CERTYFIKACJA WYROBÓW BUDOWLANYCH

Certyfikacja Wyrobów Budowlanych - Instytut Badawczy Dróg i Mostów jest jednostką certyfikującą wyroby akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Aktualny Certyfikat Akredytacji Nr AC 052 z 19.07.2021 r., potwierdza spełnienie przez jednostkę certyfikującą wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 „Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi”.

Po raz pierwszy IBDiM uzyskał akredytację jednostki certyfikującej wyroby w 1998 r., wówczas jednostką akredytującą było Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Podstawą akredytacji do roku 2015 była norma PN-EN 45011:2000 „Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów”.

 CERTYFIKACJA WYROBÓW BUDOWLANYCH

IBDiM prowadzi certyfikację wyrobów na zgodność z wymaganiami norm, oraz krajowych ocen technicznych. Certyfikacja prowadzona jest w obszarze obowiązkowym - w systemach oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 1, 1+ i 2+ opisanych w:

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 88 z 4.4.2011)

Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniającym załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 157 z 27.5.2014).

Klientów ubiegających się o krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych / certyfikat stałości właściwości użytkowych (certyfikacja wg systemów 1 i 1+) lub krajowy certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji / certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji (certyfikacja wg systemu 2+) zapraszamy do zapoznania się z informatorem"Zasady certyfikacji”.