OPINIE, EKSPERTYZY, PROJEKTY I INNE

Zakład Technologii Nawierzchni prowadzi szeroko pojętą działalność ekspercką w zakresie spraw związanych z nawierzchniami drogowymi, która obejmuje:

  • ekspertyzy, opinie naukowe, techniczne i sądowe,

  • nadzory autorskie, technologiczne, naukowe i laboratoryjne,

  • opracowywanie wymagań technicznych wobec typowych i nietypowych materiałów i technologii,

  • wykorzystywanie materiałów odpadowych w budownictwie drogowym,

  • projektowanie konstrukcji nawierzchni (nowych i wzmacnianych) podatnych i półsztywnych (metoda mechanistyczna i katalogowa, metoda ugięć),

  • weryfikacja, optymalizacja i opiniowanie projektów konstrukcji nawierzchni z uwzględnieniem oceny efektów ekonomicznych,

  • opracowywanie wymagań technicznych, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i zaleceń technicznych,

  • technologia remontu i napraw nawierzchni,

  • technologia i projektowanie nawierzchni specjalnych np. tramwajowo-autobusowe, nawierzchnie przejazdów kolejowych i tramwajowych,

  • analizy numeryczne MES dotyczące zagadnień związanych z drogownictwem i materiałami drogowymi (zagadnienia sprężystości, lepko-sprężystości, termo-sprężystości oraz sprężysto-plastyczności),

  • prace naukowo - badawcze, prace normalizacyjne, opracowywanie KOT i Rekomendacji Technicznych, wykonywanie krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, doradztwo techniczne,

  • wykonywanie zamówionych badań naukowych oraz prac rozwojowych,

  • opracowywanie wytycznych, zaleceń, instrukcji, procedur i wymagań,

  • opracowywanie koncepcji i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych,

  • pozyskiwanie i ocena przydatności materiałów dla potrzeb budownictwa komunikacyjnego,

  • wykonywanie ekspertyz i doradztwa na miejscu budowy, nadzory nad projektowaniem i wykonaniem cienkich warstw na zimno, stabilizacji emulsją, powierzchniowego utrwalania nawierzchni,

  • wykonawstwem oznakowania poziomego,

  • seminaria i szkolenia dotyczące nawierzchni drogowych.