Projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych

Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów - Projekt ISKIP

Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów to uniwersalny system automatycznej identyfikacji pojazdów, dokonywanej na podstawie równoczesnego rozpoznawania kształtu pojazdu (samochód osobowy, dostawczy, TIR itd.) oraz jego marki.

System ISKIP składa się z dwóch, w pełni kompatybilnych członów:

  • sieci Autonomicznych Punktów Pomiarowych, instalowanych głównie na drogach tranzytowych;
  • Centralnego Systemu Statystycznego.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, którego celem jest wspomaganie rozwoju polskiej gospodarki za pośrednictwem innowacyjnych przedsiębiorstw.

Wnioskodawcy

Wnioskodawcą ISKIP jest konsorcjum, któremu przewodniczy Instytut Badawczy Dróg i Mostów – wiodąca placówka badawcza w zakresie telematyki.

Lider konsorcjum

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, podlegający Ministerstwu Infrastruktury, jest od wielu lat wiodącą polską placówką naukową zajmującą się problematyką infrastruktury komunikacyjnej (kategoria I wśród instytutów naukowych).
Do dyspozycji IBDiM pozostaje:
-    12 akredytowanych laboratoriów badawczych zajmujących się certyfikowaniem wyrobów stosowanych w budownictwie komunikacyjnym;
-    ponad 100 osób (w tym ponad 20 z tytułem profesora, doktora habilitowanego lub doktora) tworzących doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę naukową.
Korzystając z własnego, szerokiego zaplecza badawczego, a także współpracując z innymi ośrodkami w Polsce i zagranicą – IBDiM jest gwarantem wysokiego poziomu merytorycznego projektu, w każdej jego fazie.

Członek konsorcjum

Neurosoft jest spółką założoną przez absolwentów i byłych pracowników Politechniki Wrocławskiej
i Uniwersytetu Wrocławskiego. Przy ścisłej współpracy ze środowiskami Akademickimi, firma prowadzi prace badawcze w zakresie algorytmów, technologii i rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję. W obszarze zadań, jakich podejmuje się spółka, leży m.in. przetwarzanie i rozpoznawanie elementów obrazów i zdjęć cyfrowych. Ta wiedza i doświadczenie pracowników Neurosoftu są niezwykle cennym wkładem na każdym etapie realizacji projektu ISKIP.

Cel projektu

Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów – ISKIP ma na celu przede wszystkim automatyzację obliczeń statystycznych związanych z ruchem pojazdów.

W chwili obecnej, główne cele badawcze projektu to samouczący się algorytm nowego typu, a także rozwiązania techniczne i programistyczne związane z pobieraniem oraz przetwarzaniem danych.

Projekt wpisuje się zapotrzebowanie krajowe (np. krajowe pomiary ruchu) i europejskie (m.in. COST 804 - SHANTI - Survey Harmonisation with New Technologies Improvement).


Schemat działania Inteligentnego Systemu Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów

Krok 1
POBRANIE OBRAZU POJAZDU
Każdy z Autonomicznych Punktów Pomiarowych wyposażony jest w kamerę stale monitorującą przejeżdżające pojazdy.
Krok 2
ANALIZA OBRAZU
Zainstalowane na terminalach oprogramowanie, umożliwia określenie w czasie rzeczywistym wszystkich cech niezbędnych do identyfikacji obrazu zapisanego przez kamerę (numeru tablicy rejestracyjnej, rodzaju/marki oraz koloru pojazdu).
Krok 3
PRZEKAZANIE DANYCH
Zebrane dane trafiają z Automatycznych Punktów Pomiarowych do Centralnego Systemu Statystycznego. Transfer ten odbywa się za pośrednictwem połączenia internetowego lub GPRS.
Krok 4
WERYFIKACJA DANYCH
Centralny System Statystyczny dokonuje obliczeń oraz porównania danych z poszczególnych punktów pomiarowych.
Krok 5
PRZEKAZYWANIE DANYCH
Dane z systemu w postaci syntetycznych raportów są automatycznie przesyłane do odbiorców.

Geneza

Projekt nowoczesnego systemu wspomagającego identyfikację pojazdów jest odpowiedzią na liczne potrzeby społeczne, ekonomiczne, gospodarcze i polityczne. Najważniejsze, spośród czynników mających bezpośredni wpływ na powstanie projektu ISKIP, to:
- zapotrzebowanie na automatyczne punkty pomiarowe, pozwalające tworzyć pogłębione statystyki ruchu drogowego (natężenie, rodzaj pojazdów, kierunki przemieszczania itp.)
- kierunki rozwoju infrastruktury drogowej, ujęte w wizjach nakreślanych przez wiodące organizacje europejskie, zakładają powstawanie systemów zwiększających bezpieczeństwo. ISKIP doskonale wpisuje się w te założenia.

Przykłady tworzonych w UE wizji rozwojowych poruszających problematykę dróg i transportu:

ERTRAC Vision 2020
Opracowanie Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Badań w Dziedzinie Transportu Drogowego. Organ ten przedstawił kompleksową wizję dotyczącą:
-    rozwoju transportu osób i towarów,
-    bezpieczeństwa i ochrony użytkowników dróg,
-    konkurencyjności projektów i systemów produkcji.
Co ważne, podkreślono tu szczególną rolę systemów automatycznego rozpoznawania pojazdów..
FEHRL Vision 2025
Wizja dotycząca głównych dróg oraz ich eksploatacji, zaproponowana przez Forum Europejskich Drogowych Laboratoriów Badawczych.
Przedstawiono w niej m.in. potencjalne korzyści płynące ze stosowania inteligentnych systemów drogowych.

Stan projektu

Fazy realizacji projektu

1. Opracowanie modelu Autonomicznego Punktu Pomiarowego.
2. Połączenie algorytmów rozpoznawania tablic rejestracyjnych z
identyfikacją marki, rodzaju/modelu oraz koloru pojazdu.
3. Opracowanie systemu weryfikującego rozpoznane dane.
4. Opracowanie narzędzi statystycznych
5. Testy w warunkach rzeczywistych.
6. Przygotowanie i wdrożenie do produkcji.
7. Komercjalizacja opracowanego rozwiązania.

Program Innowacyjna Gospodarka

Program Innowacyjna Gospodarka stanowi część Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. To finansowane ze środków europejskich przedsięwzięcie, powstało przede wszystkim z myślą o przedsiębiorcach, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z:
•    badaniami i rozwojem,
•    nowoczesnymi technologiami,
•    inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki,
•    wdrażaniem oraz stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Cele programu

Program utworzono przede wszystkim po to, by wspomagać rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. W szczególności zaś ma on na celu:
1)    zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wprowadzenie innowacji produktowej i technologicznej, podwyższającej poziom konkurencyjności na rynku;
2)    wzrost konkurencyjności polskiej nauki poprzez rozwiązywanie problemów badawczych na wysokim poziomie oraz tworzenie rozwiązań nadających się do zastosowania w praktyce społeczno-gospodarczej;
3)    zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym poprzez zwiększenie liczby skomercjalizowanych wyników prac badawczych oraz ich wdrożeń przez przedsiębiorców;
4)    zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym;
5)    tworzenie trwałych miejsc pracy poprzez zatrudnienie pracowników w sektorach gospodarki opartej na wiedzy (GOW);
6)    wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Warto tu podkreślić, że projekt Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów ISKIP w pełni realizuje wszystkie szczegółowe cele Programu Innowacyjna Gospodarka.

Kontakt

Instytut Badawczy Dróg i Mostów
www.ibdim.edu.pl

Zakład Systemów Zarządzania i Telematyki
03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. (22) 39 00 212
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Przydatne linki:

Program Innowacyjna Gospodarka
www.poig.gov.pl

System SIS II
http://europa.eu/legislation_summaries/other/l33183_en.html

Europejski Komitet Doradczy ds. Badań w Dziedzinie Transportu Drogowego
www.ertrac.org

Forum Europejskich Drogowych Laboratoriów Badawczych
www.fehrl.org