WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRYBU NADZORU NAD WYPOSAŻENIEM POMIAROWYM I BADAWCZYM

Wyposażenie pomiarowo-badawcze używane przez producentów do badań wyrobu (mające istotny wpływ na niepewność pomiaru związaną z wynikami badań) powinno być wzorcowane z zasadami spójności pomiarowej. Zasady określają dokumenty stanowiące podstawę certyfikacji.

Lista laboratoriów wzorcujących akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji dostępna jest na stronie internetowej PCA.