Zakład Ekonomiki posiada wieloletnie doświadczenie na polu badań wszystkich najważniejszych elementów infrastruktury drogowej. Zespół specjalistów wykonuje prace badawcze i rozwojowe dotyczące: zarządzania siecią drogową, kosztorysowania obiektów
i robót drogowych, dokumentacji projektowej, inżynierii ruchu drogowego, mobilności transportowej, autonomizacji transportu drogowego, ekonomiki transportu drogowego, ewaluacji inwestycji drogowych, waloryzacji cen kontraktów, wartości odtworzeniowej sieci drogowej, wykluczenia komunikacyjnego, wypadków drogowych.

Zakład współpracuje z podmiotami administracji rządowej, jednostkami samorządowymi
i zarządcami dróg, biurami projektowymi, wykonawcami inwestycji drogowych oraz podmiotami realizującymi programy B+R w obszarze drogownictwa i transportu miejskiego.

 

Zakres działalności:

 •  przygotowywanie dokumentacji projektowych wielobranżowych obejmujących koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze infrastruktury drogowej,

 • doradztwo techniczne w zakresie wniosków aplikacyjnych dotyczących dofinansowania inwestycji drogowych,

 • ekspertyzy, opinie techniczne i ekonomiczne z zakresu infrastruktury drogowej,

 • analiza działalności przedsiębiorstw transportu drogowego towarów w łańcuchach i sieciach dostaw,

 • badania empiryczne zmian zachowań i nawyków podróżowania w transporcie miejskim,

 • ekspertyzy naukowe wdrażania różnych rozwiązań wspierających proces autonomizacji transportu drogowego,

 • badania oddziaływania inwestycji drogowych na rozwój społeczno-gospodarczy regionów,

 • analiza skali wykluczenia komunikacyjnego na obszarze Polski,

 • gromadzenie, badanie i analiza danych o sieci dróg publicznych,

 • wsparcie badań ewaluacyjnych w obszarze transportu drogowego,

 • prace studialne w zakresie efektywności ekonomicznej rozwiązań projektowych,

 • szacowanie wartości odtworzeniowej i wartości zużycia sieci drogowej,

 • szacowanie strat spowodowanych zmianą cen budowy obiektów drogowych i mostowych.