MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWE i inne

MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWE, inne
 • mieszanki mineralno-asfaltowe (MMA) na gorąco:

  • standardowe - beton asfaltowy AC, mieszanka mastyksowo-grysowa SMA,
  • do nawierzchni mostowych – asfalt lany MA,
  • projektowane funkcjonalnie – beton asfaltowy o wysokim module sztywności AC WMS,
  • specjalne – do nawierzchni długowiecznych, warstw przeciwspękaniowych AC AF lub nawierzchni jednowarstwowych JENA,
  • do nawierzchni o obniżonej hałaśliwości – SMA LA, PA, BBTM, OGFC,
 • mieszanki mineralno-asfaltowe na ciepło (WMA) zawierające dodatki obniżające temperatury technologiczne,

 • mieszanki mineralno-asfaltowe na zimno do napraw cząstkowych, zaprawy asfaltowe,

 • mineralno-cementowo-emulsyjne (MCE),

 • mieszanki mineralno-emulsyjne (MME),

 • projektowanie recept i opracowanie badań typu,

 • podstawowe badania materiałów składowych (kruszyw, wypełniaczy, pyłów z odpylania, dodatków),

 • badania mieszanek mineralno-asfaltowych w zakresie temperatur technologicznych i eksploatacyjnych oraz obciążenia (ITSR, ITS, IT-CY, TSRST, SCB, DCT, 3PB-PR, 4PB-PR, badania 3-osiowe),

 • AST, Leutner, koleinowanie w małym i dużym aparacie,

 • pobieranie próbek mieszanek mineralno-asfaltowych,

 • recykling i wykorzystanie materiałów odpadowych,

 • wdrażanie nowych technologii i materiałów,

 • badania kontrolne, ekspertyzy, opinie naukowe i techniczne,

 • przygotowanie próbek (zagęszczanie, wycinanie, cięcie, polerowanie),

 • opracowania wymagań technicznych nietypowych materiałów i technologii, prace normalizacyjne,

 • seminaria i szkolenia.

 

 

METODY BADAŃ MMA

BADANIA TYPU

1.   Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego

PN-EN 12697-1

2.   Skład ziarnowy 

PN-EN 12697-2

3.   Gęstość

PN-EN 12697-5:2010+AC

4.   Gęstość objętościowa

PN-EN 12697-6

5.   Zawartość wolnych przestrzeni

PN-EN 12697-8

6.   Odporność na działanie wody

PN-EN 12697-12

7.   Spływność lepiszcza

PN-EN 12697-18:2017-07

8.   Odporność na deformacje trwałe (koleinowanie)

PN-EN 12697-22

9.   Wytrzymałość na rozciąganie pośrednie

PN-EN 12697-23

10.   Grubość nawierzchni

PN-EN 12697-36

11.   Pobieranie próbek (niezagęszczonej mm-a i odwiertów z nawierzchni)

PN-EN 12697-27

12.   Wskaźnik zagęszczenia

PN-EN 13108-20

13.   Ścinanie połączenia międzywarstwowego wg Leutnera

ALP A−StB Teil 4, Zeszyt 66/2004 IBDiM

14.   Ścinanie z ciśnieniem bocznym wg Advanced Shear Tester (AST)  
15.   Penetracja statyczna asfaltu lanego

PN-EN 12697-20

16.   Penetracja dynamiczna asfaltu lanego  
17.   Parametry Marshalla

PN-EN 12697-34

18.   Sztywność

PN-EN 12697-26

19.   Zmęczenie

PN-EN 12697-24

20.   Odporność na pękanie niskotemperaturowe TSRST

EN 12697-46 oraz AASHTO TP10-93

21.   Odporność na pękanie (SCB)

PN-EN 12697-44

22.   Wodoprzepuszczalność

PN-EN 12697-19

23.   Współczynnik rozszerzalności termicznej  

 

METODY BADAŃ MME

BADANIA TYPU

 1. Wytrzymałość na ściskanie metodą Duriez,
 2. Zawartość wolnej przestrzeni,
 3. Uziarnienie mieszanki mineralnej,
 4. Zawartość lepiszcza w mieszance MME,
 5. Kohezja mme do cienkich warstw na zimno (CWZ),
 6. Czas mieszania (CWZ),
 7. Wizualna ocena uszkodzeń TAIT (CWZ)
 8. Wizualna ocena uszkodzeń powierzchniowego utrwalania (PU),
 9. Właściwości przeciwpoślizgowe (CWZ i PU).

 

METODY BADAŃ MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH NA ZIMNO DO REMONTÓW CZĄSTKOWYCH

BADANIA TYPU

1.   Zawartość lepiszcza po odparowaniu części lotnych 

 PN-EN 12697-1

2.    Uziarnienie

 PN-EN 12697-2

3.    Zawartość wolnej przestrzeni

 PN-EN 12697-8

4.    Penetracja stemplem

 PN-EN 12697-20

5.    Urabialność wg Procedury IBDiM

 Nr TN-3/03/05

6.    Wygląd wg Procedury IBDiM

 Nr TN-3/03/05

7.    Przyczepność lepiszcza do kruszywa wg Procedury IBDiM

 Nr TN-3/03/05