REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

INSTYTUTU BADAWCZEGO DRÓG I MOSTÓW

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93; z późn. zm.);

Konto - zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym;

Produkt - prezentowane na stronie www.ibdim.edu.pl/pl/e-sklep publikacje oraz usługi świadczone drogą elektroniczną obejmujące sprzedaż oraz rezerwację miejsc na szkolenia oferowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów;

Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.ibdim.edu.pl/pl/e-sklep;

Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny na www.ibdim.edu.pl/pl/e-sklep, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Instytutem Badawczym Dróg i Mostów a Klientem, zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego www.ibdim.edu.pl/pl/e-sklep;

Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktu.

 

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.ibdim.edu.pl/pl/e-sklep.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy, działający pod www.ibdim.edu.pl/pl/e-sklep, jest prowadzony przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM), ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (aktualnie XIV Wydział) pod numerem KRS: 0000158240, NIP: 5250007661, REGON: 000127686.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu internetowego,
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego,
 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

5. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Instytut Badawczy Dróg i Mostów zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.ibdim.edu.pl/pl/e-sklep oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Nieodpłatnie IBDIM udostępnia również Klientom Regulamin przed zawarciem umowy za pośrednictwem Sklepu internetowego, w tym równie w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

8. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

9. Wszelkie znaki towarowe i nazwy wykorzystane w ramach prezentacji produktów użyte zostały jedynie w celach informacyjnych oraz w celach identyfikacji produktu.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest założenie Konta Klienta.

2. Założenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zaakceptowanie treści Regulaminu, kliknięcie pola "Zarejestruj" oraz potwierdzenie chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.

3. Posiadanie Konta nie jest ograniczone czasowo.

4. Klient ma możliwość usunięcia Konta (rezygnacji) w każdej chwili i bez podania przyczyny, poprzez wysłanie stosownego żądania do IBDiM, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub też pisemnie na adres: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Dział Promocji, Wydawnictw i Informacji, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa.

5. Instytut Badawczy Dróg i Mostów może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, gdy Klient:

 • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego,
 • dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez IBDiM za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię

6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • nie dostarczania i nie przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla IBDiM,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,
 • usługi oferowane przez Sklep internetowy dostępne są tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.ibdim.edu.pl/pl/e-sklep, dokonać wyboru Produktu znajdującego się w ofercie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku "Potwierdź Zamówienie" - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, a przed wysłaniem Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 • dokładnego opisu przedmiotu Zamówienia zawierającego istotne cechy Produktu,
 • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów wraz ze wszystkimi częściami składowymi ceny, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 • wybranej metody płatności,
 • wybranego sposobu dostawy.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Potwierdź Zamówienie".

6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z IBDiM, zgodnie z treścią Regulaminu.

7. Po złożeniu Zamówienia na podany adres poczty elektronicznej Klient otrzymuje wiadomość e-mail ze wszystkimi istotnymi szczegółami Zamówienia oraz oświadczenie IBDiM o przyjęciu Zamówienia do realizacji.

8. Umowę Sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 7.

9. Umowa Sprzedaży jest zawierana w języku polskim.

 

V. Sposoby i terminy płatności

1. Ceny Produktów podane są w złotych polskich (PLN).

2. W przypadku zakupu Produktu w postaci publikacji płatność powinna być dokonana przelewem na rachunek bankowy Instytutu Badawczego Dróg i Mostów i w terminie wskazanym na fakturze VAT, którą Klient otrzyma razem z zamówionym Produktem.

3. W przypadku rezerwacji miejsc na szkolenia:

 • płatność powinna być dokonana przelewem na rachunek bankowy Instytutu Badawczego Dróg i Mostów i w terminie wskazanym na fakturze proforma,
 • faktura VAT zostanie wystawiona w terminie określonym przepisami podatkowymi i przesłana Klientowi w ciągu 7 dni od daty wystawienia,
 • jeśli Klient wyrazi taką wolę, faktura może zostać wysłana jako e-faktura na podany adres poczty elektronicznej.

 

VI. Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (poza granice Polski po indywidualnym ustaleniu warunków).

2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Strony postanowią inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego: w trakcie składania Zamówienia oraz w zakładce "Koszty dostawy".

3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

4. Instytut Badawczy Dróg i Mostów udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

 • przesyłka pocztowa lub elektroniczna w przypadku rezerwacji miejsc na szkolenia,
 • odbiór osobisty dostępny pod adresem: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Instytutowa 1, 03-302 Warszawa, Biblioteka pok. 7 (budynek LAMB, parter) - w dni robocze, w godzinach od 08:00 do 15:00,

5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 10 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy liczy się od dnia następnego po dniu uznania rachunku bankowego Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

6. Termin odbioru osobistego Produktu - IBDiM poinformuje Klienta o możliwości odbioru Produktu poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej.

 

VII. Reklamacja Produktu

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Instytutu Badawczego Dróg i Mostów względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

2. Instytut Badawczy Dróg i Mostów jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Instytutu Badawczego Dróg i Mostów  z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu internetowego w zakładce "Zwroty i reklamacje".

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez IBDiM. Wymogi podane w zdaniu poprzednim są jedynie zaleceniem i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5. Instytut Badawczy Dróg i Mostów ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest - w razie odstąpienia od umowy albo żądania wymiany rzeczy na wolną od wad - obowiązany dostarczyć wadliwy Produkt na adres: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Dział Promocji, Wydawnictw i Informacji, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa. Koszt dostarczenia Produktu ponosi IBDiM.

 

VIII. Reklamacja w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Instytut Badawczy Dróg i Mostów podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić IBDiM o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Instytutowa 1, 03-302 Warszawa, mailowo pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przy użyciu formularza kontaktowego.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Instytut Badawczy Dróg i Mostów zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

6. Klient ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

IX. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni kalendarzowych.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

5. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dodatkowo jest dostępny na stronie Sklepu internetowego w zakładce "Zwroty i reklamacje". Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. Instytut Badawczy Dróg i Mostów ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.

7. Instytut Badawczy Dróg i Mostów może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, na poniższy adres: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Dział Wydawnictw i Informacji, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa.

9. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres IBDiM przed upływem tego terminu. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. IBDiM dokonuje zwrotu płatności na podane przez Klienta konto bankowe.

10. Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 

X. Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów, zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Instytut Badawczy Dróg i Mostów z siedzibą w Warszawie.

2. Dane osobowe Klientów uzyskane za pośrednictwem Sklepu internetowego - za dobrowolną i świadomą zgodą Klienta - są zbierane w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

3. Akceptując ten Regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie podczas rejestracji danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach związanych z działalnością Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, tj. w celach marketingowych, promocji, analiz w systemach informatycznych, kartotekach, księgach, skorowidzach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych.

4. Zgoda, o której mowa w ust. 3, obejmuje również przetwarzanie danych osobowych Klienta w przyszłości przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania.

5. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Zgodę Klient może wycofać w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne. Zgodę można wycofać:

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i będzie służyło jedynie do zawarcia Umowy Sprzedaży. Niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

8. W celu realizacji Umowy Sprzedaży IBDiM przekaże dane osobowe Klientów korzystających w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na podstawie umowy z IBDiM.

 

XI. Postanowienia końcowe

1. Instytut Badawczy Dróg i Mostów zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest w szczególności: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

Załącznik nr 1

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Regulamin do pobrania

 

 

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

formularz do pobrania

 

 

 

 

Formy płatności

Przelew na konto bankowe

Płatność powinna być dokonana przelewem na rachunek bankowy Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w terminie wskazanym na fakturze proforma generowanej zaraz po dokonaniu zamówienia i wysłanej do klienta na dares e-mail podany w trakcie rejestracji konta.

 

Konto bankowe Sklepu Internetowego IBDiM:
PEKAO S.A. Oddział w Warszawie
43 1240 6074 .....  .......   ........

 

UWAGA!

Realizacja zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty. Księgowanie wpłaty trwa do 3 dni roboczych. Przesłanie na adres mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. potwierdzenia płatności może przyspieszyć proces realizacji zamówienia.

 

 

 

 

 Kontakt e-sklep:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Dział Promocji, Wydawnictw i Informacji

ul. Instytutowa 1
03-302 Warszawa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 22 39 00 134, 22 39 00 135

 

 

 

 

 

Czas i koszt dostawy


Czas dostawy wynosi do 10 dni roboczych.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie dostawy spowodowanej z przyczyn obiektywnych (np. anomalie pogodowe, katastrofy przyrodnicze lub z winy Poczty Polskiej).

Koszt dostawy wynosi 20 zł.
Dostawa jest dostępna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wysyłka za granicę jest możliwa w drodze indywidualnych ustaleń z obsługą Sklepu - kontakt.

Odbiór osobisty jest bezpłatny pod adresem Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa, Biblioteka IBDiM, pok. 7 (budynek LAMB, parter) - w dni robocze, w godzinach od 08:00 do 15:00.

UWAGA!

Realizacja zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty. Księgowanie wpłaty trwa do 3 dni roboczych. Przesłanie na adres mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. potwierdzenia płatności może przyspieszyć proces realizacji zamówienia.