wyrobu budowlanego - właściwości użytkowe odnoszące się do odpowiednich zasadniczych charakterystyk wyrażone jako poziom lub klasa, lub w sposób opisowy

zamierzone zastosowanie – zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego określone w mającej zastosowanie zharmonizowanej specyfikacji technicznej

producent – osoba fizyczna lub prawna, która produkuje wyrób budowlany lub która zleca zaprojektowanie lub wyprodukowanie wyrobu budowlanego i wprowadza ten wyrób do obrotu pod własną nazwą lub znakiem firmowym

Podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowalnych

Podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowalnych są opisane w załączniku 1 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011. Są to:
1) nośność i stateczność,
2) bezpieczeństwo pożarowe,
3) higiena, zdrowie i środowisko,
4) bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów,
5) ochrona przed hałasem,
6) oszczędność energii i izolacyjność cieplna,
7) zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.