Pracownia Mostów i Urządzeń Odwadniających

W Pracowni Mostów i Urządzeń Odwadniających są prowadzone badania i prace rozwojowe urządzeń odwadniających służących do zagospodarowania i retencji wód opadowych oraz prace w zakresie wytrzymałości i trwałości betonów, materiałów do zabezpieczeń powierzchni konstrukcji inżynierskich, oceny stanu technicznego konstrukcji. Pracownia Mostów i Urządzeń Odwadniających posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Zakres działalności:

  • Badania prefabrykatów betonowych i żelbetowych:

- badania wytrzymałościowe prefabrykatów betonowych i żelbetowych wg PN-EN 1917, PN-EN 1916, PN-EN 14844,
- badania szczelności rur, studni, przejść szczelnych, kanałów itp. wg PN-EN ISO 13259, PN-EN 1277, PN-EN 1916, PN-EN 1917, PN-EN 1433,
- badania wytrzymałościowe kanałów odwadniających wg PN-EN 1433 i kanałów do prowadzenia kabli i przewodów,
- badania modelowe przepustów, studzienek, rur i konstrukcji podziemnych zabudowanych w modelowym nasypie,
- badania wytrzymałościowe studzienek kablowych wg norm branżowych,

  • Badania rur, kształtek i studzienek z tworzyw sztucznych:

- badania odporności rur, kształtek i elementów studzienek na uderzenia wg PN-EN ISO 3127, PN-EN 61386-1, PN-EN 61386-24, PN-EN 13263,
- badania modelowe przepustów, studzienek, rur i konstrukcji podziemnych zabudowanych w modelowym nasypie,
- badania sztywności obwodowej rur z tworzyw sztucznych termoplastycznych wg PN-EN ISO 9969, oraz wskaźnika pełzania wg PN-EN ISO 9967,
- badania elastyczności obwodowej rur z tworzyw termoplastycznych wg PN-EN ISO 13968,
- badania sztywności obwodowej rur z tworzyw utwardzalnych wg ISO 7685 oraz badania do pojawienia się rys i zniszczenia wg ISO 10466,
- badania sztywności obwodowej trzonów studzienek wg ISO 13268, PN-EN 14982,
- badania odporności studzienek na działanie obciążeń wg ISO 13266 i PN-EN 14802,
- badania elastyczności i wytrzymałości mechanicznej króćców oraz kształtek zgrzewanych i spawanych wg PN-EN ISO 13264,

  • Badania właściwości materiałowych betonu:

- badanie nasiąkliwości betonu wodą wg PN-EN 1917, PN-EN 1916, PN-EN 13369, PN-B-06250,
- badania odporności betonu na działanie mrozu wg PN-B-06250, PN-B-06265, PN-EN 1338, PN-EN 1339, PN-EN 1340,
- badania ścieralności betonu wg PN-EN 1338, PN-EN 1339,
- badania wodoprzepuszczalności betonu wg PN-B-06250 i głębokości penetracji wody pod ciśnieniem wg PN-EN 12390-8,
- badania wytrzymałości betonu na ściskanie wg PN-EN 12390-3,

  • Badania zapraw szpachlowych i naprawczych:

- badania wytrzymałości na zginanie płyt brukowych i krawężników wg PN-EN 1338 i PN-EN 1339,
- badania wytrzymałościowe zwieńczeń studni i wpustów wg PN-EN 124-1, PN-EN 124-2, PN-EN 124-3, PN-EN 124-5, PN-EN 124-6, wykonanych z żeliwa, stali, żelbetu, materiałów kompozytowych i tworzyw sztucznych,
- badania stopni zainstalowanych w studzienkach wg PN-EN 1917 i PN-EN 13101,
- badania wytrzymałości na zginanie fundamentów palowych wg norm branżowych,
- badania wytrzymałości połączeń śrubowych blach wg BD 12/01.

  • Badania systemów do hydrofobizacji i impregnacji betonu, powłok ochronnych, izolacjo-nawierzchni:

- badanie gęstości objętościowej wg PN-EN 12190,PN-EN 1015-10, PB-B-04500,
- badanie wytrzymałości na zginanie wg PN-EN 1015-11, PN-EN 196-1, PN-B-04500,
- badanie wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 1015-11, PN-EN 196-1, PN-B-04500, PN-EN 12190,
- badanie skurczu wg PN-EN 12617-4, PN-B-04500,
- badanie absorpcji kapilarnej wg PN-EN 13057,
- badanie przyczepności do betonu metodą „pull-off” wg Procedury Badawczej IBDiM PB/TM-1/6 (PN-EN 1542:2000),
- badanie mrozoodporności po 200 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie  wg Procedury IBDiM Nr PB/TM-1/12,
- badanie przyczepności do betonu metodą „pull-off” po 200 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie wg Procedury Badawczej IBDiM Nr PB/TM-1/6 (PN-EN 1542:2000).

  • Inne badania wyrobów i materiałów budowlanych:

- badanie przyczepności do betonu metodą „pull-off” wg Procedury Badawczej IBDiM PB/TM-1/6 (PN-EN 1542:2000),
- ocena stanu powierzchni pokrytej powłoką po 200 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie wg Procedury Badawczej IBDiM Nr PB/TM-1/13,
- badanie przyczepności do betonu metodą „pull-off” po 200 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie wg Procedury Badawczej IBDiM Nr PB/TM-1/6 (PN-EN 1542:2000),
- badanie absorpcji kapilarnej wg PN-EN 1062-3,
- badanie wskaźnika ograniczenia chłonności wody wg Procedury Badawczej IBDiM Nr PB-TM-X5,
- badanie ścieralności wg PN-EN 1338, PN-EN 1339, PN-EN 1340, PN-EN 14157.