Projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych

Modernizacja laboratorium pod kątem badań prefabrykatów drogowych według norm europejskich

Cel planowanego projektu
Celem projektu jest modernizacja Laboratorium Betonu IBDiM polegająca na doposażeniu w urządzenia badawcze niezbędne do wykonywania badań prefabrykatów drogowych zgodnie z wprowadzonym do zbioru polskich norm pakietu norm europejskich:
PN-EN 1338:2004 (U) – Betonowa kostka brukowa,
PN-EN 1339:2004 (U) – Betonowa płyta brukowa i
PN-EN 1340:2004 – Krawężnik betonowy; pod kątem świadczenia usług komercyjnych dla producentów prefabrykatów drogowych.

Po zrealizowaniu projektu, zakupieniu i włączeniu do eksploatacji systemu jakości obowiązującego w IBDiM Laboratorium Betonu powiększy pakiet swoich usług i będzie mogło wykonywać następujące nowe badania prefabrykatów drogowych zgodnie
z wymaganiami norm europejskich:

 • Betonowa kostka brukowa:
  - badanie kształtów i wymiarów,
  - ocena wyglądu zewnętrznego,
  - badanie grubości warstwy fakturowej,
  - oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu,
  - oznaczanie nasiąkliwości,
  - oznaczanie odporności na zamrażanie i rozmrażanie z udziałem soli odladzających,
  - oznaczanie ścieralności na szerokiej tarczy ściernej.
 • Betonowe płyty brukowe (płyty chodnikowe, płyty ażurowe, płyty trylinki):
  - badanie kształtów i wymiarów,
  - ocena wyglądu zewnętrznego,
  - badanie grubości warstwy fakturowej,
  - oznaczenie nośności,
  - oznaczenie wytrzymałości na zginanie,
  - oznaczanie nasiąkliwości,
  - oznaczanie odporności na zamrażanie i rozmrażanie z udziałem soli odladzających,
  - oznaczanie ścieralności na szerokiej tarczy ściernej.
 • Krawężniki betonowe (krawężniki drogowe, obrzeża chodnikowe, płyty ściekowe):
  - badanie kształtów i wymiarów,
  - ocena wyglądu zewnętrznego,
  - badanie grubości warstwy fakturowej,
  - oznaczenie nośności,
  - oznaczanie nasiąkliwości,
  - oznaczanie odporności na zamrażanie i rozmrażanie z udziałem soli odladzających,
  - oznaczanie ścieralności na szerokiej tarczy ściernej.

Planowana inwestycja wychodzi naprzeciw potrzebom producentów prefabrykatów betonowych z uwagi na zmiany w przepisach, jakie wprowadziły nowe normy europejskie.

Inwestycja jest niezbędna dla Laboratorium Betonu IBDiM, gdyż w przeciwnym razie Laboratorium nie będzie mogło świadczyć nowych usług badawczych w zakresie nowowprowadzonych norm europejskich. W przypadku braku realizacji projektu istnieje
ryzyko odpływu polskiego kapitału poza granice kraju z uwagi na konieczność prawną wykonywania badań, a jednocześnie braku możliwości świadczenia takich usług w kraju.

Inwestycja pozwoli na szybkie i kompleksowe sprawdzanie parametrów trwałościowych i wytrzymałościowych drogowych prefabrykatów betonowych. Producenci będą mieli możliwość testowania swoich wyrobów wprowadzanych do obrotu, jak również będą mogli prowadzić badania nad nowymi technologiami i wyrobami przed wprowadzeniem do obrotu, co zminimalizuje sprzedaż wyrobów niespełniających wymagania norm. Na podstawie uzyskiwanych wyników badań i po spełnieniu wymagań wynikających
z norm producenci będą mogli znakować swoje wyroby znakiem „CE”, co umożliwi im swobodne wprowadzanie wyrobów do obrotu na terenie Unii Europejskiej.

Opis planowanego projektu

W ramach projektu zostaną zakupione następujące urządzenia:

 • prasa hydrauliczna z osprzętem do badania nośności wytrzymałości na rozłupywanie:
  a) betonowych krawężników,
  b)  betonowych płyt brukowych,
  c)  betonowych kostek brukowych,
 • szeroka tarcza ścierna do oznaczania odporności na ścieranie:
  a)  betonowych płyt brukowych
  b)  betonowych krawężników,
  c)  betonowych kostek brukowych,
 • dwie suszarki do badania nasiąkliwości i oznaczania masy złuszczenia próbek po badaniu odporności na działanie środków odladzających:
  a)  betonowych płyt brukowych,
  b)  betonowych krawężników,
  c)  betonowych kostek brukowych,
 • komora zamrażalnicza do badania odporności na działanie środków odladzających:
  a)  betonowych płyt brukowych,
  b)  betonowych krawężników,
  c)  betonowych kostek brukowych,
 • komora pielęgnacyjna do przygotowania próbek do badania odporności betonu na działanie środków odladzających:
  a)  betonowych płyt brukowych,
  b)  betonowych krawężników,
  c)  betonowych kostek brukowych.

Zakupione w ramach inwestycji urządzenia badawcze umożliwią wykonywanie pakietu 22 badań zgodnie z nowymi normami europejskimi. Urządzenia zostaną zainstalowane w pomieszczeniach badawczych laboratorium, wykonane zostanie ich wzorcowanie
oraz zostaną wprowadzone do aktualnie działającego systemu jakości w IBDiM. Ponadto Laboratorium rozszerzy akredytacje PCA o nowe metody badawcze na badania prefabrykatów drogowych.

Projekt jest adresowany przede wszystkim do wszystkich producentów prefabrykatów drogowych oraz firm wykonawczych realizujących inwestycje drogowe w Polsce.

Planuje się zrealizowanie inwestycji w następujących etapach:

 • Etap pierwszy – po uzyskaniu informacji o przyznanej dotacji zostanie rozpisany i ogłoszony przetarg zgodnie z procedurą przetargową obowiązującą w Polsce. Komisja przetargowa dokona wyboru i zostaną zamówione urządzenia.
 • Etap drugi – instalacja urządzeń w Laboratorium Betonu IBDiM, wzorcowanie i adjustacja. Wykonane zostaną serie ślepych badań w celu walidacji nowych metod badawczych.
 • Etap trzeci – rozszerzenie zakresu akredytacji o nowe badania. Przystąpienie do realizacji pierwszych zleceń komercyjnych – zakończenie inwestycji.

Na urządzeniach zakupionych w ramach projektu będą wykonywane badania prefabrykatów drogowych zgodnie z nowymi normami europejskimi. Odbiorcą usług Laboratorium Betonu IBDiM będą krajowe przedsiębiorstwa produkujące betonowe prefabrykaty drogowe.

Zakup nowych urządzeń badawczych umożliwi przedsiębiorstwom współpracę z Laboratorium w zakresie badań typu prefabrykatów drogowych wg norm PN-EN 1338:2004 (U), PN-EN 1339:2004 (U), PN-EN 1340:2004 oraz badań w ramach prowadzonej w przedsiębiorstwach zakładowej kontroli produkcji.

Laboratorium Betonu IBDiM będzie promować swoje usługi na stronie internetowej Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (www.ibdim.edu.pl). Ponadto informacje będą rozsyłane drogą elektroniczną bezpośrednio do bieżących klientów Laboratorium (kilkaset firm) oraz do nowych, potencjalnie zainteresowanych. Projekt jest neutralny pod kątem polityki społeczeństwa
informacyjnego.

Harmonogram realizacji projektu

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu – 1 października 2005 roku
Planowany termin zakończenia realizacji projektu - 31 lipca 2006 roku
Termin zakończenia realizacji projektu został przesunięty na 15.02.2007 roku

Przebieg realizacji projektu


1.  Procedura przetargowa nie została zakończona.
2.  Procedura przetargowa w trakcie realizacji.
3.  Podjęto następujące działania promocyjne mające na celu informowanie o realizacji przez IBDiM projektu DROPEN:

 • aktualizacja informacji o przebiegu realizacji projektu na stronie internetowej IBDiM,
 • zamieszczenie informacji o projekcie w miesięczniku „Polskie Drogi,
 • zamieszczenie ulotki promocyjnej w materiałach konferencji „EKO-MOST, która odbyła się w dniach 16-17.05.2006 w Kielcach,
 • utworzenie stanowiska w recepcji konferencji „EKO-MOST” – wszelkich informacji o projekcie udzielała p. Monika Kowalska-Sudyka,
 • rozpowszechnienie ulotki w stoisku targowym IBDiM w czasie targów Autostrada Polska, które odbyły się w dniach 17-19.05.2006 w Kielcach,
 • rozpowszechnienie przez Branżowy Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej IBDiM „Biuletynu Informacyjnego Drogownictwa” wraz z zamieszczoną informacją o projekcie.

4.  Zakupiona w ramach projektu szeroka tarcza ścierna do oznaczania ścieralności betonu i betonowych prefabrykatów drogowych.

5.  Została zakończona procedura przetargowa. Podpisano umowy z dostawcami na
dostarczenie pozostałej części  aparatuty badawczej. 
Dostawa urzadzeń nastapi do 120 dni od podpisania umowy,

6.  Zaktualizowano informacje o projekcie na stronie internetowej IBDiM.

7.  Przygotowano projekt materiałów promocyjnych w celu rozpowszechnienia na targach
„Infrastruktura”, które odbędą się Warszawie w dniach 4-6.10.2006 roku oraz w czasie
towarzyszących targom obrad Polskiego Kongresu Drogowego.

8.  Zamieszczono informację o projekcie na łamach miesięcznika "Polskie Drogi"

9.  Całość aparatury badawczej zakupionej w ramach projektu została dostarczona.
Trwają prace nad instalacją i przygotowaniem urządzeń do eksploatacji.

10.Rozpowszechniono materiały promocyjne o projekcie na targach "Infrastruktura"
(Warszawa - Pałac Kultury i Nauki - 4-7.10.2006r.) oraz w czasie towarzyszących
targom obrad Polskiego Kongresu Drogowego.

11. Zamieszczono informację o projekcie w Biuletynie Drogownictwa IBDiM,
numer IV/2006.