OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE

OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE

 • ocena parametrów technicznych oznakowania poziomego i pionowego na drogach i ulicach wszystkich klas technicznych – badania terenowe i laboratoryjne,

 • ocena właściwości eksploatacyjnych materiałów do poziomego oznakowania dróg na testowych odcinkach doświadczalnych drogowych,

 • badania laboratoryjne materiałów i wyrobów:

- folie odblaskowe,

- znaki pionowe,

- konstrukcje wsporcze – słupki i konstrukcje kratownicowe,

- znaki pionowe aktywne,

- farby, masy termoplastyczne i chemoutwardzalne, taśmy odblaskowe,

- elementy prefabrykowane do poziomego oznakowania dróg,

- punktowe elementy odblaskowe,

- punktowe elementy odblaskowe aktywne.

 • wykonywanie ekspertyz i doradztwa na miejscu budowy, nadzory nad wykonawstwem oznakowania poziomego,

 • prace badawcze i wdrożeniowe,

 • opracowywanie certyfikatów, specyfikacji warunków technicznych, instrukcji,

 • organizacja szkoleń technicznych.

 

Badania materiałów do poziomego oznakowania dróg

(farby, masy termoplastyczne i chemoutwardzalne, taśmy, punktowe elementy odblaskowe, kulki szklane)

Badania typu

1.   Gęstość

PN-EN ISO 2811-1

2.   Czas wypływu

PN-C-81701:1997 metoda A

3.   Lepkość 

ASTM D 562-81

4.   Zawartość spoiwa

PN-EN 12802

5.   Zawartość substancji nielotnych

PN-EN ISO 3251

6.   Zawartość lotnych związków organicznych metodą chromatografii gazowej wg Procedury Badawczej IBDiM

PB/TN-3/6 wydanie 7

7.   Czas schnięcia

ASTM D 711-89

8.   Odporność na UV

PN-EN 1871
PN-EN ISO 4892-3

9.   Odporność na alkalia

PN-EN 1871

10.   Stabilność termiczna mas termoplastycznych

PN-EN 1871

11.   Temperatura mięknienia wg Wilhelmiego

PN-EN 1871

12.   Penetracja stemplem

PN-EN 1871

13.   Czas urabialności wg Procedury Badawczej IBDiM

Nr PB/TN-3/12 wydanie 2

14.   Udarność

PN-EN 1871

15.   Wskaźnik szorstkości

PN-EN 1436+A1

16.   Współczynnik luminancji β i współrzędne chromatyczności x, y

PN-EN 1436+A1

17.   Punktowe elementy odblaskowe (peo): wymiary, widzialność w dzień i w nocy, wytrzymałość na ściskanie, przyczepność do nawierzchni, trwałość,

 

18.   Kulki szklane : uziarnienie, współczynnik załamania światła, odporność na wodę, obróbka powierzchniowa,
zawartość kulek z defektami, odblaskowość kulek,

PN-EN 1423

19.   Badania pasów ostrzegawczych z wypustkami  

 

Badania terenowe poziomego oznakowania dróg

Badania typu

 1.    Powierzchniowy współczynnik odblasku RL metodą stacjonarną i dynamiczną

PN-EN 1436+A1 

 2.    Współczynnik luminancji w świetle rozproszonym QD

PN-EN 1436+A1

 3.    Współczynnik luminancji β i współrzędne chromatyczności x, y

PN-EN 1436+A1

 4.    Wskaźnik szorstkości

PN-EN 1436+A1

 5.    Współczynnik odbicia współdrożnego R punktowych elementów odblaskowych

PN-EN 1463

 6.    Badania na odcinku doświadczalnym

PN-EN 1824

 

Badania pionowych znaków drogowych

 1. Badanie folii odblaskowych: współczynnik luminancji β i współrzędne chromatyczności x, y, powierzchniowy współczynnik odblasku RA wg PN-EN 12899-1, przyczepność do podłoża, odporność na uderzenie kulą, odporność na działanie czynników atmosferycznych w warunkach naturalnego starzenia, własności eksploatacyjne,
 2. Znaki drogowe: ugięcie tymczasowe i trwałe tarczy znaku i konstrukcji wsporczej wg PN-EN 12899-1, płaskość tarczy znaku, pomiary grubości blachy, średnicy słupka, grubości ścianki słupka,
 3. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: wymiary, własności kolorymetryczne i fotometryczne,
 4. Badania znaków na drodze,
 5. Badania aktywnych znaków pionowych