Projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych

Sektorowy Program Operacyjny Transport

Modernizacja Laboratorium Technik Komunikacyjnych (LTK) w celu rozwoju Centralnej Bazy Danych o Transporcie i jego Bezpieczeństwie

Projekt pt. „Modernizacja Laboratorium Technik Komunikacyjnych (LTK) w celu rozwoju Centralnej Bazy Danych o Transporcie i jego Bezpieczeństwie”, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska angażuje się we wprowadzenie ambitnego celu wspólnotowego polegającego na redukcji o połowę liczby wypadków śmiertelnych na drogach poprzez zintegrowane działanie uwzględniające czynnik ludzki i techniczny, a zmierzające do uczynienia sieci drogowej bardziej bezpieczną.

W Sektorowym Programie Operacyjnym Transport określono cel strategiczny dotyczący m.in. poprawy bezpieczeństwa w transporcie, w tym eliminację wysokich kosztów społecznych i ekonomicznych wypadków drogowych, wdrożenie nowoczesnych systemów ewidencjonowania danych o transporcie i jego bezpieczeństwie wzorem innych krajów UE.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów decyzją Ministra w dniu 27 stycznia 2005 r. na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (art. 26 ust. 2) o Narodowym Planie Rozwoju oraz pozytywnej rekomendacji udzielonej przez Komitet Sterujący SPOT otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 75%  na realizację projektu pt. „Modernizacja Laboratorium Technik Komunikacyjnych (LTK) w celu rozwoju Centralnej Bazy Danych o Transporcie i jego Bezpieczeństwie”.

Celem projektu jest modernizacja Laboratorium Technik Komunikacyjnych, która umożliwi rozwój Centralnej Bazy Danych o Transporcie i jego Bezpieczeństwie (CBDoTiB). Pozwoli to m.in. na agregację danych o transporcie oraz stworzenie pełnego obrazu bezpieczeństwa w transporcie. Dane gromadzone  w modernizowanej bazie będą podstawowym źródłem danych wyjściowych do analiz i oceny skuteczności oraz racjonalnego gospodarowania ograniczonymi środkami w celu likwidacji miejsc niebezpiecznych i poprawy bezpieczeństwa w kraju.

W CBDoTiB będą funkcjonowały bazy bezpieczeństwa poszczególnych rodzajów transportu, m.in. Baza Bezpieczeństwa Transportu, stanowiąca jednolitą i kompleksową bazę zaspokajającą potrzeby resortu infrastruktury, Policji, służb ratowniczych, zarządców i administratorów dróg w zakresie bezpieczeństwa.

Aby osiągnąć powyższy cel, realizację projektu podzielono na następujące działania:
-   modernizację budynku Laboratorium Technik Komunikacyjnych ( LTK),
-   wyposażenie biurowe budynku LTK,
-   uzbrojenie budynku LTK w infrastrukturę informatyczną i multimedialną,
-   zakup laboratoriów mobilnych (pojazdów) wraz z wyposażeniem.

Rezultaty tej pracy będą służyły m.in. Ministerstwu Infrastruktury do tworzenia programów bezpieczeństwa w transporcie,  oraz zapewnią dostęp do aktualnej informacji dotyczącej transportu i jego bezpieczeństwa.

Pełnomocnik Dyrektora do spraw koordynacji projektu
inż. Beata Krzysztofowicz, Pracownia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Zastępca Pełnomocnika Dyrektora do spraw koordynacji projektu

mgr inż. Tadeusz Dzienis, Zakład Systemów Zarządzania i Telematyki