ASFALTY I EMULSJE

asfalty i emulsje
 
  • badania asfaltów drogowych, modyfikowanych i innych,

  • badania emulsji asfaltowych,

  • ocena właściwości asfaltów i emulsji asfaltowych w odniesieniu do wymagań norm PN-EN,

  • rozszerzona ocena właściwości asfaltów (właściwości reologiczne, funkcjonalne wg PG, skład grupowy, badania reologiczne w reometrze DMA, ocena mikroskopowa),

  • modyfikacja lepiszczy asfaltowych,

  • badania dodatków do asfaltów,

  • prace naukowo-badawcze,

  • badania kontrolne, ekspertyzy, opinie naukowe i techniczne,

  • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych.

 

 

 

METODY BADAŃ

1.   Penetracja asfaltu

PN-EN 1426

2.   Temperatura mięknienia asfaltów metodą PiK

PN-EN 1427

3.   Temperatura łamliwości asfaltów Fraassa

PN-EN 12593

4.   Ciągliwość z pomiarem siły

PN-EN 13589,
PN-EN 13703

5.   Nawrót sprężysty

PN-EN 13398

6.   Lepkość

ASTM D 4402

7.   Lepkość kinematyczna

PN-EN 12595

8.   Lepkość dynamiczna

PN-EN 12596

9.   Temperatura zapłonu metodą otwartego tygla Clevelanda

PN-EN ISO 2592

10.   Zawartość części nierozpuszczalnych w n-heptanie

ASTM D 4124

11.   Zawartość części nierozpuszczalnych w toluenie

PN-C-97057

12.   Oznaczanie rozpuszczalności

PN-EN 12592

13.   Oznaczanie gęstości i gęstości względnej

PN-EN ISO 3838

14.   Zawartość parafiny

PN-EN 12606

15.   Przyczepność do kruszyw

PN-B-06714/22

16.   Odporność na magazynowanie modyfikowanych asfaltów

PN-EN 13399

17.   Symulacji starzenia technologicznego metodą RTFOT

PN-EN 12607-1

18.   Symulacji starzenia eksploatacyjnego metodą PAV

PN-EN 14769

19.   Modułu zespolonego G*, kąta przesunięcia fazowego δ pod obciążeniem w zakresie temperatury eksploatacyjnej
w reometrze dynamicznego ścinania DSR

PN-EN 14470

20.   Pełzanie i relaksacja przy powtarzalnym impulsie naprężeniowym MSCR

ASTM D7405

21.   Badania pełzania w niskiej temperaturze w reometrze zginanej belki BBR

PN-EN 14771

22.   Badania twardnienia fizycznego

AASHTO T313

23.   Przyczepność do kruszyw

PN-EN 12697-11 (A)

24.   Badania kohezji asfaltów modyfikowanych – metoda uderzeniowa Vialit

PN-EN 13588

25.   Badania w dynamicznym analizatorze mechanistycznym DMA pozwalającym na pomiar w trybie zginania,
rozciągania, ściskania, ścinania w szerokim zakresie częstotliwości i temperatur,
 
26.   Ocena zdyspergowania polimeru w asfaltach modyfikowanych w mikroskopie fluorescencyjny

PN-EN 13632

27.   Badania składu grupowego asfaltów za pomocą (TLC) chromatografii cienkowarstwowej z płomieniowo
jonizacyjnym detektorem wodorowym (FID)
 
28.   Spływność lepiszcza

PN-EN 12697-18

29.   Badania w spektroskopie w podczerwieni FTiR.  
30.   Badania emulsji, badania zgodnie z EmA-99.

PN-EN 13808