Projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych

Nowa generacja barier ochronnych zwiększających poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Nr projektu: POIG.01.03.01-14-092/12
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet nr 1 – Badania i rozwój nowoczesnych technologii , Działanie 1.3 „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe”, Poddziałanie 1.3.1 „Projekty rozwojowe"


Lider konsorcjum
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, podlegający Ministerstwu Infrastruktury, jest od wielu lat wiodącą polską placówką naukową zajmującą się problematyką infrastruktury drogowej komunikacyjnej (kategoria I wśród instytutów naukowych).

Do dyspozycji IBDiM pozostaje:
•    13 akredytowanych laboratoriów badawczych zajmujących się certyfikowaniem wyrobów stosowanych w budownictwie komunikacyjnym;
•    ponad 100 osób (w tym ponad 20 z tytułem profesora, doktora habilitowanego lub doktora) tworzących doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę naukową.

Korzystając z własnego, szerokiego zaplecza badawczego, a także współpracując z innymi ośrodkami w Polsce i zagranicą – IBDiM jest gwarantem wysokiego poziomu merytorycznego projektu, w każdej jego fazie.

Członek konsorcjum
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „FIEDOR -  BIS”, Zofia Wawrzynek.

Cel projektu
Celem projektu jest wdrożenie i komercjalizacja nowej generacji drogowych barier ochronnych wykonanych z betonu w obudowie z tworzyw sztucznych. Bariery o takiej konstrukcji są nowością w skali światowej i posiadają znacznie lepsze własności użytkowe przy porównywalnych kosztach wytwarzania do standardowych barier betonowych.


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.