PROFILOGRAF LASEROWY SPDE

PROFILOGRAF LASEROWY SPDE

SPDE (ang. System for Pavement Distress Evaluation), rys. 1 to urządzenie zawierające w sobie kilka podsystemów pomiarowych i oprogramowanych wspólnym softwarem. Integracja różnych urządzeń w ramach jednego systemu pomiarowego oraz możliwość prowadzenia pomiaru w czasie rzeczywistym w normalnych warunkach ruchowych pozwala uzyskać pełną zgodność danych o parametrach nawierzchni i znacznie zwiększa efektywność prowadzonej oceny cech powierzchniowych nawierzchni.

SPDE rys 1

System pomiarowy może być wykorzystany do badania takich cech nawierzchni jak profil podłużny i poprzeczny, teoretyczna głębokość filmu wodnego w koleinie, spadki podłużne i poprzeczne drogi, promienie łuków poziomych drogi, tekstura nawierzchni. Do tego celu służy belka zamontowana z przodu pojazdu z zainstalowanymi czujnikami laserowymi o różnej charakterystyce. Czujniki rozmieszczone są co 12,5 cm, a dzięki specjalnym czujnikom kątowym efektywna szerokość pomiarowa została zwiększona do 3,5m. Całość oprzyrządowana jest dodatkowymi elementami takimi jak żyroskop, akcelerometr, 4 czujniki do pomiaru równości podłużnej (umocowane w osi prawych kół, pod samochodem) oraz dodatkowy czujnik laserowy o nieco innej charakterystyce, przeznaczony do pomiaru tekstury.
SPDE umożliwia również rejestrację cyfrowego obrazu powierzchni nawierzchni i występujących na niej uszkodzeń na szerokości do 4 m z rozdzielczością 1mmx1mm. Dzięki użyciu technologii oświetlenia LED pozostaje również niewrażliwy na zmieniające się warunki oświetleniowe (rys. 2). Błyski światła LED mają wysoką intensywność w widmie światła nagrywanego, które kilkukrotnie przewyższa intensywność światła dziennego. Obraz powierzchni nawierzchni rejestrowany jest przez dwie kamery z tyłu samochodu. Dodatkowo z przodu pojazdu umieszczona jest kamera do rejestracji obrazu pasa drogowego, dzięki której możliwy jest pomiar i identyfikacja elementów pasa drogowego.

SPDE rys 2

Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii pomiarowych uzyskiwane w trakcie pomiarów dane są bardzo szczegółowe i pozwalają na precyzyjną lokalizację zidentyfikowanych odcinków o gorszych parametrach powierzchniowych. Duży zasób danych daje możliwość wdrażania nowych, precyzyjniejszych metod interpretacji i oceny stanu nawierzchni drogowych.

Badania równości Profilografem SPDE są objęte zakresem akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 426, wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji.